Verdriet, woede en onrust door wilde plannen begraafplaats Zuylen. LPF in de bres voor nabestaanden.

19 juli 2023

Op 17 juni werden wij via een artikel op de website van omroep Brabant op geinformeerd over de opmerkerlijke plannen van begraafplaats Zuylen in Breda.  Het artikel beschrijft de ambitie van begraafplaats Zuylen in Breda om te transformeren tot Park Zuylen, een recreatiegebied dat meer ‘sexy’ en toegankelijk moet zijn. Hoewel de begraafplaatsdirecteur beweert dat deze veranderingen nodig zijn om het voortbestaan van de begraafplaats te waarborgen, is deze verschuiving naar commercialisering een verontrustende trend die essentiële waarden en respect voor de dood en overledenen ondermijnt.

Geld verdienen aan de dood en de ondergang van respect

Allereerst is het uiterst zorgwekkend dat de begraafplaats als een winstgevende onderneming wordt gepresenteerd, waarbij het genereren van inkomsten de hoofddoelstelling lijkt te zijn. Het idee dat de dood wordt uitgebuit als een zakelijke kans, waarbij de begraafplaats afhankelijk is van het aantrekken van nieuwe klanten, is moreel verwerpelijk. Het zou moeten gaan om het respectvol omgaan met de overledenen en het bieden van troost aan nabestaanden, in plaats van het najagen van financieel gewin.

Daarnaast wordt de begraafplaats nu gepositioneerd als een entertainmentlocatie, met vermelding van concerten en zelfs de mogelijke aanwezigheid van DJ Tiësto. Het feit dat de begraafplaats wordt gebruikt als decor voor recreatieve activiteiten en amusement, ondermijnt het intrinsieke karakter van een begraafplaats. Een begraafplaats hoort een serene omgeving te zijn waar mensen in alle rust kunnen rouwen en hun overleden dierbaren kunnen herdenken.

Het organiseren van concerten en andere evenementen op een plek die bedoeld is voor rouw en reflectie, getuigt van een schrijnend gebrek aan respect en medeleven. Bovendien wordt er gesproken over het opwaarderen van graven en urnen om ze “protseriger en uitbundiger” te maken. Deze nadruk op uiterlijk vertoon en materiële extravagantie is volkomen misplaatst in een omgeving die zou moeten draaien om respect, nederigheid en emotionele verbondenheid. Het is zorgwekkend dat er meer belang wordt gehecht aan het tonen van status en weelde in plaats van aan het herdenken en eren van de overledenen.

Kortom, de veranderingen die worden voorgesteld voor begraafplaats Zuylen getuigen van een verontrustende trend van commercialisering en verlies van respect voor de dood en overledenen. Het najagen van financieel gewin, de nadruk op entertainmentwaarde en materiële vertoningen op een begraafplaats zijn moreel verwerpelijk en tasten de integriteit van een dergelijke heilige plek aan. Het is van cruciaal belang om de diepere waarden van respect, nederigheid en compassie te behouden bij het omgaan met de dood en het herdenken van dierbaren.

Verdriet, woede en onrust bij nabestaanden. Tijd voor actie!

Afgelopen maandag 17 juli  kwamen zo’n vijftig woedende nabestaanden bijeen om te protesteren tegen de schaamteloze vernieuwingsplannen van begraafplaats Zuylen in Breda, en natuurlijk was LPF Breda ook van de partij. Onder leiding van directeur Roel Stapper transformeert de begraafplaats in een kermisattractie met een podium en tribune voor muzikale shows. Dit is onacceptabel volgens de aanwezige nabestaanden, die enkel rust en stilte wensen. En dat is volkomen terecht. Om financieel te overleven, heeft directeur Roel Stapper besloten om begraafplaats Zuylen om te toveren tot Park Zuylen, een openbare ruimte voor iedereen. In september wordt er zelfs een nieuw kunstwerk toegevoegd, genaamd Adore. Dit paradepaardje is een arena met een podium en tribune voor allerlei buitenactiviteiten. “DJ Tiësto is zeker welkom om op te treden in Park Zuylen”, aldus Stapper. Deze opmerking schoot bij een aantal nabestaanden volledig in het verkeerde keelgat. Zij willen juist geen muziek of andere onzin op de begraafplaats. Inmiddels is er een petitie gestart die al meer dan vijfhonderd keer is ondertekend. Daarnaast vond er maandag een kleine demonstratie plaats.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2023/07/1541327d-e6b8-4224-be24-6cd6fb11dd35-e1689773190308-1140x640.jpg
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2023/07/9c067954-0ea3-4187-9090-63360bada84d-e1689773859825-1140x640.jpg
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2023/07/38cc18ae-d807-4de1-a6d4-d9951e5f67b4-1280x640.jpg
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2023/07/24c7b423-d969-4c0d-b856-3c2dca76c80a-1280x640.jpg

LPF stelt vragen aan het college

De totale situatie die is ontstaan door deze krankzinnige plannen heeft natuurlijk de nodige vragen opgeroepen bij ons wat direct heeft geleid tot kritische vragen aan het college, aangezien zij de omgevingsvergunning voor deze bizarre plannen heeft afgegeven.

Traditioneel gezien wordt een begraafplaats beschouwd als een serene en respectvolle plek om dierbaren te gedenken. De aankondiging dat deze rustige locatie mogelijk zal worden gebruikt voor luidruchtige evenementen heeft bij sommigen tot verontwaardiging geleid. LPF Breda heeft meteen actie ondernomen en vragen gesteld aan het college van B&W.

In de plannen van begrafenisonderneming Zuylen om begraafplaatsen te transformeren tot recreatieve evenementenlocaties, schuilt een diepe vorm van disrespect en gebrek aan empathie voor nabestaanden. Het vooruitzicht expressie en entertainment op een begraafplaats roept begrijpelijkerwijs woede, verdriet en onrust op bij degenen die hun dierbaren daar hebben begraven. De intentie om begraafplaatsen ‘sexy’ en ‘toegankelijker’ te maken om zo meer klanten aan te trekken, getuigt van een flagrante onderschatting van de emotionele waarde en de heiligheid van deze plekken van laatste rust. Een dergelijke ondoordachte en respectloze benadering raakt de kern van de rouwverwerking en roept terecht de vraag op of commerciële belangen hier de boventoon voeren ten koste van het respect voor de overledenen en hun nabestaanden.

 • Is er een omgevingsvergunning verleend om de functiebestemming van begraafplaats uit te breiden naar evenementen en/of festiviteiten? Indien ja, welke criteria heeft het college gehanteerd bij het verlenen van de vergunning voor evenementen op de begraafplaats?
 • Wie is de eigenaar van de grond waarop de begraafplaats Zuylen zich bevindt, en hoe is deze eigenaar betrokken bij het besluit om evenementen toe te staan?
 • Bent u vooraf op de hoogte gesteld van deze plannen en welke specifieke criteria heeft het college gehanteerd, en indien van toepassing, om toe te staan dat evenementen passend zijn op een begraafplaats, ondanks het fundamentele doel ervan als laatste rustplaats?
 • Heeft het college toestemming gegeven aan begraafplaats Zuylen om evenementen te organiseren op een locatie die bedoeld is als rustplaats voor overledenen?
 • Heeft het college indien dit het geval is rekening gehouden met de gevoelens en belangen van nabestaanden en omwonenden bij het nemen van dit besluit? Zo ja, op welke manier zijn deze meegewogen?
 • Is er volgens het college voldoende onderzoek gedaan naar de mogelijke negatieve psychologische en emotionele impact op nabestaanden die een begraafplaats bezoeken tijdens een evenement?
 • Op basis van welke factoren ziet het college dat op begraafplaats Zuylen de integriteit en respectvolle behandeling van overledenen te waarborgen tijdens evenementen, waarbij er mogelijk veel mensen aanwezig zijn?
 • Zijn er in overleg met het college door de initiatiefnemer alternatieve locaties overwogen voor de geplande evenementen, die beter geschikt zijn voor recreatieve activiteiten zonder de beladen sfeer van een begraafplaats?
 • Zijn er beperkingen gesteld aan de tijden waarop evenementen kunnen plaatsvinden, om verstoring van nabestaanden en bezoekers van de begraafplaats te minimaliseren?
 • Zijn er volgens het college voldoende maatregelen genomen om de privacy en waardigheid van begraven personen te waarborgen tijdens evenementen op de begraafplaats?
 • Is er volgens het college door de initiatiefnemer rekening gehouden met de wettelijke en ethische aspecten van het organiseren van evenementen op een begraafplaats? Zo ja, op welke wijze zijn deze aspecten meegenomen in de besluitvorming

In afwachting van de antwoorden op onze gestelde vragen zullen we hier gepast op handelen, zoals u van ons gewend bent.

Hier is het laatste woord dus nog niet over gezegd!

Waarom zijn de nabestaanden nu precies zo boos?

Nabestaanden zijn diep geraakt, verontwaardigd en boos over de vernieuwingsplannen van begraafplaats Zuylen in Breda. Wat ooit bedoeld was als een laatste rustplaats waar rust en stilte centraal stonden, dreigt te veranderen in een plek vol buitenactiviteiten en muziekvoorstellingen. Deze veranderingen hebben geleid tot boosheid en bezorgdheid bij de nabestaanden, die van mening zijn dat dit een gebrek aan respect toont voor de overledenen en een aantasting vormt van de sereniteit en waardigheid van de begraafplaats.

Respect voor overledenen

Een van de belangrijkste punten van boosheid is het ontbreken van respect voor de overledenen. Nabestaanden beschouwen de begraafplaats als een heilige plek, een laatste rustplaats waar hun dierbaren in vrede moeten kunnen rusten. De geplande toevoeging van een arena met podium en tribune voor buitenactiviteiten en muziekvoorstellingen wordt gezien als een grove inbreuk op deze heilige plek. Het idee dat er festiviteiten en entertainment plaatsvinden, wordt ervaren als een volledige minachting voor de overledenen en een gebrek aan respect voor de gevoelens van de nabestaanden.

Gebrek aan communicatie en inspraak

Naast het gebrek aan respect, voelen de nabestaanden zich ook overvallen door het gebrek aan informatie en inspraak in het besluitvormingsproces. Ze waren niet op de hoogte van de vernieuwingsplannen en zijn geschokt dat ze niet zijn geraadpleegd over iets wat directe invloed heeft op de laatste rustplaats van hun dierbaren. Ze betreuren het gebrek aan communicatie en vinden het schandalig dat ze niet de kans hebben gekregen om hun stem te laten horen en hun zorgen te uiten.

Verstoring rouwproces

Een ander punt van zorg is de mogelijke verstoring van het rouwproces. Voor nabestaanden is de begraafplaats een plek waar ze kunnen rouwen, reflecteren en innerlijke rust kunnen vinden. De geplande toevoeging van muziek en andere buitenactiviteiten wordt als storend ervaren en maakt het voor hen moeilijker om in vrede te rouwen. Ze hechten waarde aan de serene en vredige omgeving van de begraafplaats, die nu dreigt te worden verstoord door drukte en geluid.

Veiligheid begraafplaats

Bovendien uiten de nabestaanden bezorgdheid over de veiligheid en mogelijke verstoring van de graven. Ze verwijzen naar eerdere incidenten waarbij graven zijn leeggeroofd en het brons werd gestolen. Met de komst van meer bezoekers en potentiële evenementen groeit volgens hen het risico op verstoring van de graven en de veiligheid van de bezoekers. Ze vrezen dat de oorspronkelijke integriteit van de begraafplaats in gevaar komt door de geplande veranderingen.

Financiele implicaties door plannen

De financiële implicaties van de vernieuwingsplannen baren de nabestaanden eveneens zorgen. Ze hebben grafrechten betaald voor een begraafplaats die bedoeld was als een laatste rustplaats, niet als een recreatiepark. De mogelijkheid van extra kosten voor de nieuwe voorzieningen creëert de vrees dat begraven uiteindelijk onbetaalbaar wordt. Deze zorgen versterken hun boosheid en frustratie over de plannen, aangezien ze vinden dat de focus zou moeten liggen op het behoud van de begraafplaats als een eerbiedwaardige en vredige plek.

Teloorgang waarden en tradities

Het ontbreken van respect voor de tradities en waarden rondom begrafenissen vormt een extra bron van woede. Nabestaanden hechten waarde aan de eerbiedige en ingetogen sfeer die past bij het herdenken van hun dierbaren. Ze zien de toevoeging van entertainment en buitenactiviteiten als een schending van deze diepgewortelde tradities en waarden, en ervaren dit als een gebrek aan respect voor de overledenen en hun families.

Zorgen rondom privacy

Ook de aantasting van privacy en intimiteit baart de nabestaanden zorgen. Ze willen een veilige en rustige omgeving waarin ze in alle privacy kunnen rouwen en herinneringen kunnen ophalen aan hun geliefden, zonder gestoord te worden door buitenstaanders of drukte veroorzaakt door evenementen. De geplande veranderingen roepen angsten op dat deze privacy en intimiteit in het gedrang zullen komen.

Al met al voelen de nabestaanden zich niet gehoord en serieus genomen door directeur Roel Stapper en het management van de begraafplaats. Dit gebrek aan begrip versterkt hun boosheid en gevoel van onrechtvaardigheid. Ze benadrukken dat hun wensen en behoeften als nabestaanden moeten worden erkend en gerespecteerd bij het maken van belangrijke beslissingen die directe invloed hebben op de laatste rustplaats van hun dierbaren. 

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden