Debatraad 29 September 2022 – Wat is er gebeurd?

1 oktober 2022

De debatraad van afgelopen week gaat de boeken in als een memorabele avond. Er stonden namelijk diverse cruciale thema’s op de agenda. Dit zou de avond worden van onder andere bizarre bingoavonden, warme studenten, kijvende exen en regenboogdiscussies, maar ook goede keuzes voor onze stad. Laten we dat zeker niet vergeten.

Energie Bingo

Het eerste onderwerp wat ik graag even toelicht was direct zeer spraakmakend vanwege het feit dat het college in tijden van crises, zoals de energiecrisis waar we nu in verkeren, het een goed idee vond om energie-bingoavonden te organiseren om aandacht te geven aan het energieprobleem en voorkomen dat mensen in de schulden raken. Laat dit even op u inwerken: “Een kansspel ter voorkoming van schulden”. In tijden waarin we vanwege de bizar hoge energieprijzen de keuze moeten maken tussen voeding of verwarming is het zeer ongepast om een soort van Bredase “Hunger Games” te spelen waarbij het lot of het geluk bepalend is. Dit betekent het uitsluiten van duizenden mensen. Ook als is het nog zo goed bedoeld, de beste intenties hebben soms dramatische gevolgen. Terecht dat de socialisten dit onder de aandacht hebben gebracht en goed dat wethouder Peter Bakker wil nadenken over een andere aanpak.

Meicirculaire

De meicirculaire 2022 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2022 en verder. De circulaire bevat ook informatie over de gevolgen voor gemeenten van de invoering van het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2023. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

Samen door de crisis

Zoals u wellicht weet zijn er voor Breda extra middelen beschikbaar gekomen na herijking van het gemeentefonds. Middelen die we dus zo verstandig mogelijk willen inzetten voor de toekomst. Een toekomst die enorm onzeker is en we dus verantwoordelijk en gedegen moeten omgaan met onze financiën. Ook mogen we niet wegkijken van het heden. Juist niet. Vooral nu hebben veel Bredase huishoudens te maken met financiële problemen vanwege de hoge inflatie, de lage koopkracht en de astronomische energieprijzen. Daarom terecht dat de SP aandringt op het inzetten van alle mogelijkheden en middelen om solidair te zijn met onze inwoners in deze moeilijke tijden middels deze motie, die wij van harte hebben gesteund.

Geen half werk

Het blijft een bijzonder fenomeen. Zodra D66 en VVD met elkaar in debat gaan, lijkt het tot nu toe altijd een beetje op twee kijvende exen die elkaar verwijten wie er nu precies vreemd is gegaan.

Ook deze keer was dit het geval. Ironisch wel dat de Bredase VVD vraagt hoe het zit met de actieve herinneringen van D66 en het heeft over financiële degelijkheid na nu tweemaal op rij een accountantsverklaring met beperking te hebben gekregen, maar dat terzijde.  Tijdens eerdere gesprekken bleek dat D66 grote vraagtekens zette bij 2,9% loon- en prijscompensatie, maar ook vanavond kon D66 ons niet overtuigen en hebben tegen het amendement we gestemd.

Moties vreemd

Wacht. Wat is nu eigenlijk een motie vreemd? De naam zegt het natuurlijk al een beetje. Het geeft aan dat het afwijkt van een normale motie. Als de motie gaat over een onderwerp dat niet op de agenda van de raad staat, dan heet het een motie vreemd. Meestal gaat het dan om een actueel onderwerp.

Duurzame regenboogtrap

Breda beslist diende een motie vreemd met het verzoek te kijken naar een duurzame regenboog-uiting binnen ons Breda. Misschien denkt u, ja maar we hebben toch al een regenboogbankje en een regenboogzebrapad? Dat klopt, maar u weet wellicht ook dat het bankje voortdurend besmeurd wordt en het regenboogzebrapad er nogal sneu bij ligt. Breda Beslist voorman Peter Visser ging tijdens het reces op vakantie naar de Verenigde Staten en wat zag hij daar? Een duurzame regenboogtrap! Nou dat moesten we in Breda ook maar eens gauw gaan regelen. Veel beter! Een gedachte die ik zeker kan volgen. Als je investeert in symboliek dan wil je ook dat het lang meegaat en goed zichtbaar blijft. Een logische motie op zich, en niet eens zo vreemd.  De meeste partijen in de raad ondersteunden dan ook dit verzoek met een positieve bijdrage.

Nieuw in Breda: De afwijkende mening

Maar niet iedereen was positief over deze motie. Forum voor democratie, die zeer kritisch is op regenbooguitingen in welke vorm dan ook, bracht haar standpunt in de raadszaal. Het pleidooi van FVD gaf hun visie op het regenboogfenomeen en was kritisch op volgens hem de passieve agressie die dit met zich meebrengt en een opgedrongen symboliek vormt binnen de samenleving.  Dit viel natuurlijk niet in goede aarde bij de meeste partijen. Knal, weg sfeer. Iedereen in shock. Men is duidelijke een afwijkende mening niet gewend, ook niet als deze onderbouwd wordt. Dit leidde direct tot diverse non-verbale en verbale reacties. Ik voelde me geroepen om hierop in te grijpen met een punt van orde.

Punt van orde

Wacht. Een punt van orde. Wat is dat eigenlijk precies? Een punt van orde is een verzoek aan de voorzitter om de bevoegdheden die hem in dit reglement gegeven worden op een bepaalde manier te gebruiken. Bijvoorbeeld als iemand zijn standpunt uitspreekt en diverse (non)verbale uitingen worden gegeven om de spreker negatief te bejegenen omdat zij de inhoud van het standpunt als onprettig ervaren. Dit was het geval. Een afwijkende mening kan nooit een reden zijn om hier op deze manier mee om te gaan. Elke partij, elk raadslid, elke wethouder, iedereen in de raadszaal dient vrij te zijn om zijn of haar mening te uiten, mits binnen de regels van de wet natuurlijk. Wij zijn immers in de raadzaal om met elkaar in debat te gaan en gezamenlijk de juiste keuzes te maken.

Ongeacht bij welke partij dit had plaatsgevonden had ik hetzelfde punt van orde gemaakt. Ik zal altijd pleiten voor ieders mening of standpunt. Immers, als ik op elke mening die niet aansluit op onze idealen of standpunten zo zou moeten reageren, dan heb ik daar waarschijnlijk een dagtaak aan. Het punt van orde werd gehonoreerd en ik kon ons standpunt over deze motie uitspreken.

De schaduwkant van regenboogsymboliek

Wij hadden ook wat problemen met deze motie. Om te beginnen met de term regenbooggemeente. We zijn een gemeente. Een mooie gemeente waar ik enorm trots op ben. Breda voor en door iedereen, waar iedereen mee doet, ongeacht welk geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, afkomst religie, huidskleur of elk ander aspect waarin wij als mens van elkaar verschillen. Daar hoef je niet woke voor te zijn, daar heb geen vlag voor nodig, noch identiteitspolitiek, het enige wat daarvoor nodig is, is gezond verstand en hart voor de mensen, vinden wij.

Ik wilde met mijn pleidooi juist ook de andere kant laten zien van deze symboliek. Steeds vaker worden regenbooguitingen als onprettig ervaren, als een pressiemiddel om acceptatie af te dwingen. Wat enerzijds door mensen wordt omarmd wordt ook door veel mensen verafschuwd. Jongeren die vroeger de regenboog associeerden met iets moois, iets positiefs, zien het nu als het symbool voor negativiteit en discussie. Ook niet iedereen die zich identificeert binnen LHBTQ+ is blij met de maatschappelijke groepsdruk die deze uiting met zich meebrengt. Voorbeelden hiervan zijn er genoeg. Ik heb in mijn pleidooi dan ook enkele voorbeelden hiervan benoemd. Die andere kant wilde ik toch ook graag delen in de raadszaal.

Laat ik vooropstellen dat er absoluut niets mis is met symboliek. Het zorgt voor herkenning en cohesie. Het heeft een enorme kracht in zich. Echter, wat het niet doet is een probleem oplossen. De oplossing zit niet in die prachtige kleuren van de regenboog, maar in de dialoog met elkaar.  Je kan de hele stad volhangen met regenbooguitingen. Deze gaan niet het verschil maar eerder het tegenovergestelde. Laten we ons vooral richten op de oplossingen en het gesprek aangaan waar de acceptatie onder de grootste druk staat vanwege sociaal-maatschappelijke, culturele of religieuze belemmeringen en niet blijven hangen in louter symboliek.

Soms lijkt dit onderwerp wel op een allesoverheersende moraal waar je automatisch tegen bent, als je niet voor bent. Waar je als slecht mens wordt weggezet als je kritisch bent, als je mening enigszins afwijkt. Er is duidelijk nog veel werk aan de winkel in het respecteren van elkaars standpunten.  Dit doet geen recht aan onze democratie en onze vrijheid van meningsuiting. Als we niet kunnen zeggen wat we vinden zullen we elkaar nooit begrijpen en blijven we hangen in ons eigen gelijk.

Sanctiewetgeving Rusland naleven

Onze fractie nam vorige week kennis van het bericht in de krant dat Igor Sechin zijn bedrijf zou hebben gevestigd in ons Breda. Deze man, die de engste man op aarde wordt genoemd, is een van de meest invloedrijke vertrouweling Vladimir Poetin en zou met zijn onderneming ook in onze stad actief zijn. Zijn bedrijf, Rus Gas Turbines maakt gasturbines in Rybinsk, 300 km ten noorden van Moskou. Hier wordt er weliswaar niet geproduceerd maar de officiële vestigingsplaats van dit bedrijf is toch écht Breda en mogelijk worden wapenfabrieken in Rusland aan de praat gehouden met energie van o.a. dit bedrijf aldus Heleen over de Linden, advocaat en sanctiedeskundige. Bovendien huisvesten we in onze stad veel mensen uit Oekraïne. Dit valt niet uit te leggen en moeten we niet eens willen. Reden genoeg voor onze socioloog en specialist internationale betrekkingen Jaco Hurynovich-Verstappen om dit verder in kaart te brengen en deze zorgelijke informatie heeft ons doen besluiten om een motie vreemd in te dienen.

Reflectie en conclusie

Als LPF Breda zijn we kritisch. Maar ook zeker ook kritisch naar onszelf. Reflecteren is leren en terugblikkend op deze motie vreemd kunnen we zeker stellen dat we als nieuwe partij in de raad hier ook de nodige leerpunten uit halen. Achteraf gezien kun je je afvragen of een motie vreemd het juiste instrument was, maar we hebben bereikt wat de motie beoogde juist doordat de motie is ingetrokken. Er is aandacht gekomen voor het probleem en actie vanuit het college om uit te zoeken welke mogelijkheden we als gemeente hebben. We hebben gesteund waar we achter staan, we waren kritisch waar dat nodig was en hebben ons LPF-geluid laten horen.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden