KRITISCH & RECHTVAARDIG

IMMIGRATIE & INTEGRATIE

Waar we pleiten voor effectieve immigratie en actieve integratie, maar kritisch
zijn op het asielbeleid. We zien dat door dit voortdurend falende beleid een
toenemende onvrede, onbegrip en weerstand ontstaat. Waar we vrijheid van
religie respecteren, maar radicalisering beter willen aanpakken, voorkomen
en monitoren. Echter, voor statushouders die hier wonen, werken en leven,
en onze Nederlandse normen en waarden omarmen, willen we goed zorgen,
zodat zij succesvol deel uit kunnen maken van onze samenleving.
KRITISCH & RECHTVAARDIG

IMMIGRATIE
& INTEGRATIE

Waar we pleiten voor effectieve immigratie en actieve integratie, maar kritisch zijn op het asielbeleid. We zien dat door dit voortdurend falende beleid een toenemende onvrede, onbegrip en weerstand ontstaat. Waar we vrijheid van religie respecteren, maar radicalisering beter willen aanpakken, voorkomen en monitoren. Echter, voor statushouders die hier wonen, werken en leven, en onze Nederlandse normen en waarden omarmen, willen we goed zorgen, zodat zij succesvol deel uit kunnen maken van onze samenleving.
Immigratie

GEEN VOORANG VOOR STATUSHOUDERS
De voorrangsregeling voor statushouders moet per direct van tafel. Momenteel krijgen statushouders binnen tien weken een woning toegewezen, terwijl onze woningzoekenden gemiddeld zeven jaar moeten wachten. Deze regeling is overigens al sinds 2017 niet meer verplicht en wij verzoeken de gemeente deze regeling dan ook niet meer te handhaven.Deze regeling werkt namelijk onbegrip, haat en frustratie in de hand binnen de inmiddels al sterk verscheurde maatschappij. LPF Breda pleit dan ook voor een eerlijker en transparanter beleid om een gelijkwaardige samenleving te kunnen waarborgen.

EFFECTIEVE INTEGRATIE, ACTIEVE INBURGERING
Om integratie van migranten effectiever vorm te geven is het van groot belang dat dit traject de Nederlandse waarden en normen centraal stelt. Deze dient door elke nieuwkomer gerespecteerd en geaccepteerd te worden. Verder dient de Nederlandse geschiedenis en cultuur uitgebreid te worden meegegeven zodat men beter invulling kan geven aan hun toekomst in Nederland.

Daarnaast is het essentieel dat elke nieuwkomer wordt begeleid in aanloop naar een volwaardig bestaan in Nederland op het gebied van Nederlandse taal, cultuur en kennis. Dit leidt tot meer kansen op de arbeidsmarkt en actieve deelname aan de samenleving. Fundamenteel is dat migranten zo snel mogelijk deelnemen aan de arbeidsmarkt. Dit bevordert dan weer een succesvolle integratie. Echter, het misbruiken van onze gastvrijheid, sociale voorzieningen en verzorgingsstaat zal worden bestraft met passende maatregelen.

KOSTEN IMMIGRATIE
Immigratie is niet gratis en gemeenschapsgeld is niet oneindig. Juist daarom blijft LPF Breda kritisch op uitgavepatronen. Anders dan dat gevestigde partijen je willen laten geloven, is immigratie juist erg duur. Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, uitgevoerd door Van de Beek et al., wijst uit dat de netto kosten voor asielmigratie gemiddeld bijna vijf ton per immigrant bedragen. Dit is een enorm bedrag! En erger nog: de migratie is voortdurend, en wordt onder de leiding van VVD en D66 niet afgebouwd. LPF Breda wil hier lokaal een halt toeroepen, om dit dure patroon te doorbreken, en het Bredase gemeenschapsgeld te besteden aan de Bredanaars.

RELIGIE & PREVENTIE RADICALISERING
In Nederland kennen we vrijheid van geloof. Een land waar iedereen naar eigen keuze een religie aan kan hangen en praktiseren. We zijn van mening dat dit nooit andermans vrijheden mag beperken en de Nederlandse grondrechten en normen en waarden gerespecteerd moeten blijven. Denk hierbij aan zaken als gelijkheid tussen man en vrouw, homoseksualiteit, besnijdenissen, eerwraak en ritueel slachten. Zo weten we dat bijvoorbeeld binnen de islam in Nederland is aangetoond dat in veel gevallen de normen en waarden haaks staan op die van onze westerse samenleving wat in veel gevallen resulteert in problematische situaties zoals maatschappelijke ontsporing en radicalisering. Dit dient zoveel mogelijk te worden voorkomen en daarom is inzicht, controle en begeleiding essentieel. Immers, iedereen die de Nederlandse normen en waarden omarmt en zich conformeert aan onze vrije samenleving en democratische rechtsstaat is van harte welkom om ieder geloof aan te hangen in Nederland, en dus ook in Breda. Dit geldt voor iedereen, en elke religie. Radicalisering dient met gelijke mate en effectieve middelen worden bestreden, ongeacht vanuit welke religie de grondslag ook moge zijn.

Wij respecteren ieders vrijheid van geloof, mits deze de vrijheden van anderen niet beperkt. Geen enkele religie mag opgedrongen worden aan de samenleving, onder geen enkel beding. LPF Breda wil dan ook geen extra moskee in Breda. De moskee in het voormalig politiepand in de Hoge Vucht is een hoofdpijndossier gebleken en heeft tot veel ontevredenheid geleid bij de omwonenden. Wij willen dit dossier herzien en werken aan een passende oplossing die voor meer draagvlak bij buurtbewoners zal zorgen. Moskeeën die zich keurig aan de regels houden, zouden een voorbeeldrol moeten gaan vervullen binnen de stad. Moskeeën en andere religieuze instellingen die zich niet conformeren aan de Nederlandse normen en waarden en een gevaar vormen voor de samenleving dienen te worden gesloten om radicalisering of erger te voorkomen. In alle moskeeën in onze gemeente dient, net zoals bij andere geloofsinstellingen, volledig in de Nederlandse taal gepredikt te worden, zodat er onder andere toezicht op mogelijke radicalisering kan plaatsvinden en hier tijdig op geanticipeerd kan worden. Ook gaan we in goed overleg actiever controleren op de herkomst van financiering en invloeden vanuit het buitenland via moskeeën.

GEEN VOORANG VOOR STATUSHOUDERS
De voorrangsregeling voor statushouders moet per direct van tafel. Momenteel krijgen statushouders binnen tien weken een woning toegewezen, terwijl onze woningzoekenden gemiddeld zeven jaar moeten wachten. Deze regeling is overigens al sinds 2017 niet meer verplicht en wij verzoeken de gemeente deze regeling dan ook niet meer te handhaven. Deze regeling werkt namelijk onbegrip, haat en frustratie in de hand binnen de inmiddels al sterk verscheurde maatschappij. LPF Breda pleit dan ook voor een eerlijker en transparanter beleid om een gelijkwaardige samenleving te kunnen waarborgen.

EFFECTIEVE INTEGRATIE, ACTIEVE INBURGERING
Om integratie van migranten effectiever vorm te geven is het van groot belang dat dit traject de Nederlandse waarden en normen centraal stelt. Deze dient door elke nieuwkomer gerespecteerd en geaccepteerd te worden. Verder dient de Nederlandse geschiedenis en cultuur uitgebreid te worden meegegeven zodat men beter invulling kan geven aan hun toekomst in Nederland. Daarnaast is het essentieel dat elke nieuwkomer wordt begeleid in aanloop naar een volwaardig bestaan in Nederland op het gebied van Nederlandse taal, cultuur en kennis. Dit leidt tot meer kansen op de arbeidsmarkt en actieve deelname aan de samenleving. Fundamenteel is dat migranten zo snel mogelijk deelnemen aan de arbeidsmarkt. Dit bevordert dan weer een succesvolle integratie. Echter, het misbruiken van onze gastvrijheid, sociale voorzieningen en verzorgingsstaat zal worden bestraft met passende maatregelen.

KOSTEN IMMIGRATIE
Immigratie is niet gratis en gemeenschapsgeld is niet oneindig. Juist daarom blijft LPF Breda kritisch op uitgavepatronen. Anders dan dat gevestigde partijen je willen laten geloven, is immigratie juist erg duur. Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, uitgevoerd door Van de Beek et al., wijst uit dat de netto kosten voor asielmigratie gemiddeld bijna vijf ton per immigrant bedragen. Dit is een enorm bedrag! En erger nog: de migratie is voortdurend, en wordt onder de leiding van VVD en D66 niet afgebouwd. LPF Breda wil hier lokaal een halt toeroepen, om dit dure patroon te doorbreken, en het Bredase gemeenschapsgeld te besteden aan de Bredanaars.

RELIGIE & PREVENTIE RADICALISERING
In Nederland kennen we vrijheid van geloof. Een land waar iedereen naar eigen keuze een religie aan kan hangen en praktiseren. We zijn van mening dat dit nooit andermans vrijheden mag beperken en de Nederlandse grondrechten en normen en waarden gerespecteerd moeten blijven. Denk hierbij aan zaken als gelijkheid tussen man en vrouw, homoseksualiteit, besnijdenissen, eerwraak en ritueel slachten. Zo weten we dat bijvoorbeeld binnen de islam in Nederland is aangetoond dat in veel gevallen de normen en waarden haaks staan op die van onze westerse samenleving wat in veel gevallen resulteert in problematische situaties zoals maatschappelijke ontsporing en radicalisering. Dit dient zoveel mogelijk te worden voorkomen en daarom is inzicht, controle en begeleiding essentieel. Immers, iedereen die de Nederlandse normen en waarden omarmt en zich conformeert aan onze vrije samenleving en democratische rechtsstaat is van harte welkom om ieder geloof aan te hangen in Nederland, en dus ook in Breda. Dit geldt voor iedereen, en elke religie. Radicalisering dient met gelijke mate en effectieve middelen worden bestreden, ongeacht vanuit welke religie de grondslag ook moge zijn.

Wij respecteren ieders vrijheid van geloof, mits deze de vrijheden van anderen niet beperkt. Geen enkele religie mag opgedrongen worden aan de samenleving, onder geen enkel beding. LPF Breda wil dan ook geen extra moskee in Breda. De moskee in het voormalig politiepand in de Hoge Vucht is een hoofdpijndossier gebleken en heeft tot veel ontevredenheid geleid bij de omwonenden. Wij willen dit dossier herzien en werken aan een passende oplossing die voor meer draagvlak bij buurtbewoners zal zorgen. Moskeeën die zich keurig aan de regels houden, zouden een voorbeeldrol moeten gaan vervullen binnen de stad. Moskeeën en andere religieuze instellingen die zich niet conformeren aan de Nederlandse normen en waarden en een gevaar vormen voor de samenleving dienen te worden gesloten om radicalisering of erger te voorkomen. In alle moskeeën in onze gemeente dient, net zoals bij andere geloofsinstellingen, volledig in de Nederlandse taal gepredikt te worden, zodat er onder andere toezicht op mogelijke radicalisering kan plaatsvinden en hier tijdig op geanticipeerd kan worden. Ook gaan we in goed overleg actiever controleren op de herkomst van financiering en invloeden vanuit het buitenland via moskeeën.

https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden