Hier staan wij voor.
Jouw stem, Jouw Breda.

Standpunten

Wonen in Breda

Waar iedere Bredanaar gelijke woonkansen krijgt. Waar we zorgen voor meer betaalbare woningen, meer sociale woningbouw en investeren in seniorenwoningen. Meer dan de helft van onze woningen zijn inmiddels onbetaalbaar. Starters krijgen geen eerlijke kans om deel te nemen aan de woningmarkt om hun eerste huis te kopenWaar we verstandiger omgaan met leegstand, meer controle uitoefenen op de vrije sector en toezien op een zelfbewoningsplicht en statushouders geen voorrang meer geven op een woning en zo eerlijker en transparanter omgaan met ons woningaanbod.

Cultuur & tradities

Waar we niet veranderen wat ons lief is. Waar we onze cultuur en tradities koesteren en doorgeven aan nieuwe generaties. LPF Breda zet zich dan ook graag in voor het behoud van onze Nederlandse cultuur en tradities. Waar Zwarte Piet gewoon zwart is en waar carnaval weer een echt feest mag zijn. Waar we ons bewust zijn van onze historie en deze ook zichtbaar maken in de stad. Waar we nieuwe cultuurmakers en evenementenorganisaties de ruimte willen geven tot het ontwikkelen van innovatieve initiatieven die goed zijn voor Breda en goed voor de Bredanaar.

Corona. Terug naar normaal

Waar we het coronavirus niet ontkennen en onze ouderen en zwakkeren beschermen, maar waar we teruggaan naar normaal. Waar we niet geloven in een coronatoegangsbewijs. Waar we niet geloven in de werking van mondkapjes. Waar we 2G en 3G niet accepteren en waar niemand wordt uitgesloten van de maatschappij op basis van het wel of niet vaccineren. Waar vrijheid een gegeven is, een zekerheid, een grondrecht die niet thuishoort in een app. Waar uw leven niet bepaald wordt door een QR-code, maar waar we teruggaan naar normaal, zonder coronamaatregelen.

Immigratie & Integratie

Waar we pleiten voor effectieve immigratie en actieve integratie, maar kritisch zijn op het asielbeleid. We zien dat door dit voortdurend falende beleid een toenemende onvrede, onbegrip en weerstand ontstaat.Waar we vrijheid van religie respecteren, maar radicalisering beter willen aanpakken, voorkomen en monitoren. Echter, voor statushouders die hier wonen, werken en leven, en onze Nederlandse normen en waarden omarmen, willen we goed zorgen, zodat zij succesvol deel uit kunnen maken van onze samenleving.

Verantwoordelijk bestuur

Waar we geloven in directe democratie, referenda, een gekozen burgemeester en een nieuwe bestuurscultuur. LPF Breda wil dat de kloof tussen politiek en de inwoners van Breda drastisch wordt verkleind.Waar we ons inzetten voor meer inspraak van de Bredanaar.Waar we strijden tegen politieke ondermijning, maar streven naar een transparantere lokale overheid. Waar we stoppen met de stedenband met Yangzhou. Waar we onze verantwoordelijk weten te nemen en kritisch zijn op subsidies en andere uitgaven.

Veilig in Breda

Waar we veilig thuis zijn en veilig over straat kunnen, ongeacht de tijd, plaats of omstandigheid. Uw veiligheid is letterlijk van levensbelang. Waar onze hulpverleners ongestoord en onbezorgd hun mooie werk mogen doen. Waar cameratoezicht is op plaatsen waar het nodig is. Waar voldoende politiecapaciteit is in elke wijk, waardoor we ons weer veilig voelen in de stad waar we wonen. Waar mooie wijkinitiatieven op het gebied van veiligheid en leefbaarheid de kans krijgen om het verschil te maken.

Werken & Ondernemen

Waar we samen werken aan een mooie toekomst en meer kansen bieden voor werkzoekenden. Waar we mensen met een bijstandsuitkering begeleiden zodat ook zij hun loopbaan kunnen vervolgen. Waar we onze ondernemers blijven ondersteunen en het Bredase bedrijfsleven blijven stimuleren om het vestigingsklimaat van ons Breda te waarborgen voor een stabiele lokale economie en de hieruit voortvloeiende werkgelegenheid. We willen dus ruim baan bieden aan meer arbeidskansen voor werkzoekenden en onze ondernemers de ondersteuning bieden die zij nodig hebben voor een succesvolle bedrijfsvoering.

Ouder worden in Breda

Waar we betrokken en met zorg omgaan met onze ouderen en ons inzetten voor hún onbezorgde oudedag. Een beter welzijn en kwaliteit van leven.Waar we ouderen weten te waarderen en ondersteunen waar het nodig is. Waar we zorgen voor duidelijke en makkelijke informatieverstrekking en voorzieningen, hulp bieden op het gebied van zelfstandigheid en weerbaarheid en zorgdragen voor goede toegankelijkheid van het publieke domein. Daarnaast pleiten we voor voldoende steun en middelen op het gebied van zaken als WMO, mantelzorg en huishoudelijke hulp en het optimaliseren van informatievoorziening, mobiliteit en begeleiding.

Sport & gezondheid

Waar we goed voor onze gezondheid zorgen en zelfstandig kiezen hoe, waar en wanneer we die vormgeven. Waar we natuurlijk ook trots zijn op onze topsportevenementen en onze sportverenigingen ondersteunen. Waar we onze inwoners van jong tot oud zullen blijven informeren, inspireren en motiveren op het gebied van sport en gezondheid en zorg zullen dragen voor toegankelijke en betaalbare voorzieningen. Elke inwoner van Breda moet kunnen sporten, of het nu voor de gezondheid is of als hobby. Waar we natuurlijk houden van NAC omdat het geel-zwart in het DNA van onze stad leeft en dit altijd zo moet blijven.

Onderwijs in Breda

Waar we zorgen voor een hoogwaardig, kansrijk en betrokken onderwijs. Waar we ons inzetten voor een onderwijssysteem dat vrij is van politieke en religieuze inmenging, maar waarbij de Nederlandse cultuur, normen en waarden de basis vormen. Waar meer aandacht komt voor het individu door kleinere klassen en waarbij de leerling centraal staat, voor nu en in de toekomst, zodat onze leerlingen worden voorzien van een zo breed mogelijk spectrum aan inzichten en kennis om zelfstandig een realistisch maatschappelijk beeld te ontwikkelen.

Klimaat & Natuur

Waar we ons bewust zijn van het klimaat en ons milieu, maar waar we de realiteitszin niet verliezen en doorslaan in onrendabele maatregelen, maar waar we actief open staan voor de inzet van kernenergie, de gaskraan gewoon open blijft en u zelf mag bepalen hoeveel tegels in uw tuin liggen. Waar we falicant tegen windturbines zijn, slim en rendabel omgaan met de inzet van zonnepanelen, het ophalen van grofvuil weer gratis maken en op verstandige wijze omgaan met onze lokale natuur en beheer van een schone en aangename publieke ruimte.

Gezondheidszorg in Breda

Waar we goed voor onze inwoners zorgen, ons inzetten voor hun gezondheid en zorg kunnen bieden waar het nodig is. Waar we zorgen voor voldoende zorgpersoneel zodat zorg weer een zekerheid wordt. Van thuiszorg tot ziekenhuispersoneel, van verzorgingstehuizen tot revalidatiecentra en GGZ. Waar we onze jeugdzorg effectief verbeteren en mantelzorgers de waardering bieden die zij verdienen. We willen onze aandacht richten op het verbeteren van de zorg in Breda zodat u kunt blijven rekenen op goede zorg waar het nodig is.

Samen in Breda

Waar elke Bredanaar gelijkwaardig is en gelijke kansen krijgt, ongeacht zijn of haar afkomst, huidskleur, sexuele geaardheid of achtergrond. Waar we mogen zijn wie we zijn. Waar we stoppen met hypocriet diversiteitsgedram, cancelcultuur en woke-waanzin, en waar we de problemen niet ontkennen of wegkijken van de realiteit, maar deze effectief bij de bron aanpakken in plaats van lege symboliek. Waar initiatieven van Bredanaars, verenigingen en stichtingen worden gekoesterd en ondersteund, en het samen terugkomt in de stad en in de kernen. Succes maak je nooit alleen.

Sociaal in Breda

Waar we goed omkijken naar elkaar, waar we onze mensen begeleiden in hun terugkeer naar een onafhankelijk bestaan in de maatschappij, maar waar we streng zijn op eerlijk gebruik van onze voorzieningen. Waar we zorg willen dragen dat niemand, ongeacht de reden, in armoede hoeft te leven. Waar we de menselijke maat hoog in het vaandel hebben staan, maar indien mogelijk ook een tegenprestatie verwachten. Het is van belang dat deze ondersteuning in dienst staat van de Bredanaar, zo draagt Breda bij aan de vermindering van ongelijkheid in onze samenleving.

Verkeer in Breda

Waar we streven naar een optimale balans van mobiliteit en toegankelijkheid zodat u zelfstandig kunt bepalen welk vervoersmiddel u inzet om uw bestemming in Breda te bereiken. Waar we gevaarlijke verkeerslocaties willen verbeteren en tijdig ons verkeerslandschap onderhouden. Waar we de Bredabus willen behouden en een speciaal studenten-OV willen realiseren. Waar we kritisch zijn op het parkeerbeleid. Waar we willen zorgen voor voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s en waar we actief meedenken over verkeerskwesties in onze stad en in onze dorpen.
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!
https://lpfbreda.nl/fortuyn_media/2021/04/LOGOklein-e1617455421586.png
Doe mee!Social media
Volg ons zodat je niets hoeft te missen!

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden

©2022 LPF Breda – Alle rechten voorbehouden