LPF Breda verrast over besluit huisvestingsplannen Ingenhouszplein zonder voor geinformeerd te worden door stadsbestuur.

14 mei 2024

Met verbazing hebben wij gisteren kennisgenomen van het besluit om de voormalige kweekschool aan het Ingenhouszplein te gaan gebruiken voor de huisvesting van ongeveer tweehonderd Oekraïners en statushouders. Dit nieuws hebben wij moeten vernemen via de lokale media, wat ons zeer verbaast en teleurstelt gezien de impact van deze beslissing en de betrokkenheid van de raad bij dergelijke belangrijke kwesties. De keuze om een pand, oorspronkelijk bestemd voor expats, nu in te zetten voor de opvang van deze specifieke groepen roept verschillende vragen op waar wij als raadsleden graag opheldering over willen. Het is ons onduidelijk waarom wij niet vooraf geïnformeerd zijn over deze significante wijziging in de bestemming van het Ingenhouszplein, vooral gezien de mogelijke implicaties en risico’s. Daarom zien wij ons genoodzaakt de volgende vragen te stellen:

Veiligheid en Leefbaarheid

 • Maatregelen voor Leefbaarheid en Veiligheid: Welke specifieke maatregelen neemt de gemeente Breda om de leefbaarheid en veiligheid rondom het Ingenhouszplein te waarborgen, met name voor de langdurige bescherming van zowel de nieuwe als bestaande bewoners?
 • Interactie en Spanningen tussen Bewoners: Hoe gaat de gemeente Breda om met potentiële spanningen tussen de oorspronkelijke bewoners en de nieuwe groepen aan het Ingenhouszplein? Welke initiatieven zijn er om harmonieuze sociale interacties te bevorderen?
 • Sociale en Culturele Integratie: Welke belangrijkste sociale en culturele uitdagingen brengt de integratie van Oekraïners en statushouders in het bijzondere wooncomplex van de voormalige kweekschool met zich mee? Hoe zijn de plannen van de gemeente hierop ingericht om deze uitdagingen effectief aan te pakken?
 • Beheer en handhaving: Waarom is er een beheerder nodig die dag en nacht beschikbaar is? Suggereert dit niet dat de gemeente zelf ook verwacht dat er problemen zullen ontstaan en op welke wijze staat de beheerder in contact met handhaving en politie?
 • Effectiviteit beheerder: Is het aanstellen van een beheerder die dag en nacht beschikbaar is niet gewoon een poging om de lokale bevolking rustig te houden, terwijl we weten dat deze maatregel waarschijnlijk onvoldoende zal zijn om eventuele problemen aan te pakken?

Huisvestingsbeleid en Lange Termijn Planning

 • Huisvestingsplannen en de Impact op Lokale Woningzoekenden: Met welke strategieën zorgt de gemeente ervoor dat de huisvesting van Oekraïners en statushouders niet ten koste gaat van andere urgente woningzoekenden in Breda?
 • Lange Termijn Visie na de Tijdelijke Huurovereenkomst: Welke langetermijnplanning heeft de gemeente Breda ontwikkeld voor de huisvesting van Oekraïners en statushouders na de initiële driejarige huurperiode van het pand aan het Ingenhouszplein? Hoe worden deze plannen gecommuniceerd en geëvalueerd door zowel de gemeenteraad als de burgers van Breda?
 • Criteria en Besluitvorming voor de Locatiekeuze: Op basis van welke gedetailleerde criteria is de voormalige kweekschool aan het Ingenhouszplein geselecteerd voor de huisvesting van deze groepen? Hoe transparant en toegankelijk is de documentatie rondom deze besluitvorming voor publieke inzage?

Sociale Dynamiek en Communicatie

 • Verwachtingen en Beheer van Sociale Dynamiek: Wat zijn de verwachtingen van de gemeente met betrekking tot de sociale dynamiek tussen de bewoners van het gesplitste pand? Welke specifieke maatregelen worden genomen om mogelijke conflicten te voorkomen en een positieve interactie te bevorderen?
 • Rol van Omwonenden in het Integratieproces: Hoe is de communicatie en interactie georganiseerd tussen de gemeente Breda en de omwonenden van het Ingenhouszplein?
  Welke rol spelen deze omwonenden in het integratieproces en hoe worden hun belangen behartigd?

Politieke en financiële overwegingen

 • Financiële Overwegingen en Huurbijdrage: Hoe is de beslissing over de invoering van een huurbijdrage voor Oekraïense bewoners tot stand gekomen? Welke factoren zijn hierbij overwogen en hoe wordt gegarandeerd dat deze bijdrage rechtvaardig en betaalbaar is?
 • Vrijwillige huur: Het citaat ,,Voorlopig zal dat nog een vrijwillige huurbijdrage zijn, omdat we dat nog niet kunnen verplichten. Maar ik ga ervan uit dat de gezinnen die nu redelijk krap behuisd zijn in de Koepel en straks over meer passende ruimte beschikken, dat zullen gaan betalen” roept de volgende vraag op: Waarom kan dit niet worden verplicht
  en wat maakt het uitgangspunt dat er ook maar 1 euro aan vrijwillige huur zal worden betaald aannemelijk?
 • Subsidies: De regering stelt subsidies beschikbaar om de doorstroming ‘op gang te brengen’, maar wat betekent dit concreet voor de lange termijn? Bouwen we afhankelijkheid van subsidies op, of hebben we een plan om deze gemeenschappen zelfvoorzienend te maken?
 • Scheiding huisvesting: Waarom worden Oekraïners en statushouders gescheiden gehuisvest? Proberen we hiermee ‘problemen’ te voorkomen of creëren we juist een ongezonde segregatie die de integratie en samenleving meer kwaad dan goed doet?

Besluitvorming

• Transparantie en Democratische Waarden: Gezien de bevoegdheden die voortvloeien uit het delegatiebesluit van de Omgevingswet, verzoeken wij het college van burgemeester en wethouders om uiteen te zetten welke specifieke overwegingen zijn gemaakt bij het besluit om de gemeenteraad niet onmiddellijk te informeren over de ontwikkelingen rondom de huisvesting aan het Ingenhouszplein. Hoe rechtvaardigt het college deze keuze in het licht van fundamentele democratische waarden en het principe van transparantie?
• Principes van Bestuurlijke Transparantie en Verantwoording: Kan het college gedetailleerd beschrijven welke principes van bestuurlijke transparantie en verantwoording zijn overwogen bij het autonoom nemen van besluiten over huisvestingsprojecten met minder dan 300 woningen? Hoe verhouden deze besluiten zich tot de wettelijke en ethische normen van openbaar bestuur?
• Waarde van de Gemeenteraadsinbreng: Aangezien het besluit over de huisvesting aan het Ingenhouszplein reeds genomen lijkt te zijn, kan het college verklaren waarom dit besluit als een formaliteit naar de gemeenteraad wordt gebracht? Welke specifieke waarde hecht het college nog aan de inbreng van de raad na het nemen van het besluit?
• Rol van de Gemeenteraad in het Besluitvormingsproces: Hoe kan het college garanderen dat de gemeenteraad nog steeds een betekenisvolle rol speelt in het overwegen en mogelijk aanpassen van dit huisvestingsbesluit? Welke concrete stappen worden ondernomen om te verzekeren dat de raad meer doet dan slechts een symbolische goedkeuring geven?
• Handhaving van Democratische Normen en Transparantie: Op welke manier handhaaft het college de normen van democratische besluitvorming en transparantie wanneer cruciale besluiten zoals deze pas aan de raad worden voorgelegd nadat ze reeds zijn uitgevoerd? Hoe verhoudt dit zich tot de verwachtingen van de Bredase burgers?
• Juridische en Ethische Overwegingen bij Besluitvorming:Welke juridische en ethische overwegingen ondersteunen de praktijk van het presenteren van reeds genomen besluiten aan de raad? Hoe verdedigt het college deze werkwijze en welke impact heeft dit op de principes van goed bestuur?
• Impact op Vertrouwen in het Lokale Bestuur: Hoe beoordeelt het college de impact van deze werkwijze op het vertrouwen van zowel de burgers als de raadsleden in het lokale bestuurlijke proces? Welke stappen worden overwogen om dit vertrouwen te behouden of te herstellen?
• Informatievoorziening en Invloed van Raadsleden: Kan het college concrete voorbeelden geven van hoe raadsleden nog significante invloed kunnen uitoefenen op de uitvoering van besluiten zoals die rond het Ingenhouszplein, zelfs nadat deze in principe al zijn vastgesteld?
• Verbetering van Informatievoorziening: Hoe wordt de informatievoorziening naar zowel de gemeenteraad als het bredere publiek verbeterd om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden adequaat en tijdig zijn geïnformeerd over toekomstige besluiten, voordat deze definitief worden gemaakt?

Participatie

• Identificatie en Weging van Lokale Belangen: Hoe heeft de gemeente Breda de belangen en zorgen van lokale bewoners en gemeenschapsgroepen geïdentificeerd en meegewogen in de besluitvorming omtrent de nieuwe bestemming van het pand aan het Ingenhouszplein, en welke compensatiemaatregelen zijn overwogen of geïmplementeerd?
• Betrokkenheid van Lokale Bewoners: Op welke manieren worden lokale bewoners en andere belanghebbenden betrokken bij voortdurende evaluaties en feedbackmechanismen met betrekking tot dit huisvestingsproject, en zijn er plannen om deze betrokkenheid verder uit te breiden?
• Evaluatie van de Rol en Prestatie van de Beheerder: Hoe wordt de rol en prestatie van de aangestelde beheerder geëvalueerd in termen van het handhaven van orde en veiligheid op en rond het Ingenhouszplein, en welke aanpassingen kunnen worden gemaakt op basis van feedback van bewoners en omwonenden?
• Toegevoegde Waarde van Informatieavonden: Gezien het feit dat besluiten reeds zijn genomen voordat informatieavonden worden gehouden, wat is volgens het college de toegevoegde waarde van deze avonden in termen van gemeenschapsbetrokkenheid en democratische participatie?
• Effectiviteit van Informatieavonden als Dialoogplatform: Hoe waarborgt het college dat informatieavonden niet enkel als een formele verplichting worden gezien, maar als een werkelijk effectief forum voor dialoog en uitwisseling tussen de gemeente en haar burgers?
• Integratie van Input van Informatieavonden: Op welke manier wordt de input die tijdens informatieavonden door omwonenden wordt gegeven, concreet meegenomen in de verdere uitwerking en mogelijke aanpassing van reeds genomen besluiten, en kan het college voorbeelden geven waar deze praktijk succesvol is toegepast?
• Bescherming van Belangen van Bestaande Bewoners: Op welke wijze worden de belangen en het welzijn van de bestaande bewoners van Breda beschermd terwijl tegelijkertijd nieuwe groepen in de stad worden gehuisvest?
• Effectiviteit van Informatieavonden in Communicatie: In hoeverre zijn informatieavonden effectief in het adequaat informeren en eventueel geruststellen van de lokale gemeenschap over projecten die significant impact hebben op hun directe leefomgeving, en hoe meet het college deze effectiviteit?
• Verbetering van Timing en Methodiek van Informatieavonden: Welke stappen worden ondernomen of overwogen door het college om de timing en de methodiek van informatieavonden te verbeteren zodat deze een proactieve in plaats van een reactieve functie hebben binnen het besluitvormingsproces?
• Perceptie van Invloed tijdens Informatieavonden: Hoe evalueert het college de perceptie onder omwonenden over de mate van invloed die zij kunnen uitoefenen tijdens deze informatieavonden en welke initiatieven worden overwogen om deze perceptie te verbeteren?

Geheimhouding

Uw brief van 13 mei jl. met het volgende citaat “Op 7 mei 2024 heeft het college besloten om op grond van artikel 5.1, (lid 2, onder b) van de Wet open overheid,geheimhouding op te leggen op bijlage “Financiële berekening doorstroom- en opvanglocatie lngenhousz” en ditdocument aan uw raad te verstrekken. Met ingang van 1 april 2023 is de geheimhoudingsregeling in de Gemeentewet veranderd. Dit heeft tot gevolg dat als het college ten aanzien van een document geheimhouding oplegt en dit document aan uw raad verstrekt, een bekrachtigingsbesluit van uw raad niet meer nodig is. Wel heeft uw raad in dat geval de bevoegdheid om te besluiten wanneer de door het college opgelegde geheimhouding op hetdocument weer wordt opgeheven. Wij adviseren u om de geheimhouding op te heffen per 31 mei 2027” roept de volgende vragen op:

• Op welke gronden heeft het college besloten geheimhouding op te leggen op de financiële berekeningen van de doorstroom- en opvanglocatie Ingenhousz?
• Welke specifieke risico’s of gevoeligheden bevatten de documenten die deze lange periode van geheimhouding rechtvaardigen?
• Kan het college duiden geven waaruit blijkt dat openbaarmaking van de bijlage schade zou kunnen berokkenen aan de gemeente of betrokken partijen?
• Welke mechanismen zijn er om te controleren dat de geheimhouding niet wordt misbruikt om onwelgevallige informatie uit het publieke debat te houden?
• Hoe garandeert het college dat er binnen de periode van geheimhouding voldoende toezicht en evaluatie plaatsvindt op de besluiten die genomen zijn op basis van deze geheime informatie?
• Waarom wordt voorgesteld de geheimhouding op te heffen in 2027? Is deze lange periode gerechtvaardigd en wat gebeurt er als de omstandigheden veranderen voor die tijd?
• Heeft de raad de bevoegdheid om eerder dan de voorgestelde datum een besluit te nemen over het opheffen van de geheimhouding, en zo ja, onder welke voorwaarden?
• Hoe wordt het besluit tot geheimhouding en de eventuele opheffing ervan gecommuniceerd naar inwoners toe, en hoe wordt hun recht op informatie hierbij gewaarborgd?

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden