Drugsdumpingen in buitengebied Breda – LPF stelt vragen

7 mei 2024

In de moderne maatschappij worden steden geconfronteerd met verschillende vormen van criminaliteit, waarvan drugsdumpingen een verontrustend voorbeeld zijn. In dit essay onderzoeken we het huidige beleid van de gemeente Breda met betrekking tot drugsdumpingen, analyseren we de effectiviteit ervan en verkennen we mogelijke toekomstige perspectieven voor een meer doeltreffende aanpak.

Hierbij reflecteren we op eerder gestelde vragen in de gemeenteraad over dit onderwerp. Het antwoord op Vraag 1 van de gemeente Breda geeft een overzicht van de huidige aanpak van drugsdumpingen. Hoewel er sprake is van inspanningen om deze misdaden aan te pakken, ontbreekt het aan concrete maatregelen om het aantal dumpingen daadwerkelijk te verminderen. Er wordt gesproken over bewustwordingscampagnes en het verbreden van de mogelijkheden om het BIBOB-instrument toe te passen, maar er wordt niet ingegaan op specifieke strategieën om de oorzaken van drugsdumpingen aan te pakken. Bovendien wordt beweerd dat buurtpreventiegroepen actief zijn in bijna alle gebieden van Breda, inclusief de buitengebieden. Hoewel dit een lovenswaardige inspanning is, blijft de effectiviteit van deze groepen onduidelijk. Er wordt niet vermeld hoe deze groepen specifiek bijdragen aan het voorkomen van drugsdumpingen of hoe ze worden ondersteund door de lokale overheid.

Het antwoord op Vraag 4 werpt ook enkele zorgen op. Het feit dat de schadelijke stoffen van drugsproductie niet standaard worden gemeten in Nederland is verontrustend. Dit gebrek aan standaardcontroles kan leiden tot onderschatting van de ernst van de vervuiling en de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid. Bovendien worden omwonenden niet actief geïnformeerd over de uitkomsten van onderzoeken naar drugsdumpingen, wat een gebrek aan transparantie en betrokkenheid bij de gemeenschap suggereert. Ten slotte, het antwoord op Vraag 6 onthult dat dierenwelzijnsorganisaties en ecologen niet direct betrokken zijn bij het herstel van de leefomgeving na drugsdumpingen. Dit is zorgwekkend gezien de potentiële impact op de lokale flora en fauna. Een gebrek aan betrokkenheid van experts op dit gebied kan leiden tot suboptimale herstelmaatregelen en het niet volledig begrijpen van de ecologische impact van dergelijke misdaden. Kortom, terwijl de gemeente Breda beweert actief te zijn in de strijd tegen drugsdumpingen, roepen de antwoorden op deze vragen vragen op over de effectiviteit, transparantie en betrokkenheid bij de lokale gemeenschap in deze inspanningen. Er is behoefte aan een meer gedetailleerde en proactieve aanpak, evenals een grotere nadruk op samenwerking met experts en de gemeenschap om deze misdaden effectief aan te pakken en de schade te minimaliseren.

Om het probleem van drugsdumpingen in Breda daadwerkelijk aan te pakken, zijn er verschillende stappen die de gemeente zou kunnen overwegen. Ten eerste is er behoefte aan een geïntegreerde aanpak waarbij zowel handhaving als preventie centraal staan. Dit kan worden bereikt door intensivering van de samenwerking tussen de lokale autoriteiten, de politie, buurtbewoners en maatschappelijke organisaties. Ten tweede is het essentieel om de oorzaken van drugsdumpingen aan te pakken door middel van gerichte maatregelen tegen de georganiseerde criminaliteit die hierachter schuilgaat. Dit kan onder meer inhouden dat de politie en andere handhavingsinstanties meer middelen krijgen om de drugs supplychain te verstoren en de pakkans van daders te vergroten.

Daarnaast is het van belang om de transparantie en betrokkenheid van de gemeenschap te vergroten door omwonenden actief te informeren over drugsdumpingen en de mogelijke risico’s die hieraan verbonden zijn. Dit kan worden bereikt door middel van voorlichtingscampagnes, buurtbijeenkomsten en het delen van informatie over onderzoeken en herstelmaatregelen.

Tot slot is het cruciaal om de ecologische impact van drugsdumpingen serieus te nemen en experts op dit gebied te betrekken bij het herstel van de getroffen gebieden. Dit kan onder meer inhouden dat dierenwelzijnsorganisaties, ecologen en terreinbeheerders worden betrokken bij het opstellen van herstelplannen en het monitoren van de effecten van drugsdumpingen op de lokale flora en fauna.

In conclusie kan worden gesteld dat drugsdumpingen in Breda een complex en ernstig probleem vormen dat een geïntegreerde en proactieve aanpak vereist. Door middel van samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, gerichte maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit, verbeterde communicatie met de gemeenschap en aandacht voor de ecologische impact van drugsdumpingen, kan de gemeente Breda de strijd tegen drugsdumpingen effectief aanpakken en de veiligheid en leefbaarheid van de stad verbeteren.

In het kader van de drugsdumpingen in Breda heeft LPF Breda de volgende vragen gesteld:

• Wat zijn de concrete maatregelen, verbijzonderd in operationele en beleidsmatige maatregelen en binnen welk tijdspad, die het college op korte termijn zal nemen om het aantal drugsdumpingen in Breda daadwerkelijk te verminderen, gezien het feit dat de cijfers de afgelopen jaren nog steeds hoog zijn?

• Hoe gaat het college omwonenden actief informeren over drugsdumpingen en de mogelijke risico’s die hieraan verbonden zijn, en op welke manier wordt de transparantie en betrokkenheid van de gemeenschap vergroot?

• Welke concrete stappen zal het college ondernemen om de georganiseerde criminaliteit die hier lokaal in de Baronie verantwoordelijk is voor drugsdumpingen effectief aan te pakken en de pakkans van daders te vergroten? Hoe past het College concreet de kennis bij Politie en Staatsbosbeheer toe over de ‘zwakkere’ gemeenschappen en ‘kwetsbaardere’ boeren vestigingen?

• Welke financiële middelen zijn beschikbaar gesteld door het college voor de aanpak van drugsdumpingen en hoe worden deze middelen ingezet om de doelstellingen van het beleid te realiseren?

• Hoeveel kosten de recente dumpingen aan saneringskosten en hoeveel tijd hebben de onderhandelingen met Waterschap, Staatsbosbeheer en Provincie gekost over de verdeling van deze kosten alvorens de saneringen daadwerkelijk voltooid zijn?

• Wat heeft het College concreet gedaan met de kennis, inzichten en behoeften van lokale (wetshandhavings)instanties om effectiever op te treden tegen georganiseerde criminaliteit en drugsgerelateerde misdaden?

• Hoe precies zal het College effectiever gaan samenwerken met de diverse handhavingsinstanties, zowel op lokaal niveau als in samenwerking met regionale partners?

• Heeft het college de politie- en handhavingsdiensten recent gevraagd wat zij van Breda nodig hebben omdrugsdumpingen en gerelateerde ondermijningsactiviteiten in Breda niet alleen effectiever, maar ook efficienter te bestrijden dan nu het geval blijkt ?

• Wat was het advies van de politie- en handhavingsdiensten met betrekking tot de huidige aanpak van drugsdumpingen en welke concrete preventieve en repressieve maatregelen hebben zij voorgesteld om dit probleem aan te pakken?

 

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden