LPF Breda positief over het hoofdlijnenakkoord. Wat kan dit voor Breda gaan betekenen?

16 mei 2024

Eindelijk! Een rechts kabinet!  Als LPF Breda zijn wij verheugd over het recente hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Dit akkoord biedt een solide basis voor een stabiele, welvarende en inclusieve toekomst voor Nederland, en dus ook voor onze stad Breda. De voorgestelde maatregelen pakken de belangrijkste uitdagingen aan waarmee onze stad te maken heeft, zoals bestaanszekerheid, migratie, woningbouw, infrastructuur, landbouw, energie, publieke voorzieningen, goed bestuur, veiligheid en economie.

Wij zien in dit akkoord niet alleen een kans om de leefbaarheid en veiligheid in Breda te verbeteren, maar ook om onze stad te laten groeien en bloeien op een manier die recht doet aan de behoeften en wensen van onze inwoners. Door te investeren in een gecontroleerde en rechtvaardige aanpak van migratie, het bouwen van betaalbare woningen, en het verbeteren van publieke voorzieningen, zal Breda zich kunnen ontwikkelen tot een nog aantrekkelijkere en veerkrachtigere stad. In de komende jaren zullen deze plannen bijdragen aan een sterkere lokale economie, betere sociale cohesie en een hogere levenskwaliteit voor alle Bredanaars.

Als LPF Breda staan wij volledig achter deze visie en zullen wij ons inzetten om deze ambities waar te maken. We kijken uit naar een toekomst waarin Breda niet alleen blijft groeien, maar ook een voorbeeld wordt van hoe lokale gemeenschappen kunnen profiteren van landelijke beleidsmaatregelen.

Een Nieuwe Era van Vooruitgang: Wat dit hoofdlijnenakkoord kan gaan betekenen voor Breda

Het recente hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB brengt positieve veranderingen voor Nederland, en dus ook mogelijk voor Breda. De plannen omvatten uiteenlopende thema’s zoals bestaanszekerheid, migratie, woningmarkt, infrastructuur, landbouw, energie, publieke voorzieningen, bestuur, veiligheid, en economie. Elk van deze aspecten draagt bij aan een stabielere en welvarendere toekomst voor alle inwoners.

Bestaanszekerheid en Koopkracht: Meer Financiële Rust Voor Breda: Een van de belangrijkste doelen van het nieuwe kabinet is het verbeteren van de inkomenszekerheid en koopkracht van de Nederlanders. Voor inwoners van Breda betekent dit onder andere lastenverlichting op arbeid, waardoor werken meer loont. De verlaging van het eigen risico in de zorg naar 165 euro in 2027 zal een aanzienlijke verlichting zijn voor veel gezinnen. De hervormingen in de kinderopvang zullen het leven van werkende ouders in Breda vergemakkelijken door bijna gratis kinderopvang aan te bieden. Daarnaast wordt de verbetering van de schuldhulpverlening doorgezet, wat cruciaal is voor Bredanaars die met schulden kampen

Grip op Asiel en Migratie: Een Gecontroleerde Aanpak: Migratie is een complex en gevoelig onderwerp dat Breda, net als vele andere steden in Nederland, direct beïnvloedt. De nieuwe maatregelen zijn gericht op het verkrijgen van meer controle over de migratiestromen, wat een aanzienlijke impact zal hebben op de sociale cohesie en het dagelijks leven in Breda.

 • Strengste Toelatingsregime in Europa: Het akkoord introduceert het strengste toelatingsregime voor asielaanvragen in Europa. Door de uitzonderingsbepaling van de Vreemdelingenwet 2000 te activeren, worden procedures aangescherpt en belemmerende bepalingen aangepakt. Dit betekent dat asielaanvragen strenger en sneller beoordeeld worden, wat zorgt voor een vermindering van de druk op opvangvoorzieningen en sociale huurwoningen in Breda.
 • Tijdelijke Asielcrisiswet: De tijdelijke Asielcrisiswet introduceert crisismaatregelen om acute opvangproblemen aan te pakken. Een belangrijk aspect hiervan is het verbod op voorrang voor statushouders bij sociale huurwoningen, wat ervoor zorgt dat ook Bredanaars die al lang wachten op een woning sneller aan de beurt komen. Dit zal de wachttijden verkorten en de beschikbaarheid van woningen voor alle inwoners verbeteren.
 • Europese Samenwerking en Opt-Out: Een opmerkelijke stap is de intentie om een opt-out clausule voor het Europees asiel- en migratiebeleid in te dienen bij de Europese Commissie. Dit geeft Nederland de mogelijkheid om, samen met gelijkgezinde landen, zoals binnen een ‘mini-Schengen’, effectiever op te treden tegen migratiecrisissen. Voor Breda betekent dit minder druk op lokale voorzieningen en meer controle over de instroom van migranten.
 • Verbeterde Grenscontroles en Beveiliging: Nederland zet sterk in op het verbeteren van grenscontroles en grensbewaking. Door mobiel toezicht veiligheid te intensiveren en irreguliere migranten aan de landsgrenzen direct terug te sturen naar buurlanden zoals Duitsland en België, wordt de instroom van illegale migranten beperkt. Dit zorgt ervoor dat Breda minder wordt belast met de opvang en integratie van irreguliere migranten, waardoor de stad haar middelen beter kan inzetten voor bestaande inwoners.
 • Hervormingen in Arbeids- en Studiemigratie: Arbeidsmigratie blijft essentieel voor de Nederlandse economie, maar er komt een afwegingskader om te bepalen welke arbeidsmigranten nodig zijn. Voor Breda betekent dit een evenwichtigere instroom van arbeidsmigranten, gericht op sectoren waar behoefte is aan specifieke vaardigheden. De aanbevelingen van het rapport Roemer worden uitgevoerd om malafide uitzendconstructies aan te pakken, wat de leef- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten in Breda zal verbeteren. Voor kennis- en studiemigratie worden de kwalificatie-eisen aangescherpt, wat de kwaliteit en inzetbaarheid van nieuwe migranten verhoogt.
 • Versterkte Inburgering en Integratie: Een belangrijke pijler van het nieuwe beleid is een extra en verplichtende inzet op inburgering en integratie. Dit omvat een uitgebreide kennis van de Nederlandse geschiedenis en waarden, zoals kennis over de Holocaust. De naturalisatietermijn wordt verlengd naar tien jaar en de taaleis voor naturalisatie wordt verhoogd naar B1. Dit betekent dat nieuwkomers in Breda beter voorbereid zijn en effectiever kunnen deelnemen aan de samenleving, wat de sociale cohesie en het gemeenschapsgevoel versterkt.

Woningmarkt en Infrastructuur: Een Doorbraak Voor de Wooncrisis: Met de bouw van 100.000 woningen per jaar en specifieke aandacht voor de bouw in Breda, wordt de woningcrisis actief aangepakt. De coördinerend minister voor woningbouw zal ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen komen, niet alleen voor starters, maar ook voor ouderen en kleinere huishoudens. De aanstelling van meer woningcorporaties in de middenhuur zal de toegankelijkheid van betaalbare woonruimte vergroten. Daarnaast zorgen verbeteringen in de infrastructuur en het openbaar vervoer ervoor dat Breda beter verbonden blijft met de rest van het land, wat de bereikbaarheid en de economische kansen vergroot.

Landbouw en Visserij: Innovatie en Duurzaamheid: Het nieuwe beleid steunt boeren, tuinders en vissers in Breda door hen te belonen voor duurzame landbouwpraktijken en innovatie. Door jonge boeren extra aandacht te geven, blijft de sector dynamisch en toekomstbestendig. De inzet op agrarisch natuurbeheer en ecosysteemdiensten zorgt ervoor dat de landbouw in Breda niet alleen economisch levensvatbaar blijft, maar ook bijdraagt aan het behoud van de natuur.

Energietransitie: Naar Een Duurzaam Breda: Door te investeren in wind- en zonne-energie en innovaties zoals groene waterstof, wordt Breda minder afhankelijk van onbetrouwbare energiebronnen. De steun voor het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden in Breda zorgt voor lagere energierekeningen en verhoogt de woon- en werkkwaliteit. Specifieke maatregelen zoals het vermijden van verplichte labelsprongen voor koopwoningen en het schrappen van de warmtepompverplichting helpen huiseigenaren en ondernemers bij een rechtvaardige energietransitie.

Publieke Voorzieningen: Toegankelijkheid in Zorg en Onderwijs: De halvering van het eigen risico in de zorg en de versterking van de eerstelijnszorg betekent betere zorgtoegang voor inwoners van Breda. De nadruk op preventie, sport en bewegen draagt bij aan een gezondere gemeenschap. Het herstelplan voor het onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen in Breda betere lees- en rekenvaardigheden ontwikkelen, wat hun toekomstkansen aanzienlijk vergroot.

Goed Bestuur en Rechtsstaat: Vertrouwen Herstellen: De nieuwe maatregelen versterken het vertrouwen van Bredanaars in de overheid. Door het verbeteren van de communicatie en ondersteuning van overheidsorganisaties, en het invoeren van het recht op vergissen, wordt de relatie tussen burgers en overheid verbeterd. Dit betekent dat inwoners van Breda beter gehoord en geholpen worden bij hun vragen en problemen.

Nationale Veiligheid: Bescherming en Preventie: Meer politieagenten op straat en verbeterde samenwerking tussen verschillende veiligheidsdiensten zorgen voor een veiliger Breda. De aanpak van georganiseerde misdaad en cybercriminaliteit beschermt niet alleen de burgers maar ook de lokale bedrijven. De focus op maatschappelijke veerkracht en preventie zorgt ervoor dat Breda voorbereid is op mogelijke verstoringen en crisissen.

Internationale Veiligheid: Breda als Onderdeel van een Sterker Nederland: De inzet van Nederland in internationale veiligheid en de verhoging van de defensie-uitgaven versterken ook de positie van Breda. De betrokkenheid bij Europese en NAVO-samenwerkingen zorgt voor een stabielere en veiligere regio, wat gunstig is voor zowel de inwoners als de bedrijven in Breda.

Economie en Vestigingsklimaat: Groei en Innovatie: Het verbeteren van het vestigingsklimaat en de ondersteuning van ondernemers zorgen voor meer economische groei en werkgelegenheid in Breda. Door lastenverlichting en minder regeldruk kunnen lokale bedrijven zich beter ontwikkelen en concurreren. Investeringen in innovatie en digitale infrastructuur maken Breda aantrekkelijker voor zowel nationale als internationale bedrijven.

Het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB kan veel positieve veranderingen brengen voor Breda. De voorgestelde maatregelen bieden oplossingen voor de grootste uitdagingen van onze tijd en zetten de stad op een pad naar een stabielere, welvarendere en inclusievere toekomst.  De focus op bestaanszekerheid, gecontroleerde migratie, woningbouw, duurzame energie, en versterkte publieke voorzieningen betekent dat Breda kan blijven groeien en bloeien in een steeds veranderende wereld.

 

Wat staat er in het hoofdlijnenakkoord en waarom wij zo positief zijn

Bestaanszekerheid en Koopkracht: Een Stap Vooruit voor Nederland

Nederland heeft zich altijd onderscheiden als een van de meest welvarende landen ter wereld, met een sterke economie die veerkrachtig is gebleken in tijden van crisis. De afgelopen jaren hebben we gezien hoe de economie sterker uit de crises is gekomen, wat heeft geresulteerd in een historisch hoog aantal banen. Deze economische kracht is te danken aan de dagelijkse inspanningen van alle Nederlanders, die hard werken en ondernemen om bij te dragen aan onze collectieve welvaart. Ondanks deze positieve economische indicatoren maken veel Nederlanders zich zorgen over hun toekomst. Deze zorgen variëren van onzekerheid over het dagelijks bestaan en levensonderhoud tot de stijgende kosten van basisbehoeften zoals voedsel, wonen en energie. Dit probleem raakt niet alleen mensen met een lager inkomen, maar ook de middeninkomens. Het is duidelijk dat er maatregelen nodig zijn om deze zorgen weg te nemen en een gevoel van bestaanszekerheid te bieden. Het nieuwe kabinet heeft ambitieuze plannen aangekondigd die gericht zijn op het verbeteren van de inkomenszekerheid en koopkracht van alle Nederlanders. Deze maatregelen zijn ontworpen om direct merkbare positieve effecten te hebben op de portemonnee van de burgers, en ze richten zich op het bevorderen van zekerheid en participatie op de arbeidsmarkt.  Deze maatregelen zijn een baken van hoop voor veel Nederlanders die zich zorgen maken over hun toekomst. Ze bieden niet alleen directe financiële verlichting, maar creëren ook een stabielere en rechtvaardigere samenleving. Door deze hervormingen wordt de bestaanszekerheid versterkt en wordt de koopkracht van alle Nederlanders verbeterd, waardoor Nederland niet alleen een welvarend land blijft, maar ook een land waar iedereen zich zeker en ondersteund voelt. Met deze stappen zet het kabinet zich in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen en profiteren van de economische vooruitgang, en waar zorgen over het dagelijks bestaan tot het verleden gaan behoren.

Meer Grip op Asiel en Migratie

Nederland staat eindelijk op een keerpunt in zijn benadering van asiel en migratie. Als een van de dichtstbevolkte landen in Europa, wordt Nederland geconfronteerd met een groeiende druk op essentiële voorzieningen zoals wonen, zorg, onderwijs en financiële middelen. De sociale samenhang staat onder druk door een aanhoudende stijging van diverse vormen van migratie, zoals asiel-, arbeids-, kennis-, en studiemigratie. In reactie hierop introduceert de Nederlandse overheid een ambitieus pakket van hervormingen dat gericht is op het verkrijgen van grip op migratie en het beperken van de instroom.

 • Strengste Toelatingsregime: De nieuwe maatregelen zijn gericht op het invoeren van het strengste toelatingsregime voor asielaanvragen in Europa. Door de uitzonderingsbepaling van de Vreemdelingenwet 2000 te activeren, worden bepalingen die belemmerend werken aangepakt. Daarnaast introduceert de tijdelijke Asielcrisiswet crisismaatregelen om de acute opvangcrisis te bestrijden, waaronder een verbod op voorrang voor statushouders bij sociale huurwoningen. Deze wet maakt het ook mogelijk om irreguliere migranten zonder geldige verblijfstitel gedwongen uit te zetten.
 • Europese Samenwerking en Opt-Out: Een belangrijke stap is de intentie om een opt-out clausule voor het Europees asiel- en migratiebeleid in te dienen bij de Europese Commissie. Dit geeft Nederland de mogelijkheid om samen met gelijkgezinde landen, zoals binnen een ‘mini-Schengen’, effectiever op te treden tegen migratiecrisissen. Dit toont een duidelijke ambitie om zowel nationaal als internationaal een leidende rol te spelen in het herstructureren van migratiebeleid.
 • Verbeterde Grenscontroles en Beveiliging: Nederland zet sterk in op het verbeteren van grenscontroles en grensbewaking. Door mobiel toezicht veiligheid te intensiveren en irreguliere migranten aan de landsgrenzen direct terug te sturen naar buurlanden zoals Duitsland en België, wordt gepoogd de instroom van illegale migranten te beperken. Dit wordt ondersteund door strikte maatregelen tegen criminaliteit onder asielzoekers en een harde aanpak van overlastgevers.
 • Hervormingen in Arbeids- en Studiemigratie: Arbeidsmigratie blijft essentieel voor de Nederlandse economie, maar er komt een afwegingskader om te bepalen welke arbeidsmigranten nodig zijn. Om arbeidsmigratie onder slechte omstandigheden te beperken, worden de aanbevelingen van het rapport Roemer uitgevoerd en malafide uitzendconstructies aangepakt. Voor kennis- en studiemigratie worden de kwalificatie-eisen aangescherpt en studiemigratie selectiever gemaakt, vooral in de bachelorfase.
 • Versterkte Inburgering en Integratie: Een belangrijke pijler van het nieuwe beleid is een extra en verplichtende inzet op inburgering en integratie. Dit omvat een uitgebreide kennis van de Nederlandse geschiedenis en waarden, zoals kennis over de Holocaust. De naturalisatietermijn wordt verlengd naar tien jaar en de taal eis voor naturalisatie wordt verhoogd naar B1. Hiermee wordt beoogd dat nieuwkomers zich volledig inzetten om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving.

De voorgestelde maatregelen bieden een robuust en toekomstgericht antwoord op de uitdagingen die Nederland ondervindt door migratie. Door een combinatie van strengere toelatingsregels, verbeterde grensbewaking, intensievere samenwerking binnen Europa, en een sterke focus op inburgering, zet Nederland een stap richting een meer gecontroleerde en houdbare migratiesituatie. Deze hervormingen zijn niet alleen gericht op het beheersen van de huidige instroom, maar ook op het waarborgen van sociale cohesie en economische stabiliteit op de lange termijn. Met deze stappen toont Nederland zich een voorloper in het vinden van evenwichtige en duurzame oplossingen voor migratievraagstukken.

Een Helder Pad naar een Betere Woningmarkt en Infrastructuur in Nederland

De aanpak van de wooncrisis en de versterking van infrastructuur en openbaar vervoer zijn cruciaal voor de toekomst van Nederland. Dit artikel belicht de positieve impact van het recente beleidsplan op wonen, volkshuisvesting, infrastructuur en openbaar vervoer. Het plan is ambitieus en toekomstgericht, met een duidelijke focus op duurzaamheid, bereikbaarheid en het creëren van betaalbare woonruimte voor alle burgers.

 • Aanpak van de Wooncrisis: De wooncrisis heeft jarenlang de bestaanszekerheid van vele Nederlanders onder druk gezet, vooral die van jongeren. Het huidige beleidsplan erkent volkshuisvesting als een grondwettelijke taak van de overheid en zet hoog in op het terugdringen van het historische woningtekort. Het doel is om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen, wat een aanzienlijke verbetering zal brengen in de beschikbaarheid van woonruimte.
 • Coördinerend Minister en Woontop: Een cruciale stap in het plan is de aanstelling van een coördinerend minister voor ruimtelijke ordening en woningbouw. Deze minister zal de regie voeren over waar en hoeveel woningen gebouwd moeten worden, met speciale aandacht voor jongeren, ouderen, kleinere huishoudens, en dak- en thuislozen. Bovendien wordt er een Woontop georganiseerd, waarbij de rijksoverheid, pensioenfondsen, woningcorporaties, sociale partners, gemeenten en provincies bindende afspraken zullen maken om de woningbouw structureel te verhogen.
 • Woningcorporaties en Efficiënt Grondgebruik: Het plan bevordert dat woningcorporaties ook in de (lage) middenhuur een grotere rol kunnen spelen. Dit wordt bereikt door in de EU in te zetten op wijziging van de relevante regels. Daarnaast wordt de bestaande woningvoorraad beter benut door herbestemming van bestaande gebouwen, zoals kantoorpanden en bedrijfspanden, te verruimen en waar wenselijk juridisch te verankeren.
 • Versnelling van Woningbouw: Er worden diverse maatregelen genomen om de bouw van nieuwe woningen te versnellen. Dit omvat het beschikbaar stellen van meer grond, zowel binnenstedelijk als buitenstedelijk, en het aanwijzen van nieuwe gebieden voor grootschalige woningbouw rond bestaande infrastructuur. Ook wordt er een belasting op ongebouwde grond met een woonfunctie ingevoerd om meer betaalbare bouwgrond beschikbaar te maken.
 • Betaalbaarheid en Koopwoningen: Het plan stelt dat van de nieuwbouw minimaal 30% sociale huur moet zijn, en twee derde van de nieuw te bouwen woningen moet betaalbaar zijn voor middeninkomens. Voor koopwoningen blijft de fiscale positie ongewijzigd om onzekerheid op de woningmarkt te voorkomen. Gemeentelijke woonlasten worden gemaximeerd om betaalbaarheid te waarborgen.
 • Versterking van Infrastructuur en Openbaar Vervoer: Naast het aanpakken van de wooncrisis, richt het plan zich ook op het verbeteren van de infrastructuur en het openbaar vervoer, wat essentieel is voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland.
 • Onderhoud en Verbetering: Er ligt een grote onderhoudsopgave voor de bestaande weg-, waterweg- en OV-infrastructuur. Aanvullend worden de 17 gepauzeerde projecten, zoals de A1/A30 en de Nedersaksenlijn, opgepakt. Dit zal de doorstroming en bereikbaarheid verbeteren.
 • Verduurzaming en Verbindingen: De verduurzaming van het wagenpark wordt gestimuleerd en de aanleg van de Lelylijn wordt voortgezet. Ook wordt internationaal spoorvervoer bevorderd door barrières voor nieuwe toetreders weg te nemen, wat de internationale bereikbaarheid zal vergroten.
 • Veiligheid en Bereikbaarheid: Er worden maatregelen genomen om de veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren, zoals de inzet van meer boa’s en het invoeren van bodycams voor hoofdconducteurs. Daarnaast wordt de bereikbaarheid van het platteland verbeterd door het busvervoer tussen dorpskernen te versterken.

Het hoofdlijnenakkoord biedt een helder pad naar een betere woningmarkt en versterkte infrastructuur in Nederland. Door ambitieuze doelstellingen en concrete maatregelen te combineren, wordt er gewerkt aan een toekomst waarin iedere regio telt en waarin betaalbaar wonen en goede bereikbaarheid voor iedereen binnen handbereik zijn. Dit plan is een positieve stap richting een duurzame, inclusieve en goed verbonden samenleving.

Een Positieve Toekomst voor de Nederlandse Land- en Tuinbouw en Visserij

De Nederlandse land- en tuinbouw en visserijsector staan aan de vooravond van een veelbelovende toekomst. Met een vernieuwd beleid dat draait om trots, lef en hoop, wordt de nadruk gelegd op voedselzekerheid, natuurbehoud en het economisch welzijn van onze boeren, tuinders en vissers. Dit artikel belicht de positieve veranderingen en de implicaties hiervan voor Nederland.

 • Voedselzekerheid en Cultuurlandschap:”Het nieuwe beleid erkent de onmisbare rol van boeren, tuinders en vissers in de voedselvoorziening en het cultuurlandschap van Nederland. Door hoogwaardige landbouwgrond te beschermen en geen gedwongen krimp van de veestapel na te streven, wordt de continuïteit van onze voedselproductie gewaarborgd. Dit beleid biedt ook extra aandacht aan jonge boeren, waardoor de sector blijft vernieuwen en bloeien.
 • Innovatie en Duurzaamheid: Innovatie krijgt een centrale plaats in het beleid. Met een apart innovatieprogramma voor robotisering, gericht op het besparen van arbeidskrachten, wordt de sector voorbereid op de toekomst. Daarnaast worden agrarisch natuurbeheer en ecosysteemdiensten beloond, wat leidt tot een duurzaam en economisch levensvatbaar bedrijfsmodel. Dit zorgt ervoor dat boeren niet alleen een goede boterham kunnen verdienen, maar ook bijdragen aan het behoud van de natuur.
 • Europees Beleid en Nationale Aanpassingen: Op Europees niveau wordt met lef gewerkt aan het aanpassen van richtlijnen zodat ze werkbaar zijn en het verdienmodel ondersteunen. De derogatie van de Nitraatrichtlijn wordt opnieuw onderhandeld op basis van gemeten waterkwaliteit, en de bufferstroken worden verkleind. Dit betekent meer ruimte voor boeren om te opereren binnen haalbare en verantwoorde normen.
 • Mestbeleid en Emissiedoelen: Een belangrijk onderdeel van het nieuwe beleid is de aanpak van de mestcrisis en de formulering van bedrijfsspecifieke emissiedoelen. Dit zorgt voor duidelijkheid en flexibiliteit voor boeren om hun bedrijfsvoering aan te passen zonder generieke kortingen. De samenwerking tussen akkerbouwers en veebedrijven wordt gestimuleerd, wat leidt tot een efficiënter gebruik van mest en een verbeterde milieukwaliteit.
 • Visserij en Toekomstbestendigheid: De visserijsector, een cruciale pijler van de Nederlandse voedselzekerheid, krijgt maximale ondersteuning om een toekomstbestendige vloot te ontwikkelen. Innovaties in duurzame vistechnieken en verbeterde veiligheid worden bevorderd. Bovendien wordt er in Brussel hard gewerkt om de pulsvisserij weer toe te staan, wat van groot belang is voor de sector.
 • Versterking van de Natuur: Het natuurherstelbeleid richt zich op landbouwinclusieve natuur en een juridisch houdbare stikstofaanpak. Stikstofreductie vindt plaats waar dat aantoonbaar nodig is, met een focus op bedrijfsspecifieke emissiedoelen. De kritische depositiewaarde wordt vervangen door een alternatief dat juridisch houdbaar is, wat leidt tot meer ruimte voor duurzame landbouwpraktijken.

Het beleid voor land- en tuinbouw en visserij in Nederland biedt een toekomstperspectief dat zowel economisch als ecologisch duurzaam is. Met extra aandacht voor jonge boeren, ruimte voor innovatie en een sterkere positie in Europa, wordt de basis gelegd voor een sector die trots kan zijn op zijn bijdrage aan voedselzekerheid en natuurbehoud. Dit betekent niet alleen een goede boterham voor onze boeren en vissers, maar ook een gezonde en veerkrachtige toekomst voor Nederland als geheel.

Nederland op weg naar een duurzame toekomst: Energietransitie, leveringszekerheid en klimaatadaptatie

De energietransitie en klimaatadaptatie zijn cruciale stappen richting een duurzame toekomst voor Nederland. De huidige afhankelijkheid van onbetrouwbare landen voor energie vormt een risico voor onze leveringszekerheid en economische stabiliteit. Het voorgestelde beleid biedt een stevige basis om deze afhankelijkheid te verminderen en tegelijkertijd een rechtvaardige en inclusieve overgang naar duurzame energie te waarborgen.

 • Naar energieonafhankelijkheid en groene groei: Nederland zet vol in op het bevorderen van eigen duurzame energieproductie. Door te investeren in windenergie, zonne-energie en innovatieve technologieën zoals groene waterstof, wordt niet alleen de uitstoot van schadelijke stoffen verminderd, maar ook een stimulerend ondernemersklimaat gecreëerd. Dit biedt nieuwe zakelijke kansen en draagt bij aan economische groei. Het beleid richt zich op het ondersteunen van mensen met een laag of middeninkomen en kleine ondernemers bij de energietransitie. Dit wordt bereikt door financiële middelen in te zetten voor het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden. Het resultaat is niet alleen een lagere energierekening, maar ook een verhoogde woon- en werkkwaliteit. Specifieke aandacht wordt besteed aan het vermijden van verplichte labelsprongen voor koopwoningen en het schrappen van de verplichting om warmtepompen te installeren bij vervanging van verwarmingsketels vanaf 2026.
 • Ondersteuning en Innovatie: De aanschaf van elektrische voertuigen blijft ondersteund worden tot 2025, met een eerlijke verdeling van kosten tussen gebruikers van elektrische en fossiele brandstoffen. Innovatie wordt gestimuleerd door investeringen in technologieën zoals CO2-opslag en groene waterstof, terwijl subsidies voor bio-energie met CO2-opvang en opslag geleidelijk worden afgebouwd. Het beleid omvat vooral de bouw van nieuwe kerncentrales, inclusief kleine centrale opties, met oog voor ruimtelijke inpassing en publiek-private samenwerking. Dit zal niet alleen bijdragen aan de energievoorziening, maar ook aan kennisontwikkeling en werkgelegenheid.
 • Leveringszekerheid en Netcongestie: Om leveringszekerheid te waarborgen, worden langetermijncontracten voor gas afgesloten en reserves voor gas en kritieke grondstoffen aangelegd. De gaswinning in de Noordzee wordt opgeschaald, terwijl windenergie zoveel mogelijk op zee wordt geplaatst, rekening houdend met de visserijbelangen. Netcongestie krijgt prioriteit, waarbij het kabinet de regie voert over de prioritering van netaansluitingen. Dit zorgt voor een stabiele energievoorziening en maakt verdere groei van duurzame energie mogelijk.
 • Voorbereiden op een veranderend klimaat:  Nederland neemt maatregelen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. De adaptatie-aanpak wordt geactualiseerd, met aandacht voor verdroging, funderingsschade en de beschikbaarheid van zoetwater. Het programma Ruimte voor de Rivier wordt herzien om rivieren bevaarbaar te houden en meer ruimte te geven, wat essentieel is voor goederenvervoer, waterberging en natuurbehoud. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt herijkt om te zorgen dat dijken ook in de toekomst voldoende bescherming bieden. Dit alles draagt bij aan een veiliger en veerkrachtiger Nederland.

Met dit beleid zet Nederland koers naar een duurzame, onafhankelijke en veerkrachtige toekomst. Door slimme investeringen in duurzame energie, innovatieve technologieën en klimaatadaptatie, wordt niet alleen de afhankelijkheid van onbetrouwbare energiebronnen verminderd, maar ook een rechtvaardige en inclusieve energietransitie bevorderd. Dit creëert een stabiele basis voor economische groei, werkgelegenheid en een beter milieu, waarbij niemand wordt achtergelaten. Nederland laat hiermee zien dat duurzame ontwikkeling en economische vooruitgang hand in hand kunnen gaan.

Toegankelijke Publieke Voorzieningen: Zorg en Onderwijs

De recente samenwerking tussen de PVV, VVD, NSC en BBB heeft geleid tot een veelbelovend hoofdlijnenakkoord dat zich richt op toegankelijke publieke voorzieningen, met name op het gebied van zorg en onderwijs. Deze plannen bieden een solide basis voor een gezonder en beter opgeleid Nederland.

Gezondheidszorg, een Nieuwe Benadering: De gezondheidszorg is een van de belangrijkste pijlers van onze samenleving. De partijen erkennen het onschatbare werk van zorgverleners en benadrukken hun respect voor deze essentiële beroepsgroep. De vergrijzing van de bevolking, krapte op de arbeidsmarkt en stijgende kosten hebben de toegankelijkheid van zorg bemoeilijkt. Dit akkoord biedt echter concrete oplossingen:

 • Verlaging van het Eigen Risico: Het eigen risico wordt meer dan gehalveerd tot 165 euro in 2027. Dit vermindert zorgmijding en verlaagt de drempels voor chronisch zieken.
 • Versterking van de Eerstelijnszorg: Door betere samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging en mantelzorgers wordt de eerstelijnszorg versterkt.
 • Veilig Elektronisch Patiëntendossier: Er komt een decentraal elektronisch patiëntendossier met strikte privacy- en beveiligingsmaatregelen.
 • Duidelijkheid Zorgpolisvoorwaarden: De voorwaarden van zorgpolissen worden glashelder, onder toezicht van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Voor de langere termijn wordt de zorgsector verder ondersteund door:

 • Aanpak van Personeelskrapte: Betere arbeidsvoorwaarden, minder regeldruk en meer innovaties maken werken in de zorg aantrekkelijker.
 • Veiligheid van Zorgverleners: Agressie tegen zorgverleners wordt hard aangepakt.
 • Regionale Zorgafspraken: Goede regionale afspraken zorgen voor bereikbare acute zorg en het behoud van streekziekenhuizen.
 • Preventie Centraal: Meer aandacht voor sport en bewegen om gezondheidsverschillen te verkleinen.
 • Verbetering Ouderenzorg: Investeringen in zorg- en verpleegplekken voor ouderen.
 • Hervorming Jeugdzorg: Betere structuur van taken en indicatiestelling om de prestaties van de jeugdzorg te verbeteren en gesloten jeugdzorg af te bouwen.

Onderwijs, Fundamentele Verbeteringen: Onderwijs is een grondrecht en een fundamentele taak van de overheid. Het hoofdlijnenakkoord introduceert een Herstelplan Kwaliteit Onderwijs om het niveau van de leerlingen te verhogen. De belangrijkste elementen zijn:

 • Solide Structurele Financiering: Omzetten van subsidies naar structurele financiering met betrokkenheid van schoolleiders en leraren.
 • Herziening van het Curriculum: Focus op basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen.
 • Zijinstroom Bevorderen: Meer zijinstromers en voltijds werkende leraren, met extra aandacht voor mannen voor de klas.
 • Effectieve Onderwijsmethodes: Politiek neutrale en bewezen effectieve methodes.
 • Toetsing Verbeteren: Beter toetsingsmethodes en meer aandacht voor passend en speciaal onderwijs.
 • Bereikbaarheid Onderwijs: Voorschoolse opvang en redelijke reistijd naar onderwijsinstellingen.
 • Aansluiting op de Arbeidsmarkt: Meer aandacht voor praktische en theoretische vervolgopleidingen.
 • Bindend Studieadvies: Behouden van bindend studieadvies en selectie aan de poort.

Conclusie

Het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB brengt een golf van positieve veranderingen met zich mee voor Breda. Door de zorg toegankelijker en efficiënter te maken en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen, wordt de stad voorbereid op een gezonde en welvarende toekomst. De maatregelen in dit akkoord tonen een duidelijke toewijding aan het welzijn en de ontwikkeling van alle inwoners van Breda, waardoor de stad een nog betere plek wordt om te wonen, werken en leren.

Verantwoordelijk Bestuur en een Sterke Rechtsstaat: Een Nieuw Tijdperk voor Nederland

In de afgelopen jaren hebben overheidsorganisaties in Nederland veel inspanningen geleverd en waardevolle diensten aan de samenleving verleend. Ondanks deze inspanningen is het vertrouwen van burgers in de politiek en de overheid echter flink geschaad door gebeurtenissen zoals de toeslagenaffaire en de problemen rondom de aardgaswinning in Groningen. Het is duidelijk dat herstel noodzakelijk en urgent is. De recente parlementaire enquêtes bevestigen dat er opnieuw situaties kunnen ontstaan waarin burgers door de overheid onrecht wordt aangedaan. Daarom moet de overheid een houding van vertrouwen ten opzichte van burgers aannemen en blijven bouwen op de hardwerkende, deskundige professionals binnen de overheidsorganisaties.

 • Een Agenda voor Vernieuwing: Het regeerprogramma en de initiatieven van de vier fracties, zoals verwoord in het eindverslag van informateur Plasterk op 12 februari 2024, leggen de basis voor een agenda die goed bestuur en een sterke rechtsstaat nastreeft. Deze agenda omvat belangrijke maatregelen die de grondwettelijke instituties versterken, inclusief de rechtspraak, media en wetenschap. Stabiliteit en betrouwbaarheid zijn essentiële elementen van goed bestuur.
 • Belangrijke Maatregelen voor Verbetering: Een van de kernpunten van de nieuwe agenda is de invoering van een nieuw kiesstelsel voor de Tweede Kamer, gericht op versterking van de regionale band tussen kiezers en gekozenen. Daarnaast wordt een grondwetsherzieningsvoorstel ingediend om het toetsingsverbod in artikel 120 te schrappen, waardoor de klassieke bepalingen van de Grondwet toetsbaar worden.
 • Constitutioneel hof en splitsing Raad van State: Een andere belangrijke maatregel is de oprichting van een constitutioneel hof dat wetten toetst aan de Grondwet, wat een aanzienlijke versterking van de rechtsstaat betekent. Bovendien zal de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzelfstandigd worden en krijgt de Tweede Kamer een vaste commissie voor grondrechten en constitutionele toetsing.
 • Versterking van Democratie en Rechtsstaat: De nieuwe agenda voorziet in een serie maatregelen om de democratie en rechtsstaat te versterken. Zo wordt de aanstellingswijze van burgemeesters behouden, maar de parlementaire goedkeuring en uitvoering van verdragen herijkt, met een sterkere rol voor het parlement. Daarnaast zal er een Europawet komen, inclusief een regeling van informatievoorziening en procedures bij de totstandkoming van Europese wetgeving. De bescherming van klokkenluiders wordt versterkt en er komt een wetenschappelijke standaard voor het gebruik van modellen en algoritmes binnen de overheid, om transparantie en verantwoording te waarborgen. Het gebruik van AI door de overheid zal gebonden zijn aan voorwaarden om veiligheid, privacy en rechtsbescherming te waarborgen.
 • Betere Communicatie en Ondersteuning: De bereikbaarheid van overheidsorganisaties voor burgers zal worden verbeterd door ruimere mogelijkheden voor persoonlijk contact, betere telefonische bereikbaarheid en beschikbaarheid van hulp bij digitaal contact. De bestaande niet-digitale communicatie blijft gehandhaafd. Daarnaast krijgt de Tweede Kamer meer ondersteuning op het gebied van wetgeving, analyse en onderzoek, en wordt de onafhankelijkheid van de Kiesraad verstevigd met een uitbreiding tot een Kiesautoriteit. Het recht op vergissen wordt ingevoerd, zodat een enkele fout niet langer een burger diep in de problemen duwt, en de aanmanings- en incassokosten van de overheid worden fors verlaagd.
 • Investeren in Samenwerking en Betrouwbare Informatievoorziening: Investeringen in structurele samenwerking met regio’s zullen worden doorgezet, met strategische investeringsagenda’s die gericht zijn op wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wordt hervormd om de journalistiek kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig te maken, met een focus op digitalisering en het bereiken van jonger publiek.

De voorgestelde maatregelen markeren een nieuw tijdperk voor goed bestuur en een sterke rechtsstaat in Nederland. Door de grondwettelijke instituties te versterken en een cultuur van vertrouwen tussen overheid en burgers te bevorderen, kan Nederland bouwen aan een toekomst waarin democratie, rechtsstaat en burgerrechten centraal staan. Dit ambitieuze programma biedt een stevige basis voor herstel van het vertrouwen en een betere samenwerking tussen alle lagen van de overheid en de samenleving.

Versterking van de Nationale Veiligheid: Een Stap Vooruit voor Nederland

Nederland staat aan de vooravond van een significante versterking van haar nationale veiligheid. De maatregelen die worden voorgesteld, beloven een bredere aanpak van misdaad, terreur en maatschappelijke onrust. Deze initiatieven zijn een baken van hoop voor de bescherming van onze vrijheden en het waarborgen van de veiligheid voor alle burgers.

 • Dankbaarheid voor Onze Veiligheidshelden: Onze politieagenten, brandweerlieden, boa’s, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, en vele anderen, staan dag en nacht paraat om ons te beschermen. Hun toewijding verdient niet alleen onze dankbaarheid, maar ook onze steun. Door hen te voorzien van voldoende middelen en mankracht, zorgen we ervoor dat zij hun essentiële werk effectief kunnen blijven doen.
 • Bestrijding van Georganiseerde Misdaad: De georganiseerde misdaad vormt een ernstige bedreiging voor onze samenleving. Daarom wordt er een robuuste aanpak geïntroduceerd, variërend van preventie tot detentie. Confiscatie van crimineel vermogen en intensievere anti-witwasmaatregelen zullen criminelen financieel raken waar het pijn doet. De samenwerking met andere Europese landen zal de effectiviteit van deze maatregelen verder vergroten.
 • Uitbreiding van de Politiecapaciteit: Meer politieagenten op straat, zichtbare aanwezigheid in wijken en buurten, en versterking van rechercheteams zullen een directe positieve impact hebben op het veiligheidsgevoel van burgers. Door wijkagenten meer tijd in hun eigen wijk te laten doorbrengen, wordt de band tussen politie en gemeenschap versterkt, wat bijdraagt aan een veiligere leefomgeving.
 • Bescherming tegen Terrorisme en Radicalisering: In reactie op de groeiende dreiging van terrorisme en radicalisering, worden de bevoegdheden van veiligheidsdiensten uitgebreid. De actualisatie van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) zal hen in staat stellen effectiever te opereren in een digitale wereld. Verder wordt onderzocht hoe het Nederlanderschap kan worden afgenomen van veroordeelde terroristen, wat een duidelijke boodschap afgeeft dat extremisme geen plaats heeft in onze samenleving.
 • Versterking van de Rechtsstaat: De rechtsstaat wordt versterkt door snellere en effectievere rechtspraak, en strengere straffen voor ernstige misdrijven. Ook worden maatregelen genomen om corruptie hard aan te pakken en de rechten van slachtoffers te verbeteren. Het verhogen van de minimumleeftijd voor prostitutie en het intensiveren van de strijd tegen kindermisbruik en mensenhandel dragen bij aan een rechtvaardigere samenleving.
 • Veiligheid in de Digitale Wereld: De aanpak van cybercriminaliteit en digitale dreigingen door statelijke actoren wordt eveneens versterkt. Door de samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven te bevorderen, en door het verhogen van maximumstraffen voor cybercriminaliteit, wordt de digitale veiligheid van Nederland gewaarborgd.
 • Maatschappelijke Veerkracht en Preventie: Een belangrijke pijler van dit veiligheidsbeleid is preventie. Het voorkomen van recidive, vooral bij first offenders, en het bieden van voldoende voorzieningen voor slachtoffers zijn cruciaal. Intensieve samenwerking tussen politie en geestelijke gezondheidszorg moet ervoor zorgen dat personen met verward gedrag sneller de hulp krijgen die ze nodig hebben.

De voorgestelde maatregelen vormen een holistische benadering van nationale veiligheid, waarin preventie en repressie hand in hand gaan. Door een combinatie van strengere wetgeving, uitgebreide politiecapaciteit en verbeterde samenwerking tussen verschillende instanties, zal Nederland beter uitgerust zijn om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Deze positieve stappen versterken niet alleen de veiligheid, maar ook de vrijheid en de rechtsstaat van ons land.

Nederland versterkt zijn internationale veiligheidspositie: Een positieve toekomstvisie

 • Internationale Samenwerking voor Veiligheid en Soevereiniteit: Nederland blijft een vooraanstaande rol spelen in de bevordering van internationale veiligheid door zijn onwankelbare inzet voor politieke en militaire samenwerking met de NAVO. Door als een constructieve partner binnen de EU op te treden, draagt Nederland bij aan een sterker en strategisch zelfstandiger Europa. Deze samenwerking op het gebied van transport, productie en defensie-industrie zorgt voor een veerkrachtigere en beter voorbereide Unie.
 • Steun aan Oekraïne en de Strijd tegen Russische Agressie: De voortdurende steun aan Oekraïne is een krachtig teken van solidariteit en vastberadenheid tegen onrechtvaardigheid. Politieke, militaire, financiële en morele ondersteuning van Oekraïne onderstreept Nederland’s commitment aan vrijheid en rechtvaardigheid, en versterkt de Europese veiligheid in het licht van de Russische agressie.
 • Gerechtigheid voor MH17 en Versterking van Defensiecapaciteit: Nederland blijft onvermoeibaar streven naar gerechtigheid voor de slachtoffers van de MH17-ramp. Door zich in te zetten voor waarheidsvinding en rekenschap, toont Nederland zijn vastberadenheid om daders en verantwoordelijken ter verantwoording te roepen. De verhoging van de defensie-uitgaven naar de NAVO-norm van ten minste 2% van het BBP en de wettelijke verankering hiervan benadrukken Nederland’s toewijding aan nationale en internationale veiligheid. Dit budget stelt Nederland in staat om de arbeidsvoorwaarden en veteranenzorg binnen Defensie te verbeteren en te moderniseren, wat bijdraagt aan een sterkere en effectievere krijgsmacht.
 • Prioriteit voor Cyberveiligheid en Digitale Slagkracht: In een tijdperk waarin cyberdreigingen steeds prominenter worden, zet Nederland terecht in op het versterken van de digitale capaciteiten van de inlichtingendiensten en de cyberveiligheid binnen Defensie. Deze focus zorgt voor een betere bescherming tegen digitale aanvallen en versterkt de algehele nationale veiligheid.
 • Veerkrachtige Samenleving en Strategische Voorraden: De inzet op het verhogen van de maatschappelijke weerbaarheid is van groot belang. Door samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke partners wordt een samenleving gecreëerd die beter voorbereid is op mogelijke verstoringen. Het aanhouden van strategische voorraden van essentiële goederen, zoals medicijnen en voedsel, en het waarborgen van vitale infrastructuur, zoals water- en energievoorziening, zorgen voor een stabielere toekomst.
 • Vermindering van Strategische Afhankelijkheden: Het handels- en industriebeleid van Nederland, zowel binnen als buiten de EU, is gericht op het verminderen van strategische afhankelijkheden. Door te streven naar handelsverdragen met gelijke en redelijke standaarden, wordt de welvaart behouden en wordt de economische stabiliteit versterkt.
 • Internationale Bijdragen aan Voedselzekerheid en Watermanagement: Nederland speelt een cruciale rol in het verbeteren van de voedselzekerheid en het watermanagement in andere landen. Dit draagt niet alleen bij aan de stabiliteit van deze landen, maar ook aan een humane en rechtvaardige aanpak van migratie, inclusief opvang in de regio van migranten.
 • Ondersteuning van Israël en Oprichting van een Internationaal Tribunaal: Nederland steunt het bestaansrecht en de veiligheid van Israël, en onderzoekt de mogelijkheid om op een geschikt moment de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Daarnaast neemt Nederland het initiatief voor de oprichting van een internationaal tribunaal voor de berechting van misdrijven door IS (Da’esh), wat bijdraagt aan internationale rechtvaardigheid.
 • Behoud van Nationale Soevereiniteit en Kritische Houding tegenover EU-uitbreiding: Nederland blijft zich inzetten voor het behoud van nationale soevereiniteit en staat kritisch tegenover verdere uitbreiding van de Europese Unie. Door geen concessies te doen aan de Kopenhagen-criteria voor EU-lidmaatschap, waarborgt Nederland de kwaliteit en stabiliteit van de Unie.

Deze maatregelen en standpunten onderstrepen Nederland’s vastberadenheid om een veilige, rechtvaardige en veerkrachtige samenleving te creëren, zowel binnen de landsgrenzen als daarbuiten. Door strategische samenwerking, gerechtigheid en innovatie draagt Nederland bij aan een stabiele en voorspoedige toekomst voor iedereen. Stabiele Overheidsfinanciën, Groei en Vestigingsklimaat als Fundament voor Nederland Een gezonde economie en florerende bedrijven zijn de hoekstenen van de Nederlandse welvaart. Het recente beleid gericht op het verbeteren van de overheidsfinanciën, economie en vestigingsklimaat getuigt van een vooruitstrevende visie die Nederland een prominente plaats op het wereldtoneel waarborgt.

Verbetering van de Economie en Vestigingsklimaat

Een stabiele economie en gezonde bedrijven zijn cruciaal voor werkgelegenheid en publieke voorzieningen. Door te streven naar een top 5 positie wereldwijd qua concurrentiepositie, wordt Nederland aantrekkelijker voor zowel nationale als internationale bedrijven. Dit leidt tot meer investeringen, groei en innovatie. Het beleid onderstreept het belang van een robuust midden- en kleinbedrijf (MKB), de ruggengraat van onze economie, en legt de basis voor een duurzame toekomst door schoon en waardevol ondernemerschap te bevorderen. Ondernemers worden ondersteund in hun energietransitie, en de aanpak van netcongestie wordt prioriteit. Dit helpt bedrijven om toekomstbestendig te worden en draagt bij aan een groenere economie. Door de lastenverzwaringen voor ondernemers terug te draaien en de regeldruk te verminderen, wordt een ondernemersvriendelijk klimaat gecreëerd. Dit stimuleert innovatie en zorgt ervoor dat bedrijven kunnen groeien en bloeien.

 • Solide Overheidsfinanciën: Solide financieel-economisch beleid is essentieel om toekomstige generaties niet met torenhoge schulden op te zadelen en belastingen onder controle te houden. Door te sturen op een meerjarig EMU-saldo van maximaal 2,8% BBP en de schuld onder de 60% te houden, wordt financiële stabiliteit nagestreefd. Dit beleid respecteert de Europese begrotingsnormen en zorgt voor een solide basis voor economische groei. Het beleid omvat tevens een strak begrotingskader en een scheiding van inkomsten en uitgaven, waardoor een verantwoord financieel beleid wordt gewaarborgd. Eventuele tegenvallers worden binnen de eigen begroting opgevangen, terwijl meevallers worden ingezet voor saldoverbetering. Dit zorgt voor een robuuste en veerkrachtige begroting die tegen een stootje kan.
 • Investeren in Toekomstige Generaties: De versterking van InvestNL als vehikel voor investeringen in innovatie en de economische potentie van Nederland is een belangrijke stap. Dit stimuleert onderzoek, ontwikkeling en de toepassing van nieuwe technologieën, wat cruciaal is voor een toekomstbestendige economie. Door te investeren in de kenniseconomie en de digitale infrastructuur, wordt de basis gelegd voor duurzame groei en concurrentiekracht. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de beschikbaarheid van talent en de verbetering van de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat bedrijven de benodigde expertise kunnen aantrekken en behouden, wat essentieel is voor innovatie en groei.

Het recente beleid zet Nederland op een pad van duurzame economische groei en stabiliteit. Door te investeren in een gunstig vestigingsklimaat, solide overheidsfinanciën en innovatieve sectoren, wordt de basis gelegd voor een welvarende toekomst. Nederland blijft hiermee een aantrekkelijk land voor ondernemers en investeerders, waar bedrijvigheid kan ontkiemen, bloeien en groeien. Dit positieve vooruitzicht biedt hoop en perspectief voor alle Nederlanders, en bevestigt de leidende rol van Nederland in de mondiale economie.

 

 

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden