Dossier Yangzhou: een einde aan de Chinese vriendschap

18 december 2022door LPF Breda

Dossier Yangzhou: een einde aan de Chinese vriendschap

Toen Lijst Pim Fortuyn Breda de fundamenten legde voor een binnenkomst in de Bredase raadzaal, zijn de kernwaarden ook geformuleerd. Eén daarvan is een sobere overheid die zich richt op haar kerntaken. In dat kader vallen snoepreisjes naar het Verre Oosten natuurlijk meteen op. Een stedenband met een Chinese stad, waarom? Waarom heeft Breda een stedenband met Yangzhou? Hoe kunnen we achterhalen waar deze stad voor staat? Wat brengt het ons? Wat kost het? Een heleboel vragen om te beantwoorden…

Al snel kon onze zienswijze op deze stedenband op papier worden gezet. Namelijk dat we hier zo snel mogelijk mee willen stoppen!

Deze inzet heeft geleid tot een rapport dat we als LPF Breda vorig jaar hebben aangeboden aan het Bredase college van Burgemeester en Wethouders.

Waarom? Omdat Yangzhou op verschillende manieren een foute stad is om vrienden mee te zijn. Vrienden ben je met bijvoorbeeld steden die onze normen en waarden delen. Vrienden ben je met een stad waar je iets van kan leren, die je kan helpen om iets te bereiken, een stad waar je trots op kan zijn. Dit is allemaal absoluut niet het geval met Yangzhou.

China heeft een strikt loyaliteitssysteem en het Bredase college van B&W staat dus niet per se in contact met lokale volksvertegenwoordigers, zoals we die in Nederland kennen. Nee. Yangzhou is letterlijk een dependance van de nationale overheid, van het Communistische regime, de enige toegestane partij in China.

Het Communistische regime is verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen op de grootste schaal sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan een miljoen Oeigoeren en andere etnische minderheden zitten opgesloten in zogenaamde “opvoedingskampen” die meer iets weg hebben van concentratiekampen. Verschillende onderzoeksprojecten hebben hier onderzoek naar gedaan en de conclusies zijn niet mild. Ook de Verenigde Naties hebben dit jaar nog een rapport hierover uitgebracht.

In het loop van het jaar zijn er ook binnen de Nederlandse context nog verontrustende ontdekkingen bijgekomen. In mei dit jaar kwam de ontdekking naar buiten dat er Chinese wetenschapsspionage heeft plaatsgevonden op Nederlandse onderwijsinstellingen. Vaak betrof het militaire informatie: wapentechnologie, onbemande voertuigen (drones), robotica en halfgeleiders, zoals chips. In oktober was er het nieuws dat er sinds 2018 illegale politiebureaus bevinden in ons land.

Hiermee is wat LPF Breda definitief alle vertrouwen verloren in deze zogenaamde vriend. Infiltratie en het stelen van informatie middels spionage: onacceptabel! De lange arm van Peking die zich via politiebureaus nestelt in Nederland en via deze weg vluchtelingen monitort en intimideert: onacceptabel!

Artikel 9-vragen

We zijn dus meteen in de pen gekropen en hebben artikel 9-vragen gesteld aan het college. En toen de antwoorden binnenkwamen van de eerste set vragen is er nog een tweede set gestuurd. Ook de antwoorden hierop waren niet bevredigend noch maakten ze de situatie ook maar enigszins beter. Onze kritiek op de stedenband stond nog overeind en een vervolgstap was dus nodig!

Bespreeknotitie

Eén van de instrumenten die we als raadsfractie hebben is het indienen van een bespreeknotitie. Dat is een document waarbij je vragen hebt voor de andere fracties en ook voor de verantwoordelijke wethouder. Deze zullen dan aan bod komen in twee sessies in het stadhuis. En zo geschiedde. De bespreeknotitie werd ingediend en sessies kwamen op de agenda. Deze maand vonden de sessies plaats: een beeldvormende en een oordeelsvormende, met afsluitend de DebatRaad van 22 december 2022.

In de beeldvormende (eerste) sessie hebben we Ahmedjan Kasim uitgenodigd om vanuit zijn rol als expert van de Dutch Uyghur Human Rights Foundation. In die hoedanigheid heeft hij ook al met ons samengewerkt bij de totstandkoming van het eerdergenoemde rapport. Zijn recente aanwezigheid in onze raad heeft een positieve invloed gehad. De andere partijen hadden namelijk ook de kans om vragen aan hem te stellen. In diezelfde sessie gaf de verantwoordelijke wethouder, Boaz Adank, ook antwoord op de vragen uit onze bespreeknotitie. De volledige sessie is hier te zien:

Een week later volgde de oordeelsvormende (tweede) sessie. Hierin stonden de vragen uit de bespreeknotitie aan de raad centraal. Het werd echter een ‘losser’ debat en de coalitiepartijen spraken uit iets meer tijd te willen voor het afwikkelen van de stedenband. De oppositie was in grote meerderheid voor een sneller afscheid van de Chinese vriendschap. Dit leidde tot sommige verhitte momenten in de raadzaal, maar het positieve is wel dat de raad bijna unaniem überhaupt de steun uitsprak voor het stoppen van de stedenband met Yangzhou. De volledige sessie is hier te zien

Op het eind van de oordeelsvormende sessie en in de reflectie van de LPF wordt dan ook een motie aangekondigd. Een motie is een opdracht aan het college die we als partij kunnen indienen. Deze motie heeft Iwan Dienjes dan ook ingediend op donderdag 22 december tijdens de laatste debatraad van dit jaar.

Motie einde stedenband Yangzhou: Hoe de coalitie precies laat zien waar zij voor staat en haar idealen bij het grof vuil zet.

Tijdens de laatste debatraad van 2022 hebben we een motie vreemd ingediend om de stedenband per direct, met inachtneming van de benodigde procedures, te beëindigen. Deze motie, die samen met maar liefst vierandere Bredase politieke partijen werd ingediend, te weten D66, SP, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie, zou per direct een einde kunnen maken aan de stedenband met Yangzhou en een uitgelezen kans zijn voor elke politieke partij in de Bredase gemeenteraad om zich uit te spreken waar wij als Breda voor staan. Een mooi moment dus om als partij te pleiten voor mensenrechten, voor vrijheid en voor gelijkwaardigheid.

Het valt namelijk op geen enkele wijze uit te leggen als Breda enerzijds wil uitdragen dat vrijheid, gelijkwaardigheid en mensenrechten worden omarmd en tegelijkertijd een stedenband wordt aangehouden met Yangzhou waar deze waarden ten voeten worden getreden is dat slechts ronduit hypocriet te noemen en rest er niets anders dan hier direct mee te stoppen. Ook zou dit een kans zijn om het goede voorbeeld te volgen van andere gemeenten die ons voorgingen in het stoppen van de stedenband met een Chinese stad of gemeente.

Helaas was niets minder waar. Tijdens de bespreking van deze motie hebben de coalitiepartijen zich laten zien op een manier die alles zegt, waar zij als partij voor staan. Keuzes hebben consequenties en zo ook hier. De coalitiepartijen PvdA, CDA, VVD en Groen Links vonden dat er tijdens de oordeelsvorming al is uitgesproken dat de stedenband niet meer houdbaar is en zal worden beëindigd maar men wel eerst het evaluatierapport wil afwachten in Q1.

Onbegrijpelijk maar niet verrassend, dat deze partijen zo omgaan met alles waar we als Breda voor staan. Als je kennelijk zo weinig op hebt met mensenrechten, vrijheid en gelijkwaardigheid ben je echt totaal de schaamte voorbij, anders laat je immers deze kans natuurlijk niet liggen. Door tegen te stemmen, zeg je tegelijkertijd alles. Neem nou Groen Links, de partij die zich jarenlang heeft ingezet om de stedenband te stoppen zet nu haar idealen bij het grof vuil, die de VVD vervolgens dan weer gratis ophaalt. Want ook deze partij heeft zoals verwacht weer laten zien waar zij goed in is.

Dat zo belangrijke evaluatierapport kan namelijk in vijf minuten afgerond zijn. Er valt namelijk niets te evalueren aan marteling, er valt niets te evalueren aan gedwongen sterilisatie en er valt niets te evalueren aan genocide. Daar zou geen discussie over moeten bestaan en men zou dit met beide handen moeten aangrijpen. Maar het mocht niet zo zijn, de coalitiepartijen en natuurlijk ook de reservisten van Breda Beslist stemden tegen de motie om de stedenband per direct, met inachtneming van de procedures, officieel te beëindigen, maar op een nader gekozen moment door het college zelf, ergens in Q1.

Per saldo kunnen we stellen dat ons doel, de beëindiging van de stedenband met Yangzhou,  is bereikt en hebben de partijen die tegen deze motie hebben gestemd precies laten zien waar zij voor staan.  We kunnen dus terugkijken op een geslaagde missie.

 

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden