Informatie bijeenkomst AZC Heerbaan: bezorgdheid, frustratie en grimmige sfeer

24 juni 2023door LPF Breda

Op vrijdag 23 juni 2023 vond er een informatiebijeenkomst plaats in het Breepark, waarbij diverse belanghebbenden en omwonenden werden geïnformeerd over de omstreden plannen voor een nieuw Asielzoekerscentrum (AZC) in Breda. Het evenement werd bijgewoond door Wethouder Arjen van Drunen, Burgemeester Paul Depla, Harry van het Loo namens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en andere betrokken partijen. De bijeenkomst had als doel om het publiek te informeren over de plannen voor het voormalige Whirlpool pand aan de Heerbaan, dat de komende 10 jaar huisvesting zal bieden aan 240 asielzoekers.

Burgemeester Depla: Kleinschalige beheersbare opvang voor veiligheid en leefbaarheid.

Burgemeester Depla sprak over het toekomstige AZC aan de Heerbaan en benadrukte een veilige omgeving voor vluchtelingen. Hij pleitte voor kleinschalige en beheersbare opvanglocaties, in lijn met de aanbevelingen van het kabinet. Depla erkende de zorgen en legde uit dat er aanpassingen worden gemaakt in de opvangplannen. Hij benadrukte het belang van goede afspraken, investeringen en communicatie met de buurt. De eerste opvang wordt verwacht in de tweede helft van 2024. Depla nodigde de inwoners uit om vragen te stellen en kritisch te zijn, en benadrukte dat ook wordt gewerkt aan reguliere woningen voor andere woningzoekenden.

Harry van de Loo (COA) : Dolbij met locatie, verantwoordelijkheid vooral huisvesting.

Harry van der Loo, van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), heeft gesproken over de uitdagingen en inspanningen rondom de opvang en huisvesting van vluchtelingen. Als oplossing heeft het COA gekeken naar vastgoed dat beschikbaar is gesteld door lokale partijen. Na grondig onderzoek is er een locatie geïdentificeerd waar maximaal 240 mensen kunnen worden ondergebracht.  Van der Loo benadrukte dat het COA zich enkel richt op huisvesting en geen taken van de politie of individuele identificatie op zich neemt. Van de Loo was oprecht verheugd over de gekozen locatie en de ontvangen steun. De toespraak van Harry van der Loo benadrukte de inzet en vastberadenheid van het COA om een positieve impact te hebben op het leven van vluchtelingen en te zorgen voor een gastvrij en geïntegreerd ontvangstproces.

Wethouder Arjen van Drunen: Veiligheid en transparantie

De gemeente stond voor de uitdaging om het KPN-pand om te vormen tot een opvanglocatie voor zestig minderjarige vluchtelingen. Met goede samenwerking en afspraken verliep het proces succesvol. Na positieve feedback werden de minderjarige vluchtelingen verplaatst naar de Koepel, waar momenteel ongeveer 600 Oekraïners en bijna honderd minderjarige vluchtelingen verblijven. Deze ervaring hielp de gemeente om te begrijpen waarop gelet moet worden en welke afspraken er gemaakt moeten worden, zoals het formuleren van een duidelijke doelgroep en het waarborgen van beveiliging. Transparantie en integratie zijn ook belangrijke aspecten. Het gesprek gaat ook over de bredere verantwoordelijkheid van de gemeenschap om huisvesting te bieden aan alle groepen in de samenleving. Afspraken zijn gemaakt met het COA over de doelgroep van kansrijke asielzoekers, en er wordt gestreefd naar geschikte huisvesting voor andere groepen. Een regionale aanpak en betrokkenheid van de buurt worden benadrukt. Er zullen meerdere bijeenkomsten plaatsvinden waar omwonenden vragen kunnen stellen en mee kunnen praten.

Maar toen: onrust in de zaal over splitsen aanwezigen en het niet notuleren van vragen

Tijdens de informatiebijeenkomst werd duidelijk gemaakt dat dit het geschikte moment was om vragen te stellen. Vanwege het grote aantal aanwezigen en om iedereen de gelegenheid te geven om zijn of haar vraag te stellen, werd besloten om de groep op te splitsen in twee zalen. Helaas werd er medegedeeld dat er geen notulen zouden worden gemaakt van de bijeenkomst. Deze aankondiging zorgde voor veel onrust en ongenoegen in de zaal. Verschillende mensen waren teleurgesteld en bezorgd, omdat ze graag een officieel verslag wilden hebben van de besproken onderwerpen en gestelde vragen. De afwezigheid van notulen maakte het moeilijk voor mensen om achteraf de juiste informatie te raadplegen of om de gedeelde inzichten te delen met anderen die niet aanwezig waren. Dit gebrek aan transparantie droeg bij aan de onrustige sfeer en het algemene gevoel van ongenoegen onder de aanwezigen.

“ Ik ben namelijk heel benieuwd welke andere kritische vragen iedereen heeft.en als ik dan hoor dat er niet genotuleerd wordt, dan denk ik nou, verdorie

Het splitsen van de aanwezigen in 2 groepen roept enkele kritische vragen op over de effectiviteit en organisatie van de bijeenkomst. Ten eerste lijkt er een gebrek aan duidelijke structuur en leiderschap te zijn. Het onmiddellijk toestaan van brandende vragen zonder een specifiek kader kan leiden tot chaos en onsamenhangende discussies. Een goed georganiseerde bijeenkomst zou een helder doel en een gestructureerde agenda moeten hebben om ervoor te zorgen dat de deelnemers waardevolle informatie uitwisselen en diepgaande gesprekken voeren.

Bovendien lijkt er sprake te zijn van geen notulering tijdens de bijeenkomst. Dit kan leiden tot het verlies van belangrijke informatie en inzichten die anders zouden kunnen worden vastgelegd en gebruikt voor verdere analyse en follow-up. Het bijhouden van notities is essentieel om de voortgang te volgen, ideeën te documenteren en ervoor te zorgen dat de besproken onderwerpen niet verloren gaan.

Burgemeester Depla komt hier kort daarna op terug en geeft aan dat het belangrijk is om alle gestelde vragen van vandaag op te schrijven en dat er alsnog genotuleerd wordt, wat tot opluchting leidt in de zaal.  Depla legt uit dat sommige mensen het moeilijk vinden om in een dergelijke setting op te staan en kritiek te uiten of positief te zijn. Daarom wordt ervoor gekozen om de vragen op een meer ingetogen manier te behandelen, zodat iedereen niet de drempel over hoeft te stappen om de microfoon te pakken en te spreken. Dit voorkomt dat mensen zich geremd voelen om kritische vragen te stellen aldus Depla.

Vragen uit de zaal

  1. Wat zijn de voorwaarden en garanties voor onze veiligheid?

Hij merkt op dat contracten vaak scherpe bepalingen bevatten en vraagt zich af waarom er niet meer aandacht wordt besteed aan garanties en voorwaarden die absoluut moeten worden nageleefd. Hij wijst op het feit dat goede bedoelingen en romantische beelden over de werkelijkheid vaak worden verstoord door onverwachte obstakels en barrières. Hij pleit ervoor om harde grenzen vooraf vast te stellen om potentiële problemen te voorkomen.

De inwoner benadrukt dat zijn opmerkingen niet gericht zijn op een specifieke partij, maar van toepassing zijn op alle betrokken partijen. Hij vraagt zich af aan wie hij zijn vragen moet stellen, wat suggereert dat er behoefte is aan duidelijkheid en open communicatie tussen alle betrokkenen. De inwoner geeft ook zijn perspectief op de kwestie van asielzoekers en de acceptatiecriteria. Hij merkt op dat de perceptie verandert wanneer er wordt gezegd dat alleen mensen die minstens 10 jaar blijven worden geaccepteerd. Hij wijst erop dat mensen zonder familie en jonge kansarme mensen snel zullen vertrekken. Dit onderstreept de verschillende perspectieven en uitdagingen die gepaard gaan met het nemen van beslissingen over de komst van een AZC.

Verder wijst de inwoner op een ander aspect, namelijk de mogelijke behoefte aan een burgerwacht over 3 jaar als gevolg van de afwezigheid van politie. Hij erkent dat dit een ongewenste situatie is, maar benadrukt tegelijkertijd dat het wel belangrijk is. Hij wijst op het macroprobleem van internationale en nationale aard, waarbij de gemeente politieke maatregelen neemt en dat de bewoners uiteindelijk de prijs betalen voor deze beslissingen. De betrokken burger heeft legitieme zorgen en vragen over het contract, de acceptatiecriteria voor asielzoekers en de bredere implicaties van het AZC. Het benadrukt de behoefte aan transparantie, duidelijkheid en een evenwichtige aanpak om de belangen van alle betrokken partijen te waarborgen.

  1. Waar kunnen inwoners zich melden als er problemen zijn door asielzoekers uit het AZC?

“Ik ben eigenlijk ook bang voor de toekomst. Dat als in de toekomst daar in het AZC problemen zijn. Dat dat dan door allerlei politieke redenen problemen niet direct aangepakt of opgelost kunnen worden waardoor er mogelijk onveilige situaties zullen ontstaan. Dus mijn vraag is, waar kunnen wij onze buurtbewoners ons dan concreet dan dadelijk aan gaan melden?

In de wijk brengt momenteel een bepaald individu, waarvan de details niet zijn gespecificeerd, bepaalde vraagstukken en twijfels met zich mee. Deze persoon vormt een bedreiging voor de veiligheid van de kinderen in de buurt. De politieke procedures maken het echter moeilijk om deze persoon ergens anders onder te brengen, waardoor de wijk en de kinderen onveilig blijven. Wethouder van Drunen benadrukt het belang van het creëren van beheergroepen om effectief te kunnen handelen. Hij roept iedereen op die geïnteresseerd is om zich aan te sluiten bij deze groepen, die vaak ook een WhatsApp-groep hebben. In deze groepen worden waarnemingen, informatie en vragen direct gedeeld. Verschillende disciplines, zoals mensen met wijkstaken, personen die onveiligheid signaleren of de politie, maken deel uit van deze groepen. Op deze manier kan er snel gereageerd worden wanneer er iets gebeurt. Een voorbeeld dat genoemd wordt, is de inzet van straatcoaches tijdens een situatie waarin 500 mensen werden opgevangen. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers veilig naar huis konden gaan, werden harde afspraken gemaakt dat de straatcoach pas vertrok nadat de laatste persoon was vertrokken. Deze maatregelen en afspraken waren succesvol gebleken en illustreren het belang van samenwerking en het nemen van verantwoordelijkheid om de situatie zo goed mogelijk aan te pakken.

  1. Waarom is er niet op voorhand gecommuniceerd met de buurt?

In de discussie over draagvlak, afspraken en communicatie met betrekking tot het AZC rijst een belangrijke vraag: waarom ontbreekt directe communicatie vooraf met de lokale gemeenschap? Het valt op dat besluiten worden genomen zonder eerst de buurt te raadplegen, wat voor veel bewoners als een verrassing komt en beperkte mogelijkheden biedt voor betrokkenheid. Terechte zorgen van een bezorgde inwoner en pleit voor een inclusievere en participatievere aanpak van besluitvorming.

“Wat ik me dan eigenlijk afvraag, want ik denk dat iedereen die de brief op de deur had, en die kwam denk ik wel rauw op het dak, waarom wordt er niet op voorhand gecommuniceerd in plaats van achteraf? Er wordt gesproken over draagvlak, waarom wordt er niet gezegd, nou we gaan eens even in die buurt kijken, hoe de buurt er tegenaan kijkt, voordat wij besluiten om dit gebouw daarvoor te bestemmen?  Eigenlijk zegt de gemeente, we hebben besluiten opgenomen, dan moeten we dan een boogje springen, maar u heeft daar eigenlijk niets meer op te zeggen. Ja, u kunt bezwaar maken, u kunt beroep indienen, maar we weten allemaal hoe dat gaat..”

Wethouder van Drunen reageert op deze vraag als volgt: “Je moet durven zeggen, hier gaan we dit met elkaar realiseren. Want als je dat niet doet, en niet zo transparant bent, dan gaat altijd mensen zeggen, Ja, ik ben het wel eens dat we deze verantwoordelijkheid nemen, maar ik vind dit niet zo’n goede plek.“

Over het feit dat er niet op voorhand is gecommuniceerd met de buurt reageert wethouder van Drunen: “Dat is juist wat we nu doen, dus we zitten aan de voorkant met elkaar. met elkaar het goede gesprek de komende tijd, dat doen we vandaag, dat is een beginpunt en geen eindpunt.”

Dus we hebben heel veel stappen te zetten. We hadden kunnen voorstellen van, we gaan pas over veel later met naar inwoners, omdat ook pas ook veel later mensen het moment daadwerkelijk geëvacueerd worden. Maar dat had het juist een onjuiste voorspiegeling van zaken geweest. Als je met elkaar weet op een bepaald moment, dit zijn we voornemens om te gaan doen, dan moet je ook gelijk naar inwoners. Dat is wat we doen. Het is niet een jaar wachten en over een jaar zeggen, morgen komen mensen.”

Vervolgens: Grimmige sfeer na beantwoording diverse vragen

Na deze uiting van bezorgdheid en frustratie door de inwoner, nam de sfeer een grimmige wending. De emoties liepen op en er ontstond een gevoel van onvrede en onrechtvaardigheid onder de aanwezigen.

“Er wordt hier gesuggereerd dat we nog een keuze hebben, en dat is niet waar!”

De reactie van de inwoner raakte een gevoelige snaar en bracht de diepgewortelde ontevredenheid over het gebrek aan directe communicatie en betrokkenheid naar voren. De grimmige sfeer weerspiegelde de groeiende kloof tussen de gemeente en de bewoners, waarbij de laatsten het gevoel hadden dat hun stem niet gehoord werd en dat hun belangen niet serieus werden genomen. Deze gespannen atmosfeer benadrukte de urgentie en het belang van een meer inclusieve en transparante aanpak in het besluitvormingsproces, waarbij de stem van de gemeenschap daadwerkelijk wordt gehoord en gewaardeerd.

Conclusie: Ongenoegen en Ontevredenheid overheersen na afloop

De informatiebijeenkomst in het Breepark, waarbij de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) in het voormalige Whirlpool gebouw aan de Heerbaan in Breda werd besproken, heeft geleid tot een golf van ongenoegen en ontevredenheid onder de aanwezige inwoners. Hoewel verschillende prominente sprekers, waaronder Wethouder Arjen van Drunen, Burgemeester Paul Depla, Harry van het Loo namens het COA en andere betrokken partijen, aanwezig waren om informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden, bleven veel bezorgdheden onbeantwoord en onopgelost.

Tijdens de bijeenkomst werd geprobeerd om de aanwezigen zo volledig mogelijk te informeren over de plannen en het proces met betrekking tot het AZC. Verschillende vragen werden gesteld, variërend van garanties en voorwaarden in het contract tot de acceptatiecriteria voor asielzoekers. De sprekers deden hun best om de zorgen weg te nemen en een duidelijk beeld te schetsen van de situatie.

Desondanks overheerste het gevoel van ontevredenheid en ongenoegen bij de inwoners. Veel van de geuite zorgen werden niet volledig beantwoord, waardoor er een aanhoudende onrust bleef hangen. Het gebrek aan duidelijkheid en concrete oplossingen heeft bijgedragen aan een algemeen gevoel van wantrouwen jegens de betrokken partijen. Deze informatiebijeenkomst heeft ook aangetoond dat er behoefte is aan transparantie en open communicatie tussen alle betrokken partijen. Inwoners vroegen zich af aan wie zij hun vragen en zorgen moesten richten, wat wijst op een gebrek aan duidelijkheid en een gecoördineerde aanpak van de betrokken instanties. Het is essentieel dat er een platform wordt gecreëerd waarin de inwoners hun stem kunnen laten horen en waarin hun vragen serieus worden genomen.

De ontevredenheid en ongenoegen onder de inwoners reiken verder dan alleen de bijeenkomst over het AZC. Het raakt aan bredere vraagstukken zoals het belang van garanties en voorwaarden in contracten, de realiteit achter goede bedoelingen en de bredere implicaties van het AZC. Het onderstreept ook de mogelijke behoefte aan een burgerwacht in de toekomst als gevolg van de afwezigheid van een politiepost, wat de individuele bewoners uiteindelijk duur zal komen te staan. Deze recente informatiebijeenkomst heeft aangetoond dat er nog veel werk aan de winkel is om de zorgen van de inwoners serieus te nemen en oplossingen te vinden die recht doen aan alle betrokken partijen. Het is van cruciaal belang dat er een transparant en evenwichtig proces wordt gevolgd, waarin de belangen en behoeften van zowel de inwoners als de betrokken instanties worden gewaarborgd. Alleen dan kan er een constructieve dialoog worden gevoerd en kunnen er duurzame oplossingen worden gevonden voor dit gevoelige en complexe vraagstuk van het AZC in Breda.

Beeldvormende sessie aanstaande donderdagavond in de raad.

Aanstaande donderdag tijdens het Bredaas beraad zal dit onderwerp ter beeldvorming worden besproken. Het is natuurlijk te verwachten dat de LPF-fractie kritische vragen zal stellen om meer inzicht te krijgen in de aanpak en de gevolgen van het toekomstige AZC. Als u een vraag heeft die u graag zou willen stellen, kunt u deze sturen naar info@lpfbreda.nl. De vergadering is zoals altijd ook toegankelijk voor publiek, dus we nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn op het stadhuis komende donderdagavond.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden