Bouwplannen Achter ‘t Fort lijken een besloten zaak – LPF stelt vragen

7 mei 2024

LPF is al sinds 2022 kritisch betrokken bij de bouwplannen rondom achter ‘t Fort. De meest recente ontwikkelen geven de indruk dat deze zaak al besloten is. De recente raadsbrief van de gemeente Breda betreffende de haalbaarheid van een woonzorgcomplex achter ‘t Fort roept dan kritiek op vanuit verschillende hoeken. Ondanks de positieve toon van de brief, zijn er meerdere punten van zorg en onduidelijkheden die aandacht behoeven.

Onvolledige Informatie
De brief geeft de indruk dat de ontwikkeling van het woonzorgcomplex soepel verloopt, maar verzwijgt belangrijke bezwaren vanuit de buurt, met name over de voorgestelde ontsluiting via het Fort. Het lijkt erop dat de gemeente selectief informatie deelt, waarbij kritieke punten worden weggelaten om een positief beeld te schetsen. Dit gebrek aan transparantie ondermijnt het vertrouwen van de gemeenschap in het besluitvormingsproces en de integriteit van de betrokken instanties.

Ecologische Impact:
Hoewel de brief beweert dat de ontwikkeling bijdraagt aan gebiedsverbetering en biodiversiteit, wordt de impact op het milieu onderschat. Het kappen van waardevolle bomen en het verplaatsen van een park voor de ontwikkeling van het complex lijkt in strijd met groene ambities en roept vragen op over de duurzaamheid van het project. Het is van essentieel belang dat de gemeente een grondige milieueffectrapportage uitvoert om de langetermijneffecten van het project op het lokale ecosysteem te beoordelen en passende maatregelen te nemen om schade aan het milieu te minimaliseren.

Verkeersproblematiek:
De voorgestelde ontsluiting via het Fort kan leiden tot aanzienlijk meer verkeer in een rustige buurt, wat zorgen baart bij omwonenden. Het argument dat het verkeer voldoende en veilig kan worden afgewikkeld via het Fort lijkt simplistisch en houdt mogelijk geen rekening met de reële situatie ter plaatse. Bovendien kan een toename van het verkeer leiden tot verkeerscongestie, veiligheidsrisico’s en verstoring van de leefbaarheid in de omgeving. Het is noodzakelijk dat de gemeente een grondige verkeersanalyse uitvoert en passende verkeersmaatregelen implementeert om de negatieve effecten op het verkeer te minimaliseren en de veiligheid van alle weggebruikers te waarborgen.

Gebrek aan Participatie:
Ondanks beweringen dat belanghebbenden zijn betrokken bij het project, blijven de bezwaren vanuit de buurt onbesproken en lijkt de participatie beperkt tot cosmetische aanpassingen. Het gebrek aan een echte dialoog en inspraak van de gemeenschap in het besluitvormingsproces ondermijnt het beginsel van democratie en lokale zelfbeschikking. Het is van vitaal belang dat de gemeente serieus luistert naar de zorgen en suggesties van de bewoners en deze integreert in het besluitvormingsproces om een inclusieve en rechtvaardige stadsontwikkeling te garanderen.

Conclusie:
De raadsbrief biedt een eenzijdig en rooskleurig beeld van de ontwikkeling van het woonzorgcomplex achter ‘t Fort, terwijl belangrijke zorgen en bezwaren vanuit de buurt worden genegeerd. Het gebrek aan openheid, de ecologische impact en de potentiële verkeersproblematiek vereisen een grondiger onderzoek en een eerlijke dialoog met alle belanghebbenden. De gemeente Breda moet haar verantwoordelijkheid nemen om een duurzame en inclusieve stadsontwikkeling te waarborgen, waarbij alle stemmen gehoord worden en alle belangen worden afgewogen. Alleen zo kan er een leefomgeving worden gecreëerd die recht doet aan de behoeften en wensen van alle inwoners.

Als LPF Breda hebben wij het college wederom om aandacht gevraagd op enkele kritische kwesties met betrekking tot het voorgenomen woonzorgcomplex achter ‘t Fort. Als volksvertegenwoordigers dragen wij zorg voor de leefbaarheid, veiligheid en transparantie binnen onze gemeenschap.

Daarom vinden wij het van essentieel belang het standpunt te vernemen betreffende de volgende artikel 9 vragen:

Vragen:
• Hoe rechtvaardigt het college de keuze voor de voorgestelde ontsluitingsroute via het Fort voor het woonzorgcomplex, gezien de zorgen en bezwaren vanuit de buurt over toenemend verkeer en verstoring van de leefbaarheid?
• Welke concrete maatregelen neemt het college om de negatieve verkeerseffecten van de voorgestelde ontsluiting via het Fort te minimaliseren en de verkeersveiligheid in de omgeving te waarborgen?
• Kan het college uitleggen waarom belangrijke bezwaren en zorgen vanuit de buurt met betrekking tot de voorgestelde ontsluiting via het Fort niet worden vermeld in de raadsbrief over de haalbaarheid van het woonzorgcomplex?
• Hoe gaat het college om met de kritiek dat de informatie in de raadsbrief selectief is en een eenzijdig en positief beeld schetst van de ontwikkeling van het woonzorgcomplex, terwijl belangrijke bezwaren worden genegeerd?
• Welke maatregelen neemt de gemeente om de ecologische impact van het woonzorgcomplex op het lokale ecosysteem te beoordelen en welke stappen worden ondernomen om schade aan het milieu te minimaliseren?
• Op welke manier wordt de participatie van de buurtbewoners in het besluitvormingsproces rondom het woonzorgcomplex gewaarborgd, en hoe worden hun zorgen en suggesties geïntegreerd in de plannen?
• Kan het college toelichten hoe de beweringen over participatie van belanghebbenden in de raadsbrief overeenkomen met de kritiek dat de dialoog beperkt lijkt tot cosmetische aanpassingen en dat echte inspraak ontbreekt?
• Wat zijn de criteria die het college hanteert om te bepalen welke stemmen en belangen worden gehoord en meegewogen in het besluitvormingsproces over het woonzorgcomplex?
• Welke stappen onderneemt het college om het vertrouwen van de gemeenschap in het besluitvormingsproces en de integriteit van de betrokken instanties te herstellen, gezien de kritiek op het gebrek aan transparantie?
• Hoe zal het college omgaan met de aanbevelingen en zorgen uit de buurt, zoals geuit door Barthold Kadijk, om een eerlijke en inclusieve stadsontwikkeling te waarborgen die recht doet aan alle inwoners?
• Kan het college uitleggen waarom de beslissing is genomen om het woon-zorgcomplex ‘Achter ‘t Fort’ voort te zetten, ondanks de tegenstrijdige meningen over de ontsluiting van het complex?
• Hoe heeft het college gereageerd op de bezwaren van buurtbewoners, zoals vertegenwoordigd door Barthold Kadijk, met betrekking tot de voorgestelde ontsluiting via het Fort en de voorkeur voor een alternatieve permanente ontsluiting via Zuilenstraat 92?
• Welke stappen heeft het college genomen om ervoor te zorgen dat de bezwaren van de buurt adequaat zijn gecommuniceerd en overwogen in het besluitvormingsproces rondom het woon-zorgcomplex?
• Kan het college ingaan op de kritiek van het buurtcomité dat de raadsinformatiebrief de bezwaren van de buurt onvolledig weergeeft en de suggestie van harmonie met de buurt onterecht is?

• Wat zijn de argumenten van het college voor het niet haalbaar achten van een permanente ontsluiting via Zuilenstraat 92, zoals geëist door het buurtcomité, en hoe zijn deze argumenten tot stand gekomen?
• Op welke manier verzekert het college dat alle belanghebbenden, inclusief de lokale gemeenschap, actief worden betrokken bij het verdere besluitvormingsproces rondom het woon-zorgcomplex, zoals benadrukt in de e-mailuitwisseling tussen gemeente Breda en Barthold Kadijk?
• Hoe zal het college omgaan met de kritiek van het buurtcomité dat de suggesties die worden toegeschreven aan ‘belanghebbenden’ niet afkomstig zijn van de buurt zelf, en hoe zal het ervoor zorgen dat de stem van de buurt adequaat wordt vertegenwoordigd?
• Welke maatregelen zal het college nemen om de transparantie en nauwkeurigheid van informatieoverdracht naar de raad en de lokale gemeenschap te waarborgen met betrekking tot dit en toekomstige stedelijke ontwikkelingsprojecten?
• Op welke wijze zal het college omgaan met de uitdagingen om een evenwicht te vinden tussen economische ontwikkeling en behoud van leefomgeving en buurtidentiteit, zoals geïllustreerd door de controverse rondom het woon-zorgcomplex ‘Achter ‘t Fort’?
• Heeft het college op 19 maart daadwerkelijk een besluit genomen over de haalbaarheid van de ontwikkeling Achter ’t Fort op basis van de ontwikkelvisie, zoals bewoners hebben vernomen via een ambtenaar van de Wethouder? Zo ja, waarom is dit niet geagendeerd voor bespreking?
• Kleinschalige bestemmingsplannen worden regelmatig geagendeerd voor discussie. Waarom is een beslissing met zulke ingrijpende gevolgen voor betrokken inwoners niet actiever gecommuniceerd met de raad?
• Bewoners melden wijzigingen in de procedures rondom bestemmingsplannen, maar zij kunnen hier geen informatie over vinden. Kunt u verduidelijken of dergelijke wijzigingen hebben plaatsgevonden en zo ja, graag een toelichting hierop?
• Bewoners stellen dat het idee voor de ontwikkeling al in 2016 bestond, maar zij zijn destijds niet benaderd. Kunt u de juistheid van deze bewering verifiëren?

Wat hier aan vooraf ging

 

23-08-2022 Reactie college op art. 9 vragen LPF Breda inzake bouwplannen achter ‘t Fort

De gemeente heeft gereageerd op vragen van de fractie LPF met betrekking tot de voorgestelde bouw van een woon-zorgcomplex in Breda. In een brief aan de heer C. van Remortel, gedateerd op 23 augustus 2022, heeft de gemeente verheldering gegeven over verschillende aspecten van het plan en de mogelijke gevolgen voor de buurt. Het plan voor de bouw van een woon-zorgcomplex tussen de woningen aan de Zuilenstraat en de begraafplaats werd in 2021 voorgesteld door de eigenaar. De gemeente heeft laten weten niet negatief tegenover dit voorstel te staan, maar benadrukt dat verdere besprekingen nodig zijn. Aspecten zoals de omvang en hoogte van het gebouw, ontsluiting en effecten op de omgeving zullen nader worden onderzocht en besproken met verschillende belanghebbenden, waaronder de buurt. Een projectleider zal vanaf september 2022 het haalbaarheidsonderzoek begeleiden. Dit onderzoek omvat ook informatieavonden en gesprekken met de buurt om hun standpunten en zorgen te verzamelen. Belangrijk punt van discussie was de mogelijke impact op de speeltuin en groenvoorziening in de buurt. De gemeente heeft verzekerd dat de speeltuin behouden zal blijven en dat eventuele bouwplannen zullen worden afgestemd op de behoeften van de buurt, inclusief het opknappen van de speeltuin. Momenteel mag de grond niet bebouwd worden volgens het bestemmingsplan, maar het haalbaarheidsonderzoek zal dit onderzoeken. Daarnaast heeft de gemeente benadrukt dat het woon-zorgcomplex bedoeld is om interactie tussen bewoners en omwonenden mogelijk te maken. Het college staat open voor dialoog en zal de belangen van alle partijen zorgvuldig afwegen in het verdere proces. Tot slot heeft de gemeente aangegeven dat de verantwoordelijke wethouder bereid is om persoonlijk met buurtbewoners in gesprek te gaan, in een poging het vertrouwen in de lokale politiek te herstellen. Met deze reactie hoopt de gemeente duidelijkheid te verschaffen aan alle betrokkenen en een constructieve dialoog te bevorderen over de toekomst van de buurt en het voorgestelde woon-zorgcomplex.

Samenvattend

 • In 2021 is er een initiatiefplan ingediend voor de bouw van een woon-zorgcomplex tussen de woningen aan de Zuilenstraat en de begraafplaats.
 • De gemeente staat niet negatief tegenover het plan, maar verdere details moeten nog worden besproken met de eigenaar, Zuidwester en de gemeente, inclusief effecten op de omgeving.
 • Een projectleider zal vanaf september 2022 het haalbaarheidsonderzoek leiden, inclusief informatieavonden en gesprekken met de buurt.
 • Het college garandeert dat de speeltuin niet zal verdwijnen en zal de verkeersveiligheid van de straat Fort onderzoeken.
 • Het opknappen van de speeltuin staat al langer gepland en zal worden afgestemd op de bouwplannen voor het woon-zorgcomplex.
 • Het college erkent het belang van de speeltuin voor de buurt en garandeert dat deze niet zal verdwijnen.
 • Het woon-zorgcomplex is bedoeld om interactie tussen bewoners en omwonenden mogelijk te maken.
 • Momenteel mag de grond niet bebouwd worden volgens het bestemmingsplan, maar het haalbaarheidsonderzoek zal dit onderzoeken.
 • Een projectleider zal het haalbaarheidsonderzoek leiden, inclusief informatieavonden en gesprekken met de buurt.
 • De verantwoordelijke wethouder is bereid om persoonlijk met de buurtbewoners in gesprek te gaan om het vertrouwen in de lokale politiek te herstellen.

Gebrek aan transparantie en betrokkenheid teleurstellend

Hoewel het antwoord een aantal vragen beantwoordt, blijft het gebrek aan transparantie en betrokkenheid bij de buurt teleurstellend. Het eerste aspect dat opvalt, is het vaag geformuleerde proces rondom de besluitvorming. Hoewel het college stelt dat er nog overleg zal plaatsvinden met diverse partijen, waaronder de buurt, over zaken als omvang, hoogte, en verkeer, ontbreekt een concrete planning. Dit gebrek aan duidelijkheid voedt de onzekerheid bij de bewoners en bemoeilijkt een eerlijke participatie in het besluitvormingsproces. De beantwoording van de gestelde vragen getuigt ook van een zekere ontwijkende houding. Zo wordt bijvoorbeeld in antwoord op vraag 2 slechts oppervlakkig verwezen naar een onderzoek naar verkeersveiligheid, zonder enige toezegging over mogelijke maatregelen zoals een snelheidsbeperking. Dit gebrek aan concreetheid voedt de zorgen over toenemende verkeersdrukte in de buurt. Een ander punt van zorg is de behandeling van de speeltuin en groenvoorziening in de omgeving. Hoewel het college beweert dat het niet de bedoeling is dat de speeltuin verdwijnt, blijft het onduidelijk hoe deze plannen zich verhouden tot de renovatieplannen voor de speeltuin. Het gebrek aan synchronisatie tussen deze projecten roept vragen op over de effectieve planning en uitvoering van gemeentelijke initiatieven. Bovendien lijkt het college weinig aandacht te besteden aan de bezorgdheid van de buurtbewoners. De antwoorden op vragen over de impact op de leefbaarheid en veiligheid lijken oppervlakkig en bieden weinig geruststelling aan degenen die zich zorgen maken over de gevolgen van het voorgestelde woon-zorgcomplex voor de buurtgemeenschap. Tot slot is het teleurstellend dat het college weinig initiatief toont om het vertrouwen van de burgers te herstellen. Hoewel er wordt gesteld dat de verantwoordelijke wethouder bereid is om in gesprek te gaan met buurtbewoners, blijft het onduidelijk waarom deze stap niet actief wordt genomen om de betrokkenheid en transparantie te vergroten. Al met al roept het schrijven van het college aan de LPF-fractie meer vragen op dan het beantwoordt. Het gebrek aan duidelijkheid, concrete acties en betrokkenheid bij de buurt getuigt van een zorgwekkende trend in het lokale bestuur. Als volksvertegenwoordigers is het essentieel dat het college actief luistert naar en handelt naar de belangen van de burgers, iets wat in dit schrijven duidelijk ontbreekt.

26 oktober 2022: Ondersteunende reactie dorpsraad aan omwonenden

De Dorpsraad heeft gereageerd op de bezorgdheid van bewoners van Achter ‘t Fort met betrekking tot een gepland bouwontwikkelingsproject. De reactie, gericht aan Barthold en gedeeld door Benjamin Roobol, informeert over een geplande buurtparticipatiebijeenkomst op donderdag 27 oktober om 18.30 uur in Het Roode Hert. De Dorpsraad deelt de zorgen van de bewoners en benadrukt dat het verwijderen van groen bij de speeltuin voor de aanleg van een toegangsweg een heikel punt is. Deze weg zou ontsluiting bieden voor een perceel waarop woningen voor mensen met een geestelijke beperking zouden worden gebouwd. De Dorpsraad uit bezorgdheid over de veiligheid en leefbaarheid van de buurt, gezien de kwetsbaarheid van de beoogde bewoners. Enkele vragen worden gesteld ter voorbereiding op de bijeenkomst, waaronder de bestemming van het stukje grond en de mogelijke komst van andere maatschappelijke voorzieningen. Ook wordt de impact op de buurt besproken, evenals zorgen over veiligheid en begeleiding van de beoogde bewoners. Concrete details over het geplande aantal woningen en bewoners worden ook opgevraagd. De Dorpsraad maakt zich zorgen over de impact van de voorgestelde ontwikkelingen op de buurt en roept op tot grondig onderzoek en overleg met alle belanghebbenden. De brief eindigt met verwijzingen naar bronnen over de kwetsbaarheid van mensen met een licht verstandelijke beperking en hun extra gevoeligheid voor criminaliteit en verslaving. De reactie van de Dorpsraad weerspiegelt de betrokkenheid en zorg van de lokale gemeenschap bij de voorgestelde ontwikkelingen en onderstreept het belang van een open en inclusief participatieproces.

27 oktober Teleurstellende informatieavond inzake bouwplannen achter ’t fort

Op de avond van 27 oktober 2022 vond een informatiebijeenkomst plaats in de gemeenschap Achter ‘t Fort, waar bewoners werden uitgenodigd om vragen te stellen en hun zorgen te uiten over een gepland bouwontwikkelingsproject. Helaas bleek al snel dat de verwachtingen van participatie en dialoog niet werden waargemaakt, wat resulteerde in onrust en verdeeldheid onder de aanwezigen. De informatieavond, die bedoeld was om transparantie en betrokkenheid te bevorderen, faalde jammerlijk in het beantwoorden van vragen en het serieus nemen van de zorgen van de bewoners. Al snel ontstond er onrust en frustratie onder de aanwezigen, omdat hun vragen onbeantwoord bleven en hun zorgen niet serieus werden genomen door de organisatoren van de bijeenkomst. In plaats van een constructief gesprek te faciliteren en de weerstand te adresseren, leidde de gebrekkige participatie tot een verdeling van de gemeenschap in verschillende groepen. Deze verdeeldheid zorgde ervoor dat het gesprek niet meer centraal stond, maar dat mensen zich vooral richtten op het uiten van hun onvrede en het vormen van bondgenootschappen binnen de groepen. Het gebrek aan effectieve communicatie en participatie tijdens de informatieavond is zorgwekkend, omdat het essentieel is voor het opbouwen van vertrouwen en het vinden van gemeenschappelijke grond tussen bewoners en beleidsmakers. Door het negeren van vragen en zorgen ontstaat er een kloof tussen de gemeenschap en degenen die beslissingen nemen, wat uiteindelijk kan leiden tot verdere spanningen en conflicten. Het is duidelijk dat er dringend behoefte is aan verbetering van de participatiepraktijken in Achter ‘t Fort. Dit vereist een verandering van houding en aanpak van zowel de gemeente als de lokale autoriteiten, waarbij de stemmen en belangen van alle bewoners serieus worden genomen en er ruimte is voor open en eerlijke communicatie. Als geen actie wordt ondernomen om de participatie te verbeteren en het vertrouwen te herstellen, zal de verdeeldheid en onrust binnen de gemeenschap alleen maar toenemen. Het is daarom van cruciaal belang dat alle betrokken partijen samenwerken om een inclusief en respectvol participatieproces te waarborgen, waarbij de behoeften en zorgen van de bewoners centraal staan.

6 maart 2023 – Reactie college op art. 9 vragen LPF Breda inzake verkeersmetingen

In antwoord op de gestelde vragen wordt aangegeven dat de communicatie met bewoners over het initiatiefplan niet vlekkeloos verliep. Ondanks een inloopavond waarop het plan werd besproken, ontstond er commotie en bleven vragen onbeantwoord. Er zijn vervolgens nieuwe overlegmomenten gepland om het plan toe te lichten en de effecten op de omgeving te bespreken. De verkeersmetingen zijn uitgevoerd om de impact van het initiatief op de omgeving te analyseren, zoals afgesproken met de bewoners. Hoewel er kritiek is op de onaangekondigde metingen, worden ze gezien als een vervulling van de afspraak om de situatie helder in kaart te brengen. Het college is van plan om de communicatie met bewoners te verbeteren, onder meer door een informatieavond te organiseren en toekomstige veranderingen op gebruikelijke wijze te communiceren. De initiatiefnemer van het plan blijft primair verantwoordelijk voor communicatie, maar de gemeente blijft actief betrokken bij het proces en informeert over haar eigen activiteiten, zoals de verkeersmetingen.

Samenvattend

 • Uitgangspunt van participatie: initiatiefnemer verantwoordelijk voor communicatie en participatie met stakeholders.
 • Inloopavond in oktober 2022 leidde tot commotie, vervolgoverleg gepland om plan toe te lichten.
 • Verkeersmetingen worden uitgevoerd om consequenties van initiatief op omgeving te beoordelen.
 • Metingen aangekondigd bij buurtbewoners, maar mogelijk niet bij allemaal, ter voorbereiding op overleg.
 • Informatieavond over initiatiefplan Achter ‘t Fort in voorbereiding, uitkomsten van verkeersmetingen worden besproken.
 • Toekomstige veranderingen in buurt worden via gebruikelijke wegen gecommuniceerd.

Gebrekkige communicatie en defensieve houding college

De brief, gedateerd op 6 maart 2023, geeft antwoord op vragen van de fractie over de communicatie met bewoners en de uitvoering van verkeersmetingen. Allereerst valt op dat de brief een bureaucratische toon heeft en zich vooral richt op het verantwoorden van de acties van het college, in plaats van op het adresseren van de zorgen van de bewoners. Het gebruik van formele termen en verwijzingen naar wetten en regels draagt niet bij aan een empathische en begripvolle benadering van de situatie. Een belangrijk punt van kritiek is de gebrekkige communicatie met de bewoners van Achter ‘t Fort. Hoewel het college beweert betrokken te zijn bij het participatieproces, blijkt uit de brief dat de start van de participatie niet soepel is verlopen. Er wordt gesproken over een inloopavond waar commotie ontstond en vragen onbeantwoord bleven. Dit getuigt van een gebrek aan voorbereiding en transparantie vanuit de gemeente. Verder is het opmerkelijk dat de verkeersmetingen zonder adequate aankondiging zijn uitgevoerd, wat tot onnodige spanningen heeft geleid. Hoewel het college beweert dat de metingen zijn aangekondigd bij een buurtbewoner die als woordvoerder fungeert, getuigt dit niet van een effectieve communicatiestrategie. Het college lijkt hierin tekort te schieten door de overige bewoners niet tijdig te informeren. De reacties van het college op de gestelde vragen zijn defensief van aard en lijken vooral gericht te zijn op het rechtvaardigen van hun handelen, in plaats van op het serieus nemen van de zorgen van de bewoners. Het gebrek aan empathie en begrip voor de gevoeligheden in de buurt getuigt van een gebrek aan leiderschap en verantwoordelijkheid vanuit het college. Kortom, de brief van het College van Burgemeester en Wethouders getuigt van een gebrek aan effectieve communicatie, transparantie en empathie richting de bewoners van Achter ‘t Fort. Het college zou er goed aan doen om de zorgen van de bewoners serieus te nemen en een meer proactieve en empathische benadering te hanteren in het participatieproces.

15 mei 2023 Informatieavond 2 inzake bouwplannen achter ‘t Fort

Op 15 mei 2023 vond een informatieavond plaats over de haalbaarheid van de ontwikkeling van een woonzorgcomplex achter ‘t Fort. Het verslag van deze avond, opgesteld door Edwin Vermeulen, biedt inzicht in de discussies en zorgen die tijdens de bijeenkomst zijn geuit. Tijdens de avond waren 23 buurtbewoners aanwezig, samen met vertegenwoordigers van de dorpsraad, de initiatiefnemer, adviseurs, en leden van de gemeente Breda. De kernpunten van de discussie zijn als volgt:

 • Bezorgdheid over het opknappen van het park en de mogelijke verstoring van de speeltuin door bewoners van het woonzorgcomplex.
 • Zorgen omtrent verkeersveiligheid, met name tijdens haal- en brengtijden vanwege een mogelijke toename van verkeersbewegingen.
 • Onduidelijkheid over de ontsluiting van het perceel, waarbij een alternatieve route via de Mormoonse kerk wordt onderzocht.
 • Vragen over de impact op de buurt en mogelijke waardedaling van woningen, waarvoor planschadevergoeding kan worden aangevraagd.
 • Gebrek aan handhaving op foutparkeerders en drugsdealers in de omgeving.
 • Verhuizing van cliënten vanuit drie locaties naar het nieuwe woonzorgcomplex, waardoor huurlocaties vrijkomen.

Kritiek werd geuit op het ontbreken van een visie voor de wijk en de zorgen van de aanwezigen werden niet adequaat aangepakt. De LPF vroeg specifiek naar het omgaan met de emoties van de aanwezigen, waarop werd besloten om verdere gesprekken te voeren over de ontsluiting via de Mormoonse kerk en om de verkeerskundige van de gemeente Breda te betrekken. Hoewel enkele actiepunten werden benoemd, blijft het verslag getuigen van gebrekkige participatie en onbeantwoorde zorgen. Het benadrukt de noodzaak van een meer inclusief en betrokken proces, waarin de belangen en zorgen van alle betrokkenen serieus worden genomen.

Gebrekkige Participatie en communicatie: Reflectie op de Informatieavond in Achter ‘t Fort

Op 15 mei 2023 vond een informatieavond plaats in de gemeenschap Achter ‘t Fort, waarbij buurtbewoners, raadsleden, leden van de dorpsraad en vertegenwoordigers van verschillende instanties samenkwamen om te discussiëren over de haalbaarheid van een gepland woon-zorgcomplex. Hoewel het doel van de bijeenkomst was om informatie te verstrekken en feedback te verzamelen, bleek al snel dat de mate en kwaliteit van de participatie ver te zoeken waren. Een van de meest opvallende tekortkomingen van de avond was het gebrek aan ruimte voor echte dialoog en het serieus nemen van de zorgen van de bewoners. Ondanks de aanwezigheid van een groot aantal buurtbewoners en belanghebbenden, werden vragen slechts oppervlakkig behandeld en werden zorgen vaak niet adequaat geadresseerd. Een ander punt van kritiek was het gebrek aan een duidelijke visie voor de wijk. Verschillende deelnemers merkten op dat het ontbrak aan een overkoepelend plan voor de ontwikkeling van de buurt, wat resulteerde in een gevoel van onzekerheid en onduidelijkheid over de toekomst van Achter ‘t Fort. Daarnaast werden enkele concrete zorgen geuit met betrekking tot verkeersveiligheid, overlast en milieueffecten van het voorgestelde project. Hoewel deze kwesties werden aangekaart, bleef het vaak bij oppervlakkige reacties en beloften om het probleem nader te onderzoeken, zonder concrete stappen of oplossingen te bieden. Het gebrek aan effectieve communicatie en betrokkenheid tijdens de informatieavond leidde uiteindelijk tot verdeeldheid en frustratie onder de aanwezigen. In plaats van een constructief gesprek te voeren en te streven naar consensus, werd het publiek verdeeld in verschillende groepen met tegenstrijdige belangen, waardoor de kans op echte vooruitgang werd verkleind. Als reactie op de kritiek beloofden de initiatiefnemer en adviseur om opnieuw in overleg te treden om mogelijke alternatieven te onderzoeken, zoals ontsluiting via de Mormoonse kerk. Ook werd toegezegd dat de verkeerskundige van de gemeente Breda hierbij betrokken zou worden. Echter, deze beloften van vervolgstappen konden de teleurstelling over het verloop van de avond niet wegnemen.  Al met al laat de informatieavond in Achter ‘t Fort zien dat er nog veel ruimte is voor verbetering als het gaat om participatie en communicatie tussen bewoners, beleidsmakers en initiatiefnemers. Het is van cruciaal belang dat toekomstige bijeenkomsten worden gekenmerkt door een open dialoog, wederzijds respect en een duidelijke visie voor de toekomst van de gemeenschap.

3 April 2024: Raadsbrief inzake haalbaarheidsonderzoek Woonzorgcomplex achter ’t Fort

Een recent besluit van het college van Breda om een woonzorgcomplex te ontwikkelen in Princenhage heeft geleid tot een verhitte discussie over de ontsluiting van het complex. Ontwikkelaar BenVast B.V. diende in 2021 een initiatiefplan in voor de bouw van een woonzorgcomplex voor mensen met een verstandelijke beperking op de locatie Achter ‘t Fort. Dit initiatief werd recentelijk onder de loep genomen door het college, dat op 12 maart 2024 besloot dat de ontwikkeling van het complex haalbaar is op basis van de ingediende ontwikkelvisie. Het woon-zorgcomplex, dat ruimte zal bieden aan 32 sociale huurappartementen, wordt gezien als een antwoord op de stadsbrede vraag naar zorgwoningen en sluit aan bij gemeentelijke prioriteiten op het gebied van wonen en zorg. Echter, de locatiekeuze en met name de voorgestelde ontsluiting van het complex hebben tot onvrede geleid bij omwonenden. De voorgestelde toegangsweg tot het woonzorgcomplex sluit aan op het Fort, wat heeft geleid tot zorgen over toenemend verkeer door de relatief smalle straten van het Fort. Ondanks deze bezwaren heeft het college besloten om vast te houden aan deze ontsluitingsroute, waarbij het belang van toevoeging van de zorgwoningen zwaarder werd gewogen dan alternatieve voorstellen, zoals een permanente ontsluiting via Zuilenstraat 92. Deze beslissing heeft geleid tot kritiek vanuit de buurt, vertegenwoordigd door onder andere Barthold Kadijk, die zich niet gehoord voelen en vinden dat de gemeenteraad onvolledig en onjuist is geïnformeerd. Zij benadrukken het belang van transparantie en een evenwichtige besluitvorming die alle belanghebbenden recht doet.

De recente raadsbrief van de gemeente Breda betreffende de haalbaarheid van een woonzorgcomplex achter ‘t Fort roept kritiek op vanuit verschillende hoeken. Ondanks de positieve toon van de brief, zijn er meerdere punten van zorg en onduidelijkheden die aandacht behoeven. De brief geeft de indruk dat de ontwikkeling van het woonzorgcomplex soepel verloopt, maar verzwijgt belangrijke bezwaren vanuit de buurt, met name over de voorgestelde ontsluiting via het Fort. Het lijkt erop dat de gemeente selectief informatie deelt, waarbij kritieke punten worden weggelaten om een positief beeld te schetsen. Dit gebrek aan transparantie ondermijnt het vertrouwen van de gemeenschap in het besluitvormingsproces en de integriteit van de betrokken instanties. Hoewel de brief beweert dat de ontwikkeling bijdraagt aan gebiedsverbetering en biodiversiteit, wordt de impact op het milieu onderschat. Het kappen van waardevolle bomen en het verplaatsen van een park voor de ontwikkeling van het complex lijkt in strijd met groene ambities en roept vragen op over de duurzaamheid van het project. Het is van essentieel belang dat de gemeente een grondige milieueffectrapportage uitvoert om de langetermijneffecten van het project op het lokale ecosysteem te beoordelen en passende maatregelen te nemen om schade aan het milieu te minimaliseren. De voorgestelde ontsluiting via het Fort kan leiden tot aanzienlijk meer verkeer in een rustige buurt, wat zorgen baart bij omwonenden. Het argument dat het verkeer voldoende en veilig kan worden afgewikkeld via het Fort lijkt simplistisch en houdt mogelijk geen rekening met de reële situatie ter plaatse. Bovendien kan een toename van het verkeer leiden tot verkeerscongestie, veiligheidsrisico’s en verstoring van de leefbaarheid in de omgeving. Het is noodzakelijk dat de gemeente een grondige verkeersanalyse uitvoert en passende verkeersmaatregelen implementeert om de negatieve effecten op het verkeer te minimaliseren en de veiligheid van alle weggebruikers te waarborgen.Ondanks beweringen dat belanghebbenden zijn betrokken bij het project, blijven de bezwaren vanuit de buurt onbesproken en lijkt de participatie beperkt tot cosmetische aanpassingen. Het gebrek aan een echte dialoog en inspraak van de gemeenschap in het besluitvormingsproces ondermijnt het beginsel van democratie en lokale zelfbeschikking. Het is van vitaal belang dat de gemeente serieus luistert naar de zorgen en suggesties van de bewoners en deze integreert in het besluitvormingsproces om een inclusieve en rechtvaardige stadsontwikkeling te garanderen.

De raadsbrief biedt een eenzijdig en rooskleurig beeld van de ontwikkeling van het woonzorgcomplex achter ‘t Fort, terwijl belangrijke zorgen en bezwaren vanuit de buurt worden genegeerd. Het gebrek aan openheid, de ecologische impact en de potentiële verkeersproblematiek vereisen een grondiger onderzoek en een eerlijke dialoog met alle belanghebbenden. De gemeente Breda moet haar verantwoordelijkheid nemen om een duurzame en inclusieve stadsontwikkeling te waarborgen, waarbij alle stemmen gehoord worden en alle belangen worden afgewogen. Alleen zo kan er een leefomgeving worden gecreëerd die recht doet aan de behoeften en wensen van alle inwoners.

 

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden