Waarom wij tegen verruiming sluitingstijden nachthoreca zijn

21 februari 2023

Op 1 december informeerden wij u over het feit dat onze fractie vragen heeft gesteld aan het college inzake de beoogde verruiming van sluitingstijden horeca naar aanleiding van de inspreekbijdrage van Johan de Vos en Peter Rietveld. Tijdens deze inspreekbijdrage hebben zij hun zorgen geuit over de beoogde plannen voor de nachthoreca in Breda.

Onze vragen werden opgevolgd door een bespreeknotitie vanuit het college met de toezegging dat onze vragen alsnog zouden worden beantwoord nadien. In deze bespreeknotitie werden er 2 vragen gesteld aan de raad, te weten “Wilt u de sluitingstijden voor de nachthoreca structureel verruimen?” en “Zo ja, welke voorwaarden stelt u aan deze structurele verruiming?” Het college gaf in deze BSNO, een negatief advies.

Om weloverwogen antwoord te kunnen geven op deze vragen neem ik u even mee terug in de tijd, en wel naar het jaar 2019. In dit jaar is de pilot clubcultuur uitgevoerd en afgerond als vervolg aan de aangenomen motie uit 2017 om te onderzoeken hoe clubcultuur gestimuleerd kan worden. Hieruit vloeide een positieve evaluatie voort in 2020 en het toenmalige college zou gaan bezien hoe hier beleid op gemaakt kon worden.

In februari 2022 is door de gemeenteraad de motie “Tijd voor de nacht” aangenomen waarin opgeroepen werd om met stakeholders in gesprek te gaan over het tijdelijk laten vervallen van de sluitingstijden voor clubs en discotheken. Redenen hiervoor waren dat de nachthoreca twee jaar is dicht geweest en zwaar is getroffen door corona en om hier voortvarend mee aan de slag te gaan en tot de vaststelling van het nieuwe horecabeleid verruiming van de sluitingstijden van de nachthoreca mogelijk te maken.

Maar de wereld is veranderd beste mensen. Na corona kregen we te maken met uitgaanspubliek met een andere mentaliteit, met andere risico’s en dus andere beleidskeuzes. Uit deze gesprekken bleek namelijk de meerderheid negatief staat tegenover structureel ruimere sluitingstijden voor de horeca op basis van maar niet beperkt tot veiligheidsoverwegingen en operationele en economische motieven zoals het enorm gestegen aantal incidenten tijdens het uitgaan door een meer gespannen sfeer, capaciteitsdruk hierdoor vanuit politie en boa-inzet, conflicten met werkzaamheden van gemeentereiniging vanaf 06.00 uur, personeelstekorten bij nachthoreca en ingehuurde beveiligingsbedrijven

Breda maken we samen, en ook op dit onderwerp. Laten we eens kijken wat de verschillende partijen vinden van deze plannen

Wat vinden de belanghebbende partijen er eigenlijk van?

Nachthoreca

De nachthoreca is van mening dat het beperken van openingstijden een factor om de uitgaanscultuur te sturen en prefereert een sluitingstijd van 2  of 3 uur op enkele nachtzaken na, dus de oude situatie zoals vroeger. Dit geeft een goede aansluiting op diner naar stapavond, de borrelcultuur wordt hiermee in ere hersteld, meer mogelijkheden voor wijnbars, cocktailbars en kleinere concepten, meer capaciteitsruimte bij hulpdiensten, betere werkomstandigheden horecapersoneel, lagere personeelskosten en inhuurkosten, meer mogelijkheden voor diversiteit in horeca-aanbod.

Stichting ondernemersfonds Breda

SOFB pleit voor het in stand houden van de aansluiting tussen andere horecamomenten en geen verruiming van sluitingstijden wenst.

Politie & handhaving

De verruiming van de sluitingstijden zullen direct impact krijgen op de inzetbaarheid van politie en boa’s ook al zou er meer beveiliging worden ingehuurd en/of cameratoezicht plaatsvinden, dan nog zal de capaciteit onder druk blijven staan vanwege het hoge aantal incidenten. Verruiming zou de waarborging van veiligheid alleen maar meer onder druk zetten. Tevens hebben zij nog een brief ingezonden waarin zij onderbouwen waarom zij geen voorstander zijn van deze plannen.

Portiersbedrijven

Ook portiersbedrijven zijn unaniem negatief over de beoogde plannen om de sluitingstijden te verruimen. Zij hebben immers nu al moeite om hun planning rond te krijgen. Zij staan allemaal niet te springen om verlenging van openingstijden.

Wijkraad en omwonenden

Bewoners van de binnenstad zijn geen voorstander zijn van de verruiming van de openingstijden en hebben ook bij de start van pilot hun bedenkingen en bezwaren kenbaar gemaakt bij het college van B&W. In recentelijk gesprek met wethouder mw. Carla van Kranenborg hebben zat dat nog eens toegelicht en hun bezwaren kenbaar gemaakt.

Conclusie

De meerderheid is dus negatief over het idee van het loslaten van de openingstijden voor nachthoreca. Dit op basis van verschillende economische en praktische motieven of vanuit veiligheidsoverwegingen. Het merendeel, dat betekent dus niet unaniem. Er zijn wel degelijk voorstanders te benoemen binnen de belanghebbende partijen.

Wat zeggen de voorstanders hier zoal over?

Het werd dus tijd om de voorstanders en initiatiefnemers aan het woord te laten en de raad toe te spreken over dit onderwerp. Tijdens deze raadssessie hebben zij gepleit voor het doorvoeren van de behaalde successen in 2020 en de toezeggingen van het toenmalige college. Ook werd nogmaals benoemd dat er in 2017, meer dan 1700 mensen een petitie hebben ondertekend voor clubcultuur in Breda. Dit lijkt veel maar in praktijk is dit natuurlijk een schijntje op het geheel. De verschillende aanwezige partijen hebben bij deze beeldvorming dan ook de nodige kritische vragen gesteld om duidelijk de voor- en nadelen tegen elkaar af te kunnen wegen.

Dit was het moment voor LPF om een duidelijk weergave te krijgen van dit dossier. Helaas vonden wij de argumenten om hier achter te kunnen staan onvoldoende en bleef ons standpunt in deze ongewijzigd. Jammer, we hadden graag vertrouwen gekregen in deze plannen. Niet dat we tegen clubcultuur zijn, of ontkennen dat er een potentieel aanwezig is voor clubcultuur in onze stad, maar dat er aan het huidige scenario, het verruimen van sluitingstijden van nachthoreca in de Bredase binnenstad meer nadelen kleven dan voordelen na inventarisatie bij de diverse partijen waar deze plannen van grote impact zijn mocht dit doorgang vinden.

Clubcultuur heeft zeker kansen in Breda. Kijk naar wat er wel kan!

Om toch te kijken naar wat er wel mogelijk is, hebben we een van de initiatiefnemers uitgenodigd op onze fractiekamer. Hierbij heb ik nogmaals uitgelegd dat we geen tegenstander zijn maar kritisch zijn op de huidige plannen. Dit heeft alles te maken met de locatie. Indien alternatieve locaties bespreekbaar zijn denken we graag mee over de mogelijkheden. Ik heb de voorstanders dan ook uitgedaagd om daarover in gesprek te gaan en te blijven. Clubcultuur kan op talloze wijzen gestimuleerd en ontwikkeld worden en daar helpen we graag aan mee. Vervolgens kwam dan de oordeelsvorming. Het moment waar we fractie in debat gaan met de overige partijen in de gemeenteraad en ons standpunt innemen over dit punt.

“We hebben al een divers aantal malen gesproken over dit onderwerp. Op 24 november vorig jaar, want zolang praten we hier al over, hebben Dhr. de Vos en Dhr. Rietvelt via Welkom Breda ons voorzien met een inspreekbijdrage waar zij hun zorgen inzake de pilot verruiming sluitingstijden nachthoreca met ons deelden. Terechte zorgen die buiten de vele horeca exploitanten overigens ook gedeeld worden door bijvoorbeeld SOFB, Afvalservice, Handhaving en toezicht en de beveiligingsbranche. De zorgen zijn dan ook niet op zichzelf staand maar van levensbelang zoals de brief ook zegt, en dat is in de praktijk niet eens figuurlijk bedoeld. Het uitgaanspubliek is na corona namelijk significant veranderd, wat door de enorme stijging van onrust, incidenten en geweld tijdens het weekend in Breda ook wordt bevestigd. Op basis hiervan alsmede de brief die zij hebben gestuurd aan de gemeenteraad hebben wij op 30 november vorig jaar artikel 9 vragen gesteld waarvan de beantwoording overigens nog op zich laat wachten.Want dit riep natuurlijk enorm veel vragen op.

Met name waarom we de sluitingstijden van de nachthoreca zouden verruimen terwijl de weerstand vanuit een groot deel van de Bredase nachthoreca zo sterk aanwezig is, er geen draagvlak is vanuit diverse andere organisaties, de verwachte gevolgen in de binnenstad zwaar onderschat worden en dit alles de totale absurditeit van dit plan weergeeft en er eigenlijk totaal geen discussie zou moeten zijn over dit onderwerp. Ieder weldenkend mens beseft dat normaal gesproken ook. Gelukkig komt de verantwoordelijke wethouder met een bespreeknotitie waarbij een negatief advies wordt gegeven en de sluitingstijden niet te verruimen. Een aantal weken geleden werden we tevens vergezeld door een aantal insprekers die voorstander zijn van deze plannen, maar het enige positieve hieraan was dat, weer even bevestigd werd hoe onverstandig dit hele plan is en dit samen met de schriftelijke bijdrage die we onlangs onder ogen kregen namens de politie met daaraan ten grondslag liggende onderzoeken op dit gebied lijkt het me overduidelijk wat ons te doen staat.

Het gaat om de veiligheid van onze inwoners, de bezoekers tijdens het weekend in onze binnenstad waaronder vele jongeren, de bestaanszekerheid van onze nachthoreca, de zorgen vanuit beveiligingsbedrijven, handhaving en politie om maar een aantal belanghebbenden te noemen. Concluderend kunnen we stellen dat het overduidelijk is wat het meest verstandige is, en uiteraard zal LPF conform het advies van de wethouder tegen de verruiming van sluitingstijden van de nachthoreca stemmen.”

Iwan Dienjes

Stemming gelijk. Hoe nu verder?

De conclusie van de oordeelsvorming was dat de meeste partijen het negatieve advies van de wethouder opvolgden en een tegenstemmend standpunt innamen in deze sessie. Maar, er moest natuurlijk nog wel over gestemd worden in de debatraad. En die was afgelopen donderdag, vlak voordat het carnaval zou losbarsten. Maar het zou nog wel even spannend worden was de verwachting en dat werd het ook. De stemming bleek te komen op 19 stemmen voor en 19 stemmen tegen doordat er 1 raadslid afwezig was. Hierdoor wordt deze stemming na het reces overgedaan. Aangezien het afwezige raadslid van de VVD afkomt en deze tegen heeft gestemd zullen de plannen geen doorgang vinden.  Dit betekent natuurlijk niet dat de mogelijkheden voor clubcultuur in Breda hoeven te stoppen. Zoals gezegd staan we open voor alternatieve scenario’s die meer succesvol kunnen zijn dan de plannen die nu voor ons liggen.

Afgelopen donderdag stond de motie van D66 en SP ter discussie om de nachthoreca in Breda te verruimen van 4 uur naar 6 uur. Ondanks dat de veilheidsinstanties, de wethouder en de horeca in Breda dit sterk afraden heeft de motie het bijna gehaald. Gelukkig, en daar zijn we dan erg blij mee, heeft onze ene zetel het verschil kunnen maken waardoor het plan geen meerderheid heeft gekregen. De motie zal na het reces opnieuw in stemming worden gebracht. Wel gaan we graag via deze weg in op de reden van onze tegen stem en waarom we vóór een clubcultuur zijn in Breda, maar níet in de binnenstad.Een clubcultuur hangt niet af van het verruimen van de openingstijden voor de nachthoreca, een clubcultuur is ook mogelijk buiten het centrum waarbij de veiligheid beter te handhaven is en waarbij de overlast minimaal is. Zo denken wij als Lijst Pim Fortuyn graag na over wat wél mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een discotheek op het Breeparkterrein. Uiteraard realiseren wij ons ook dat de huidige verbinding naar Breepark niet uitnodigend is om daar na een drankje in de kroeg nog naar af te reizen. Laat staan dat mensen de fiets te pakken naar Breepark.

Hoe lossen we dat op? Lijst Pim Fortuyn Breda wil al langer een betere verbinding tussen de omliggende dorpen en dus ook Breepark. Breda heeft de ambitie om steeds meer te groeien en veel meer een internationale stad te worden. Los van wat wij als partij vinden van dát idee is het noodzakelijk om een groeiende stad ook de verbinding te laten krijgen die het zo hard nodig heeft. Zeker met de hoge werkdruk die nu bij veel buschafeurs zijn tol eisen en er ook geen nachtbussen meer rijden wordt het voor veel jongeren lastig om nog een leuke avond te beleven in ons mooi breda.

Vele discotheken – met dus ook hun eigen clubcultuur – zijn te vinden aan de rand van een stad. Kijk bijvoorbeeld dicht bij huis: Studio 076 in Etten-Leur ligt ook buiten het centrum en is qua locatie prima. Discotheken in België zitten op een enkeling na allemaal buiten het centrum. Daarom is het wat onsbetreft een dikke vette JA als het gaat om het verbeteren van de clubcultuur in Breda alleen absoluut niet in onze mooie historische binnenstad.Los van het feit dat het beter is qua handhaving om buiten het centrum clubcultuur te realiseren is het voor de binnenstad uberhaupt vanuit veiligheidsoverweging niet eens mogelijk. Zowel de wethouder als de veiligheidsdiensten raden dit plan sterk af. Als we iets níet willen is het wel de politie en hulpverleners extra belasten enkel en alleen omdat er een groep bezoekers zijn die kosten wat het kost hun 2 uurtjes extra stappen er door willen drukken.Vanuit de horeca komen er mensen na 4 uur bijna niets meer consumeren, er extra beveiliging nodig is en dus met andere woorden het totaal niet rendabel is voor een uitbater van een nachthoreca zaak om mee te gaan in dit plan. Veel van die zaken zijn ook nog aan het herstellen na de vele maanden sluiting tijdens de corona-crisis. Het kan niet zo zijn dat we deze zaken nu verder de stress in jagen door allerlei zaken die geregeld moeten worden om tot 6 uur open te blijven. Breda heeft met twee wereldberoemde artiesten als Tiësto en Hardwell mooie uithang borden om ook van een discotheek buiten het centrum een succes te maken. Beide heren zijn groot geworden in Breda maar die 2 uur extra open hebben er echt niet voor gezorgd dat beiden heren nu furore maken in de dance wereld. Hard werken en gebruik maken van middelen die talentontwikkeling stimuleren zijn wel belangrijk voor een goede clubcultuur in Breda. Daarom zijn we tegen het plan van D66 en de SP maar willen we wél heel graag meedenken over een alternatief buiten het centrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden