Het Debacle van Co-Med : Wat gaat dat voor ons betekenen? 

30 mei 2024

Het recente faillissement van het callcenter van huisartsenketen Co-Med en de dreigende ineenstorting van het hele bedrijf onthult diepgaande tekortkomingen in de commerciële exploitatie van de eerstelijnszorg in Nederland. Dit debacle roept niet alleen vragen op over de bedrijfsvoering van Co-Med, maar ook over de bredere systemische problemen binnen de commerciële gezondheidszorgsector.

Verantwoordelijkheid en Bestuur

Co-Med beweert dat de schuldeisers onterecht bij het zorgbedrijf aankloppen en in plaats daarvan het failliete callcenter moeten aanspreken. Deze afwijzende houding toont een gebrek aan verantwoordelijkheid en transparantie. Het feit dat Co-Med haar jaarstukken te laat heeft gedeponeerd, ondersteunt de bewering van de curator over “kennelijk onbehoorlijk bestuur”. Dit gebrek aan transparantie en verantwoordelijkheidsbesef is verontrustend, vooral in een sector waar vertrouwen en betrouwbaarheid cruciaal zijn.

CZ’s Voorbereidingen en Het Gemis aan Toezicht

Een opvallend aspect van deze situatie is dat zorgverzekeraar CZ al langere tijd werkt aan een draaiboek voor het geval Co-Med zou omvallen. Dit roept vragen op over de stabiliteit en betrouwbaarheid van Co-Med. Het is opmerkelijk en zorgwekkend dat niet toezichthouders of de landelijke vereniging van zorgverzekeraars, maar CZ de leiding heeft genomen. Deze proactieve aanpak van CZ kan gezien worden als een noodmaatregel om de ernstige gevolgen van een mogelijk faillissement te beperken. Echter, het feit dat toezichthouders niet aan de regie deelnemen, onderstreept een fundamenteel gebrek aan structureel toezicht en coördinatie in de sector.

Financiële Instabiliteit en Patiëntveiligheid

De financiële problemen van Co-Med, waaronder het niet betalen van ingehuurde zzp’ers, hebben geleid tot juridische stappen door schuldeisers en vormen een directe bedreiging voor de continuïteit van zorg voor 50.000 patiënten. De noodzaak voor zorgverzekeraars om noodplannen op te stellen om de zorg te waarborgen, toont de ernstige risico’s die dergelijke bedrijfsfalen met zich meebrengen. Dat CZ al voorbereidende stappen heeft ondernomen, wijst op een langdurig bekend probleem dat onvoldoende vroegtijdig door de betrokken toezichthoudende instanties is aangepakt.

Inspectie en Toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Co-Med een strafmaatregel opgelegd vanwege zorgen over de veiligheid van patiënten, waaronder de bereikbaarheid en personeelsbezetting van de praktijken. Dit toont aan dat de problemen van Co-Med verder gaan dan financiële kwesties en ook de kwaliteit van de zorg raken. Het is zorgwekkend dat een bedrijf met zo’n belangrijke verantwoordelijkheid voor de eerstelijnszorg in Nederland in staat is geweest om tot dit punt te komen zonder eerder ingrijpen van toezichthouders.

De Rol van Zorgverzekeraars

Het feit dat CZ en andere verzekeraars zich nu moeten voorbereiden op het instorten van de Co-Med keten, benadrukt de afhankelijkheid van commerciële partijen in de Nederlandse gezondheidszorg. Hoewel verzekeraars wettelijk verplicht zijn om zorg voor hun verzekerden te garanderen, toont deze situatie aan dat er significante risico’s verbonden zijn aan het uitbesteden van zorgverlening aan commerciële entiteiten die primair gemotiveerd zijn door winst.

Gevolgen voor de Gezondheidszorg in Breda

Voor de stad Breda, waar een aanzienlijk aantal patiënten afhankelijk is van de Co-Med praktijken, kunnen de gevolgen van dit debacle desastreus zijn. De dreigende sluiting van deze praktijken zou betekenen dat duizenden inwoners mogelijk zonder directe toegang tot eerstelijnszorg komen te zitten. Dit kan leiden tot langere wachttijden, verhoogde druk op andere zorgverleners en een algemene verslechtering van de zorgkwaliteit. Lokale ziekenhuizen en huisartsenposten zullen waarschijnlijk overweldigd worden door de toename van patiënten die op zoek zijn naar alternatieve zorgopties. LPF Breda heeft 17 april jl. hier al art.9 vragen over gesteld aan het college.

Conclusie: Een Noodzaak voor Hervorming

Het debacle van Co-Med is symptomatisch voor bredere problemen binnen de commercialisering van de gezondheidszorg. Er moet een kritische evaluatie komen van hoe dergelijke bedrijven worden gereguleerd en gecontroleerd. De Nederlandse overheid en toezichthouders moeten strengere eisen stellen aan financiële transparantie en bestuurlijke verantwoordelijkheid binnen de zorgsector. Bovendien moeten er waarborgen zijn om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en continuïteit van zorg niet worden ondermijnd door commerciële belangen.

Dit incident dient als een wake-up call voor beleidsmakers, toezichthouders en verzekeraars om samen te werken aan een robuuster en betrouwbaarder zorgsysteem dat de belangen van patiënten vooropstelt. Specifiek voor Breda betekent dit dat er snel effectieve maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat de inwoners zonder adequate huisartsenzorg komen te zitten.

 

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden