Begroting 2023: Mooie ambities en goede plannen, maar realisme en inzicht ontbreekt.

14 november 2022

Afgelopen donderdag was het dan zover. Het moment van het jaar waar we in debat gaan over de plannen van het college voor het komende jaar. Een periode waarbij we voor grote uitdagingen staan voor onze stad.  We gebruiken het woord uitdaging omdat dat gewoonweg positiever klinkt dan crisis. Maar dat is het natuurlijk wel. We hebben onder andere een wooncrisis, een energiecrisis, een asielcrisis en een armoedecrisis. Problemen die niet op zichzelf staan maar met elkaar verbonden zijn en veelal terug te herleiden zijn naar falend landelijk beleid en dus effectief aangepakt dienen te worden door de juiste keuzes te maken voor onze stad en onze inwoners. De begroting is dan ook de basis hiervan.

Voordat ik u meeneem in onze visie van de begroting, wil ik u graag informeren over wat hieraan voorafging. Als nieuwe partij in de gemeenteraad Breda hebben wij ons al regelmatig verbaasd over bepaalde zaken, en we zijn er inmiddels wel achter dat die verwondering voorlopig niet van tijdelijke aard zal zijn. Voordat wij u meenemen in onze visie op de begroting voor 2023 willen wij graag eerst even stilstaan bij wat hieraan voorafging. Laten we eens beginnen met het bestuursakkoord. Dit akkoord voor de komende vier jaar staat bol van ambities en idealen waar we ernstig twijfelen aan de haalbaarheid hiervan en wij dan ook sceptisch zijn over de realisatie van deze ambities. Ten tweede de jaarrekening. Gemeente Breda kreeg voor de tweede maal op rij een accountantsverklaring met beperking van wege ernstige rechtmatigheidsproblematiek en onzekerheden. Tenslotte is onlangs de bestuursrapportage besproken die wederom bevestigde dat ondanks de vele ambities, het realisme ontbreekt en de uitvoering veel te wensen overlaat.

Goede ambities voor onze stad en onze inwoners

Nu naar de inhoud. Eerst de hoogtepunten. Zo blijft de OZB ongewijzigd, de rioolheffing gaat flink omlaag, grofvuil ophalen wordt gratis, de eerste parkeervergunning is ook gratis de precariobelasting gaat met 25% omlaag en de gemiddelde woonlasten zijn 4,5% tot bijna 6% minder. Het programma ondernemend Breda klapt uit elkaar van de ambities. Concrete plannen inzake economische onzekerheid, personeel & werkgelegenheid en bedrijfshuisvesting en innovatie. Op het gebied van veiligheid zien we de juiste keuzes met de juiste middelen. Ondermijning wordt sterker aangepakt, er is een goede focus op de jeugd en criminaliteit, er wordt goed ingezet op cybercriminaliteit en de fysieke veiligheid in onze stad.

Daarnaast gaan we actiever om met de WOO in het kader van transparantie en een open overheid. In het programma vitaal en sociaal staan we voor cruciale uitdagingen op het gebied van de bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid van onze inwoners. Ook hier zien we de juiste plannen waar wij als partij achter staan. Tenslotte nemen we onze verantwoordelijkheid inzake de woningcrisis en gaan 6000 woningen bouwen en dat is hard nodig om betaalbare woningen voor alle doelgroepen te realiseren, waarvan een derde sociaal, wij hadden liever 40% gezien, maar juichen het toe dat er een goede focus is op het sociale segment.  Over het geheel genomen zien we veel van de plannen uit ons verkiezingsprogramma terug in de ambities van het college via deze begroting.

Het begrotingsdebat

Tijdens de eerste termijn van het begrotingsdebat mochten alle partijen hun visie delen met de raad en konden partijen hierop interrumperen. Daarnaast kregen de partijen de mogelijkheid hier hun moties en amendementen in te dienen, waarvan wij naast onze eigen motie (link), een aantal moties mee hebben ingediend, zoals het gratis beschikbaar maken van menstruatieproducten voor vrouwen die in armoede leven en deze niet meer kunnen betalen.

De termijn werd afgesloten met een terugkoppeling vanuit het college, waarbij wethouder Bruijns aangaf onze motie mee over te willen nemen. In de tweede termijn kregen de partijen de gelegenheid hun visie op de ingediende moties en amendementen uit te spreken. Tenslotte werd de Begrotingsraad afgesloten met het stemmen op de ingediende moties en amendementen en natuurlijk de begroting zelf.

Onze motie  werd unaniem door de raad aangenomen, waar we dan natuurlijk ook met recht trots op zijn! Inhoudelijk sluiten veel van de plannen uit de begroting aan op ons verkiezingsprogramma en uiteindelijk hebben we dan ook voor de begroting gestemd, maar blijven we kritisch en sceptisch over de haalbaarheid en uitvoering hiervan.

Waarom wij sceptisch zijn

In veel gevallen verwonderen wij ons over de toekomstverwachting in keuzes en middelen en maken ons zorgen over de risico’s die daar een gevolg van kunnen zijn. Juist in deze onzekere tijden is dat erg bijzonder en onverstandig. De ambities van de begroting zijn er wel degelijk, de intenties van het college zijn zeker goed, maar bepaalde verwachtingen voor de toekomst qua keuzes en prioriteiten zijn opmerkelijk te noemen en de uitvoering van de ambities is ronduit twijfelachtig. We missen ook overzicht en duidelijkheid in de begroting, op een manier zodat deze ook voor elke Bredanaar te begrijpen is.

We missen het realisme, vooral voor de langere termijn. Voor de bestaanszekerheid van de Bredanaar. Want dat is tenslotte waar we het voor doen. Inmiddels is al gebleken dat onze kritiek gerechtvaardigd is en al 1 van de ambities uit het bestuursakkoord en dus ook uit de begroting is gesneuveld. Concluderend kunnen we zeggen dat we zeker waardering hebben voor de ambities, ons herkennen in de plannen, maar sceptisch zijn over de uitvoering en zullen de realisatie hiervan scherp blijven volgen.

 

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden