Kijk op de Woonvisie

Kijk op de Woonvisie

Inleiding
De nieuwe woonvisie van Breda, “Thuis in Breda,” legt een plan voor de toekomst van de stad voor. Deze visie focust op betaalbaarheid, duurzaamheid en inclusiviteit, met als doel de huidige en toekomstige problemen op de woningmarkt aan te pakken. Hoewel de bedoelingen goed zijn, blijkt uit een kritische blik dat de visie soms te optimistisch is en niet altijd realistisch.

Betaalbaarheid van woningen
Een van de grootste problemen in de woonvisie is de betaalbaarheid van woningen. De gemeente erkent dat dit een groot probleem is, maar de voorgestelde oplossingen zijn vaag en zonder specifieke doelen. Met de huizenprijzen die het afgelopen jaar met 14% zijn gestegen, lijkt de visie de urgentie van het probleem te onderschatten. Zonder concrete maatregelen blijven betaalbare woningen voor velen een onbereikbare droom. De huidige situatie op de woningmarkt in Breda laat zien dat er een groot tekort is aan betaalbare woningen, zowel in de koop- als huursector. De gemiddelde koopprijs van woningen is in de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, waardoor starters en mensen met een middeninkomen steeds vaker buiten de boot vallen. De huurprijzen zijn eveneens gestegen, waardoor ook de huurmarkt steeds minder toegankelijk wordt voor deze groepen. De visie stelt weliswaar dat er meer betaalbare woningen moeten komen, maar blijft vaag over hoe dit precies gerealiseerd gaat worden. Er wordt gesproken over samenwerking met projectontwikkelaars en woningcorporaties, maar concrete maatregelen, zoals vastgestelde aantallen te bouwen woningen of specifieke beleidsinstrumenten, ontbreken. Het is cruciaal dat de gemeente duidelijke doelen stelt en deze vertaalt naar concrete acties om de betaalbaarheid op de woningmarkt te verbeteren.

Demografische Veranderingen en Woonbehoeften
De visie erkent de veranderingen in de bevolkingssamenstelling van Breda, maar de reactie hierop is niet in balans. Er is veel aandacht voor senioren, terwijl jonge gezinnen en starters minder aandacht krijgen. De stad is in de afgelopen vijf jaar met 5% gegroeid, vooral door een toename van het aantal kleine huishoudens. Deze onevenwichtigheid roept vragen op over wiens belangen werkelijk worden gediend met deze woonvisie. Breda vergrijst, maar er komen ook steeds meer jonge gezinnen en starters bij die een woning zoeken. De woonvisie richt zich echter voornamelijk op het creëren van woonoplossingen voor senioren, zoals levensloopbestendige woningen en zorgvoorzieningen. Dit is belangrijk vanwege de vergrijzing, maar mag niet ten koste gaan van andere groepen. Jonge gezinnen en starters hebben ook behoefte aan betaalbare en geschikte woonruimte. Het is essentieel dat de visie een evenwichtige benadering kiest en ook voldoende aandacht besteedt aan de behoeften van deze groepen. Dit kan bijvoorbeeld door te zorgen voor een mix van woningtypen in nieuwe bouwprojecten, waardoor zowel senioren als jonge gezinnen en starters bediend worden.

Integratie van Zorg en Wonen
Positief is de aandacht voor de integratie van zorg en wonen, een onvermijdelijke noodzaak gezien de vergrijzing. Echter, de visie schiet tekort in het aanbieden van innovatieve zorgoplossingen. Slechts 2% van de woningvoorraad is momenteel geschikt voor zorgbehoevende ouderen. Dit gebrek aan vooruitstrevendheid kan de stad duur komen te staan, zowel maatschappelijk als economisch. De integratie van zorg en wonen is een belangrijk onderdeel van de woonvisie, vooral gezien de toenemende vergrijzing van de bevolking. De gemeente erkent de noodzaak van geschikte woonoplossingen voor zorgbehoevende ouderen, maar de voorgestelde maatregelen blijven beperkt en missen innovatie. Momenteel is slechts een klein deel van de woningvoorraad geschikt voor ouderen die zorg nodig hebben. Dit betekent dat veel ouderen noodgedwongen in hun huidige, vaak ongeschikte woning blijven wonen of naar een verpleeghuis moeten verhuizen, wat niet altijd wenselijk is. Er is dringend behoefte aan meer levensloopbestendige woningen en innovatieve zorgoplossingen, zoals geclusterde woonvormen waar zorgvoorzieningen geïntegreerd zijn. Ook moet er meer aandacht komen voor de mantelzorgers, die een cruciale rol spelen in de zorg voor ouderen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van mantelzorgwoningen en het ondersteunen van mantelzorgers met trainingen en financiële tegemoetkomingen.

Kansengelijkheid
Het streven naar kansengelijkheid is prijzenswaardig, maar hoe dit wordt bereikt, blijft onduidelijk. De visie schetst een beeld van groeiende ongelijkheid in bepaalde buurten en stijgende armoedecijfers. Zonder specifieke interventies riskeren deze problemen slechts voort te duren, wat de sociale cohesie in de stad kan ondermijnen. De woonvisie van Breda richt zich ook op het bevorderen van kansengelijkheid, maar blijft vaag over hoe dit precies gerealiseerd gaat worden. De gemeente erkent dat er ongelijkheid is in bepaalde buurten, met hogere armoedecijfers en minder kansen voor de inwoners van die gebieden. Het is echter onduidelijk welke specifieke maatregelen de gemeente wil nemen om deze ongelijkheid aan te pakken.Er is behoefte aan gerichte interventies die de kansen voor bewoners in achtergestelde buurten verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door te investeren in onderwijs, werkgelegenheid en sociale voorzieningen in deze gebieden. Ook moet de gemeente zorgen voor betaalbare en kwalitatief goede huisvesting in deze buurten, zodat bewoners betere kansen krijgen om hun leefomstandigheden te verbeteren.

Duurzaamheid en Klimaatadaptatie
Op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie stelt de visie terecht ambitieuze doelen, maar ook hier ontbreekt het aan kwantificeerbare doelstellingen. Met slechts 10% van de woningvoorraad die momenteel voldoet aan duurzaamheidsstandaarden, is er een lange weg te gaan. Dit gebrek aan concrete doelen kan Breda achterstellen in de landelijke race naar een duurzamere toekomst. De woonvisie van Breda erkent de noodzaak van duurzaamheid en klimaatadaptatie, maar de voorgestelde maatregelen blijven vaak abstract en missen concrete doelstellingen. De gemeente stelt ambitieuze doelen, zoals het verduurzamen van de woningvoorraad en het verbeteren van de klimaatbestendigheid van de stad, maar er wordt niet duidelijk gemaakt hoe deze doelen precies bereikt gaan worden.

Conclusie
De woonvisie van Breda toont een gemeente met grootse dromen voor haar toekomst. Echter, zonder de nodige concrete stappen en realistische plannen, blijven deze ambities vooral op papier bestaan. De woonvisie bevat veel positieve elementen en toont aan dat de gemeente Breda zich bewust is van de uitdagingen op de woningmarkt. Echter, de visie schiet tekort in concrete en haalbare maatregelen die nodig zijn om deze uitdagingen effectief aan te pakken. Het is van cruciaal belang dat de gemeente haar plannen herijkt en meer nadruk legt op realistische en uitvoerbare doelen. Door duidelijke en kwantificeerbare doelen te stellen, concrete maatregelen te nemen en de voortgang regelmatig te monitoren, kan de gemeente Breda haar ambities waarmaken en zorgen voor een betaalbare, duurzame en inclusieve woningmarkt voor al haar inwoners.

LPF Breda heeft met een uitgebreide stemverklaring voor de Woonvisie gestemd maar wel met een kritische blik naar de uitvoering en zal dit natuurlijk scherp op de voet blijven volgen.

Voorzitter,

Vandaag staan we hier, met een prachtige visie die Breda belooft om te vormen tot een stad waar elk hart zijn thuis vindt. Een stad die niet alleen haar deuren opent, maar ook haar hart. Een visie die droomt van betaalbaar, duurzaam en toegankelijk wonen voor iedereen. Maar laten we, terwijl we deze droom omarmen, niet vergeten dat dromen zonder daden slechts zeepbellen zijn die uiteenspatten bij de ochtendzon.  De visie erkent terecht dat betaalbaarheid van woningen een van de meest prangende kwesties is binnen onze stad. We zien een toekomst voor ons waarin Breda bloeit als een tuin die iedereen verwelkomt—van de jonge gezinnen tot onze senioren. Maar de paden naar deze tuin zijn nog overwoekerd met de dauwnevel van onduidelijkheid en de doornen van te trage uitvoering.

Wij pleiten voor een realistisch en haalbaar plan dat aansluit bij de urgentie die deze kwestie verdient. Ook op het gebied van demografische veranderingen en woonbehoeften vraagt de visie om kritische aandacht. Positief is de integratie van zorg en wonen, iets wat onvermijdelijk is gezien de vergrijzing. Toch moeten we verder kijken dan alleen de voorbereiding op papier; innovatie en realisatie op dit gebied zijn cruciaal. Het is prijzenswaardig dat onze stad de vergrijzing omarmt met plannen voor geïntegreerd wonen en zorg. Echter, een visie zonder concreet plan is als een schip zonder kompas, drijvend op de golven van goede intenties maar zonder haven in zicht

Het streven naar kansengelijkheid en duurzaamheid is nobel, maar ook hier zien we graag een verschuiving van ideologie naar actie. Ambities zijn prachtig, maar zonder duidelijke, kwantificeerbare doelen blijven het slechts woorden. De visie, met haar breed penseel geschilderd, belooft kansengelijkheid, maar het canvas toont nog steeds buurten waar de schaduwen van ongelijkheid te lang zijn geweest. Dit vereist meer dan beloftes: het vraagt om heldere, meetbare daden. Maar, zoals we allen weten, in de politiek zijn het de resultaten die tellen, niet de beloftes.

Laat ons samen, met een kritisch oog en een open hart, bouwen aan een stad die niet alleen droomt, maar doet. Een stad waar elke inwoner, ongeacht zijn portemonnee of postcode, trots kan zeggen: “In Breda, ben ik thuis”

Iwan Dienjes

 

 

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden